Πρόταση της Τράπεζας Eurobank EFG για την «Εξοικονόμηση Πόρων και Προστασία του Περιβάλλοντος»Μαρτίου 24, 2010

ΘΕΜΑ

Κατάργηση της διάθεσης σημάτων τελών κυκλοφορίας σε φυσική μορφή και δυνατότητα πληρωμής τους μέσω ηλεκτρονικών & τηλεφωνικών δικτύων εξυπηρέτησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεκριμένα, η πρόταση στοχεύει στην Προστασία του Περιβάλλοντος μέσω:

 1. Κατάργησης των σημάτων τελών κυκλοφορίας σε φυσική μορφή

 2. 2.Πληρωμής σημάτων τελών κυκλοφορίας μέσω ηλεκτρονικών & τηλεφωνικών δικτύων εξυπηρέτησης

Επιπλέον, η πρόταση συμβάλλει στην Εξοικονόμηση Πόρων του Δημοσίου μέσω:

3 .Αυτοματοποιημένης ενημέρωσης του Υπουργείου Οικονομικών για την πορεία της πληρωμής σημάτων και άμεσης απόδοσης εσόδων από όλα τα δίκτυα πληρωμής

4.Είσπραξης καθυστερημένων οφειλών μέσω της Eurobank EFG & κατάργησης της ανάγκης δευτερογενών ελέγχων

1. Κατάργηση των σημάτων τελών κυκλοφορίας σε φυσική μορφή

Τα σήματα τελών κυκλοφορίας αποτελούν ουσιαστικά ένα ακόμη «παράβολο» του Δημοσίου. Οι δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα τα συστήματα πληρωμών και οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι που μπορούν να πραγματοποιούνται προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα λαθών και απάτης, καθιστούν παρωχημένη την ανάγκη διατήρησής τους σε φυσική μορφή.

Κυριότερα οφέλη:

α. Προστασία του περιβάλλοντος καθώς:

 • Καταργείται η ετήσια εκτύπωση περίπου 6.000.000 σημάτων το χρόνο σε φυσική μορφή

 • Διακόπτεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις μετακινήσεις που απαιτούνται για τη διανομή στις ΔΟΥ και στη συνέχεια στα σημεία διάθεσης των σημάτων (ΕΛΤΑ και Δίκτυα Τραπεζών)

β. Δραστική μείωση κόστους του Δημοσίου καθώς:

 • Καταργείται το κόστος εκτύπωσης σημάτων, η αποθήκευση αυτών και η διανομή τους στις κατά τόπους ΔOY

 • Καταργείται η ανάγκη για πρόβλεψη ζήτησης ανά σημείο διάθεσης σημάτων και η ανάγκη ανεφοδιασμού αυτών με όλα τα κόστη που αυτή συνεπάγεται

 • Διακόπτεται η διανομή σημάτων σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ

 • Αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός υπαλλήλων στις ΔΟΥ λόγω κατάργησης παρακολούθησης αποθήκης σημάτων (επιστροφές, απώλειες, έλεγχοι μέσω τήρησης αρχείων και πρωτοκόλλων κοκ)

2. Πληρωμή σημάτων τελών κυκλοφορίας μέσω ηλεκτρονικών & τηλεφωνικών δικτύων

Καταργώντας τη φυσική μορφή των σημάτων τελών κυκλοφορίας, απαιτείται μόνο η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κατηγορία οχήματος.
Κατά συνέπεια, στη νέα πραγματικότητα, ο πολίτης, με τα στοιχεία του ειδοποιητηρίου που του έχει αποστείλει το Υπουργείο θα μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του εκτός από τα Ταμεία των ΕΛΤΑ και των Τραπεζών, και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο δίκτυο πληρωμής των Τραπεζών (ΑΤΜ, Εισπρακτικές Μηχανές, e-banking, phone banking, m-banking) με μετρητά, χρέωση λογαριασμού ή χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Τα αυτοματοποιημένα δίκτυα εξυπηρέτησης που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Eurobank EFG, είναι:

 • Τα 800 ATMs της, εγκαταστημένα στα καταστήματά της ή σε άλλους χώρους

 • Την 24ωρη ηλεκτρονική υπηρεσία (Internet Banking)

 • Την 24ωρη τηλεφωνική υπηρεσία (Phone Banking)

 • Μέσω κινητού τηλεφώνου (υπηρεσία m-banking)

Επιπλέον των παραπάνω, η Eurobank EFG, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα πληρωμής του σήματος μέσω του διαδικτυακού τόπου www.taxisnet.gr με χρέωση πιστωτικής κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας.

Ειδική Περίπτωση: “Εξυπηρέτηση πολιτών που δεν έλαβαν ειδοποιητήριο”

Ειδικά για τους πολίτες που για κάποιο λόγο δεν έλαβαν ειδοποιητήριο, η Eurobank έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την πληρωμή του σήματος τελών κυκλοφορίας τους καταργώντας με τον τρόπο αυτό την οποιαδήποτε εμπλοκή των ΔΟΥ στη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό η Eurobank θα διασυνδεθεί με τη βάση του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε με κλειδί αναζήτησης τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, να ανακαλεί τα απαιτούμενα στοιχεία της πληρωμής και να προχωρά σε αυτή.

Κυριότερα οφέλη:

α. Προστασία του περιβάλλοντος καθώς, μέσω της διάθεσης ηλεκτρονικών δικτύων πληρωμής, μειώνεται δραστικά η παραγωγή εντύπων και αποδείξεων

β. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη λόγω της διάθεσης πολλαπλών, αυτοματοποιημένων δικτύων πληρωμής σε πανελλαδικό επίπεδο.

γ. Αποδέσμευση υπαλλήλων στις ΔΟΥ, λόγω κατάργησης διαδικασίας δευτερογενών ελέγχων.

3. Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για την πορεία της πληρωμής σημάτων και άμεση απόδοση εσόδων από όλα τα δίκτυα πληρωμής

Για να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία παρακολούθησης και απόδοσης των εσόδων από τα σήματα τελών κυκλοφορίας, προτείνεται τη διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με το “Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών” (DIASDEBIT) με Τράπεζα Οργανισμού την Eurobank EFG.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα εξυπηρέτησης που διαθέτει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών Τραπεζών, τα ποσά όλων των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα πληρωμής θα μεταφέρονται το βράδυ της ίδιας ημέρας σε έναν και μόνο λογαριασμό που θα τηρείται για το σκοπό αυτό στην Eurobank EFG.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο θα λαμβάνει καθημερινά, ενοποιημένο αρχείο που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα δίκτυα πληρωμής. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο θα μπορεί να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και με ακρίβεια την πορεία των εσόδων από την είσπραξη σημάτων τελών κυκλοφορίας.

Κυριότερα οφέλη:

α. Ηλεκτρονική, ημερήσια και αναλυτική παρακολούθηση πορείας εσόδων από σήματα τελών κυκλοφορίας

β. Ταχεία και καθημερινή απόδοση εσόδων στο Υπουργείο/ βέλτιστη διαχείριση διαθεσίμων

4. Είσπραξη καθυστερημένων οφειλών μέσω της Eurobank EFG & κατάργηση της ανάγκης δευτερογενών ελέγχων

Μετά το πέρας της ημερομηνίας που έχει θέσει το Υπουργείο για πληρωμή των σημάτων τελών κυκλοφορίας, η Eurobank EFG, συγκεντρωτικά για τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα πληρωμής, θα αναλάβει να εκδίδει ενημερωτικό αρχείο προς το Υπουργείο με τα στοιχεία των πολιτών των οποίων τα σήματα δεν πληρώθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ενημέρωση της Eurobank EFG μέσω συγκεντρωτικής λίστας από το Υπουργείο με τα στοιχεία των πολιτών που καλούνται να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας.

Για τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές, το Υπουργείο μπορεί να αποφασίσει να δώσει παράταση πληρωμής με σχετικό πρόστιμο.

Στην περίπτωση αυτή, η Eurobank EFG (αντικαθιστώντας το σημερινό καθεστώς πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μόνο στις ΔΟΥ) μπορεί να διαθέσει τα δίκτυα πληρωμής της (όπως αυτά αναλύονται στην Ενότητα 2) για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών υπολογίζοντας (και αποδίδοντας στο Υπουργείο) το ανάλογο πρόστιμο ανά πληρωμή.

Τέλος, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν πληρωθούν και μετά το πέρας της ημερομηνίας που θα ορίσει το Υπουργείο, η Eurobank θα αναλάβει να αποστείλει στο Υπουργείο σχετικό αρχείο οφειλών ανά ΑΦΜ (με υπολογισμό του αναλογούντος προστίμου) προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εντάξει τις οφειλές στις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων πολιτών.

Με την παραπάνω διαδικασία, το Υπουργείο θα βεβαιώνεται για την είσπραξη όλων των πληρωμών σημάτων τελών κυκλοφορίας και κατά συνέπεια δεν θα απαιτείται κανένας επιπλέον, δευτερογενής έλεγχος από αρμόδια αρχή (π.χ. Τροχαία).

Κυριότερα οφέλη:

α. Αποδέσμευση υπαλλήλων στις ΔΟΥ, λόγω κατάργησης διαδικασίας δευτερογενών ελέγχων

β. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη λόγω της διάθεσης πολλαπλών, αυτοματοποιημένων δικτύων πληρωμής σε πανελλαδικό επίπεδο για την κάλυψη των καθυστερημένων οφειλών.

Επόμενες ενέργειες:

Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών απαιτείται η συνεργασία των φορέων: Υπουργείο Οικονομικών, Eurobank EFG, ΔΙΑΣ (και Τράπεζες που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Κύκλωμα Πληρωμών).

Ο συνολικός Χρόνος υλοποίησης ανέρχεται σε 4 μήνες και αναλύεται ως ακολούθως:

1ο βήμα. Κατάργηση των σημάτων τελών κυκλοφορίας σε φυσική μορφή

 • Χρόνος υλοποίησης. Άμεση εφαρμογή (ζήτημα απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών)

 • Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών

2o Βήμα: Δημιουργία Υποδομής για πληρωμή σημάτων τελών κυκλοφορίας με χρέωση λογαριασμού στα φυσικά, ηλεκτρονικά & τηλεφωνικά δίκτυα εξυπηρέτησης των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Κύκλωμα Πληρωμών.

 • Χρόνος Υλοποίησης. 2 μήνες: 1 μήνας για διασύνδεση της Eurobank με το Υπουργείο Οικονομικών και 1 μήνας για ανάπτυξη της «πληρωμής σήματος τελών κυκλοφορίας» από τις υπόλοιπες Τράπεζες που συμμετέχουν στο «Διατραπεζικό Κύκλωμα Πληρωμών»

 • Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Eurobank EFG, ΔΙΑΣ, Τράπεζες που συμμετέχουν στο DIASDEBIT

3ο Βήμα: Δημιουργία Υποδομής για πληρωμή σημάτων τελών κυκλοφορίας με χρέωση πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας μέσω διαδικτυακού τόπου της Eurobank EFG.

 • Χρόνος Υλοποίησης. 4 μήνες

 • Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Eurobank EFG

Σημείωση : Ο χρόνος υλοποίησης των βημάτων 2.& 3. περιλαμβάνει και:

α. Την καθημερινή, αναλυτική, ηλέκτρονική και αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Υπουργείου για την πορεία της διάθεσης των σημάτων με χρέωση λογαριασμού ή πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας.

β. Την άμεση απόδοση των εσόδων στο Υπουργείο (συγκεντρωτικά για όλες τις πληρωμές που διενεργούνται από όλα τα διαθέσιμα δίκτυα πληρωμής)

4ο Βήμα: Δημιουργία Υποδομής για α. εξυπηρέτηση πολιτών χωρίς ειδοποιητήριο και β. είσπραξη καθυστερημένων οφειλών με ταυτόχρονη επιβολή σχετικού προστίμου μέσω της Eurobank EFG

 • Χρόνος Υλοποίησης. 1 μήνας

 • Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Eurobank EFG

Σημείωση : Τα βήματα 2., 3. και 4. θα υλοποιηθούν παράλληλα

Η Τράπεζα Eurobank EFG είναι στη διάθεση των αρμοδίων φορέων, προκειμένου να παρουσιάσει εκτενώς την παραπάνω πρόταση, που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, θα οδηγήσει στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου και θα αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση προς τον πολίτη.

6 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από jck59 — 24 Μαρτίου, 2010 @ 6:46 μμ

  Επειδή έχετε παραλήψει το έλεγχο πληρωμής των τελών (γιατί μια απόδειξη μπορεί εύκολα να πλαστογραφηθεί) δείτε την πρόταση που υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε στον πρώτο γύρο («Πληρωμή τελών κυκλοφορίας και αποστολή στο σπίτι». http://labs.opengov.gr/2010/01/24/1660 . Στην ίδια παρουσίαση θα δείτε και μερικά «enhancements» της υπηρεσίας!

 2. Σχόλιο από ngd — 26 Μαρτίου, 2010 @ 9:10 πμ

  Μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει κάποια έρευνα για τα θέματα που υποβάλλονται στο OPENGOV, έτσι ώστε να μην υποβάλλονται δεύτερη φορά ως νέες προτάσεις. Στην περίπτωση αυτή θεωρώ πως είναι υποχρέωση των υπευθύνων του OPENGOV να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, αλλά και προτίστως να τις ταξινομούν ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση τους.
  Θεωρώ δε πως το πνεύμα του OPENGOV, είναι η συνεργασία και η συμβολή όλων μας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου και όχι η προώθηση κάποιου επαγγελματικού χώρου.

 3. Σχόλιο από nmxa22 — 26 Μαρτίου, 2010 @ 11:05 πμ

  Αυτός δεν είναι ο κατάλληλος δικτυότοπος να προωθήσει κανείς τον εαυτό του ή την εταιρεία για την οποία δουλεύει. Εδώ όλοι συμβάλουν στον ανασχεδιασμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης για το καλό του Έλληνα πολίτη. Εξ” άλλου, αν «δανείζεσθε» ιδέες που παρουσιάσθηκαν ήδη στη Α” Φάση, θα ήταν ηθικό και εππαγελματικό να αναφερθείτε στον 1ο εισηγητή. Αυτό που κάνατε δεν τιμά ούτε εσάς αλλά ούτε και την Τράπεζα για την οποία εργάζεσθε.

 4. Σχόλιο από Dim — 26 Μαρτίου, 2010 @ 4:20 μμ

  Η κατάργηση των Σημάτων είναι μια πρόταση που μπορεί να φέρει άμεσα σημαντική εξοικονόμηση πόρων (της τάξης των 150.000.000 ευρώ κάθε χρόνο) ενώ έμμεσα οφέλη που ίσως να ξεπερνούν τα 200.000.000 ευρώ.
  Με άλλα λόγια, είναι μια πρόταση που θα πρ΄πειε να δρομολογηθεί άμεσα.

 5. Σχόλιο από netcomb2b — 26 Μαρτίου, 2010 @ 8:47 μμ

  Φίλες και φίλοι,
  Η πρόταση (σαν κεντρική ιδέα) επειδή μας ξαναπασχόλησε στο πρώτο μέρος, δεν θα την σχολιάσω
  Με την ευκαιρία όμως θα καταθέσω ένα μικρό κείμενο των απόψεών μου για τις τράπεζες. Ασφαλώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σε σχέση με τις τράπεζες και είναι καιρός να υπάρξει στροφή στην ανάπτυξη.
  Εδώ κάνουν προτάσεις και σχόλια με κριτική σκέψη, άρα πολιτική οι πολίτες και πιστεύω έχουν τον πρώτο λόγο.
  Αυτές για μας είναι «οι μεγάλες δυνάμεις» και έχουν πάρει πρωτοβουλίες έξω από σκηνικά και ολιγαρχίες και μιλούν για την πάταξη της γραφειοκρατίας για προϊόντα και υπηρεσίες για τον Πολίτη, με οικονομία στις δαπάνες αλλά και στον χαμένο χρόνο μπροστά στον γκισέ, για να μιλήσουμε αύριο με σιγουριά για επιχειρήσεις, για εξαγωγές για εργασία και εισοδήματα για τους εργαζομένους.
  Θέλω να πω η Ελληνική οικονομία θυμίζει τελευταία οικονομία «Σοβιετικού τύπου» όπου το Δημόσιο με την γραφειοκρατία του μπλοκάρει ότι προσπαθεί να ζήσει ή να κινηθεί. Η οικονομία της χώρας έτσι φαίνεται αιχμάλωτη συμφερόντων (macro & micro) με αναποτελεσματικές παρεμβάσεις (Κρατισμός).
  Οι πολίτες δεν θέλουν τέτοιου είδους εργολαβίες από τράπεζες κυρίως ιδιωτικές ούτε παράβολα και τα ρέστα τους αλλά περιμένουν μέρισμα ευθύνης απ αυτές δηλαδή,
  “ πως μπορεί το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα εκτός απ την ευστάθειά του να δώσει μέρισμα στην ανάπτυξη; ”
  Πρέπει εδώ θα μιλήσουμε σκληρά στις τράπεζες που στραγγαλίζουν τους μικρομεσαίους;
  Γιατί θεωρούν το Δημόσιο πειραματόζωο ιδιωτικών συμφερόντων ; Δεν μας φθάνουν οι διεθνής τραπεζίτες που θέλουν να γίνουν αφεντικά των Κρατών, άρα Παγκόσμιοι Κυβερνήτες ;
  Για μας το πρόβλημα είναι πως θα διευκολυνθεί ο πολίτης να παράγει, γιατί αυτή είναι 2η βασική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης μετά τις δημόσιες επενδύσεις γιατί οικονομία δεν είναι η Δημόσια οικονομία (χρέος- έλλειμμα- πληθωρισμός) για τους νέο συντηρητικούς, ούτε το σκληρό νόμισμα (ευρώ) για τους μονεταριστές.
  Όσοι θέλουν να φτωχύνουμε για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί κάνουν λάθος τραγικό γιατί άλλο είναι να κάνεις σωστή διαχείριση και τα λεφτά να πιάνουν τόπο, να είμαστε περήφανοι γι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός κι άλλο να πούμε ντροπιασμένοι: «μπείτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μην δίνετε».
  Είναι βαρβαρότητα από τους Διεθνείς Τραπεζίτες αυτό που έγινε εις βάρος της Ελληνικής οικονομίας που θέλουν την Ελλάδα στη σέντρα μέχρι να σκύψει το κεφάλι στα όργανα υλοποίησης των πολιτικών του Καπιταλισμού εις βάρος της εργασίας.
  Δεν έχετε άλλα μέτρα και προτάσεις να λάβετε από αυτά που λάβατε όλες οι Ελληνικές τράπεζες ή μήπως πίσω απ” τα αναπτυξιακά μέτρα που άργησαν, κρύβονται αυτοί οι συσχετισμοί. Κρύβονται αυτά τα διακυβεύματα ; Σήμερα είναι ο Δημόσιος Τομέας, αύριο ο Ιδιωτικός. Γιατί όταν αφαιρείς το 18% του ρευστού απ” την αγορά ενός μυρίου πελατών που σχετίζονται με το δημόσιο, κλείνεις και τον ιδιώτη κι αυτό το ντόμινο θα βρει όλους τους εργαζομένους ανασφαλείς και χωρίς καν στοιχειώδη όρεξη για δουλειά αφού θα είναι κυνηγημένος και εξαρτημένος από τράπεζες, με χειρότερη Παιδεία υγεία κλπ υπηρεσίες στον πολίτη.
  Χθες πήραμε μια ανάσα αλλά νομίζω ο Παπανδρέου το είπε στην ομιλία του «δεν πρέπει να πάνε στράφι, αυτή τη φορά τα λεφτά».
  Πρέπει να δούμε συρρίκνωση των επιτοκίων, ρευστότητα στις επιχειρήσεις, στο εμπόριο, στις κατασκευές, στον τουρισμό αλλά και στις εταιρίες πληροφορικής για την καλύτερη οργάνωσή τους, δηλαδή νέα ρότα γιατί μικρές επιχειρήσεις κι όχι μόνο θα στραφούν στην χρηματοδότηση για να αντέξουν τις ιδιαίτερα δύσκολες μέρες που μας περιμένουν.
  Ένα πράγμα να φοβόμαστε και με αυτό θέλω να κλείσω, το διάλογο να μην τον φοβόμαστε και θέλω να πω ένα τελευταίο:
  Μπορεί να συμβάλει εμπράκτως το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αυτή την κατεύθυνση ; Eίδωμεν.

 6. Σχόλιο από NIKI — 15 Απριλίου, 2010 @ 3:56 μμ

  Gια την ενημερωση σας, η πρόταση για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και αποστολή στο σπίτι, δεν είναι πρωτότυπη εφόσον εφαρμόζεται ήδη απο αρκετές Τράπεζες. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα πλαστογράφησης.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού