Μετασχηματίζοντας τη διαδικασία Ίδρυσης των Ε.Π.Ε. στην ΕλλάδαΙανουαρίου 25, 2012

Περίληψη:
Ο τρόπος με τον οποίο ιδρύεται σήμερα μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) στην Ελλάδα είναι πλήρως χειρογραφικός (σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από το Ν.3190/1955) περιλαμβάνοντας 12 διαφορετικά βήματα και διαρκώντας κατά μέσο όρο περίπου 5 εργάσιμες ημέρες. Με τον υπάρχον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης μίας ΕΠΕ η χώρα μας καταλαμβάνει στον αντίστοιχο παγκόσμιο δείκτη την 140η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες που συμμετέχουν στο σχετικό δείκτη(πηγή παγκόσμια τράπεζα doing business 2010). Η βασική ιδέα του παρόντος έργου, έγκειται στον ουσιαστικό μετασχηματισμό της ως άνω διαδικασίας, μέσω της εισαγωγής ενός πλήρως αυτοματοποιημένου τρόπου για την ίδρυση μίας επιχείρησης. Η προτεινόμενη υλοποίηση θα λειτουργεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες εισαγωγής δεδομένων και αναζήτησης (όπου απαιτείται) μέσω μιας ενιαίας εφαρμογής, η οποία με διαλειτουργικό τρόπο θα διασυνδέει τα διάφορα συστήματα τα οποία διατηρεί η κάθε υπηρεσία του δημοσίου και όπου υπάρχουν χρήσιμα για την περαίωση της διαδικασίας ίδρυσης στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ωφέλεια κυρίως για τους πολίτες μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών τις οποίες όφειλαν μέχρι σήμερα να φέρουν εις πέρας προκειμένου να ιδρύσουν μία επιχείρηση, αλλά και του επακόλουθου κόστους. Επίσης χρονικά οφέλη μέσω της αυτοματοποίησης ενός συνόλου διαδικασιών τις οποίες καλούνταν να υλοποιήσει έως σήμερα με μη αυτόματο τρόπο η δημόσια διοίκηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης μίας επιχείρησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και οφέλη τα οποία σχετίζονται με τη μείωση της διαφθοράς σε διαδικασίες οι οποίες μέχρι πρότινος υλοποιούνταν με μη αυτόματο τρόπο. Από την άλλη με την ενσωμάτωση ενός τέτοιου συστήματος βελτιώνεται αισθητά η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, όπου αν τηρηθεί το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρονται από την ομάδα έργου, τότε η χώρα μπορεί να καταλάβει έως και την 1η θέση παγκοσμίως, κάτι το οποίο θα ανάγει την χώρα από πόλο απώθησης, σε πόλο έλξης ξένων κεφαλαίων, τουλάχιστον ως προς αυτή τη συνιστώσα της ίδρυσης μίας εταιρείας.

Αναγκαιότητα
Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα πλήρως χειρογραφικό σύστημα για την ίδρυση μίας ΕΠΕ το οποίο καθιερώθηκε το 1955. Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί ή ακόμη καλύτερα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων με αποτέλεσμα η παγκόσμια θέση της Ελλάδας στον αντίστοιχο παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας να πέφτει κάθε έτος με έντονους ρυθμούς (140η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες κατά το έτος 2010 με πτώση 10 θέσεων από το έτος 2009). Στην Ελλάδα το υπάρχον σύστημα επιβάλλει ένα χρόνο της τάξης των 5 εργάσιμων ημερών περίπου για την ίδρυση μίας εταιρείας, καθώς η διαδικασία ίδρυσης υλοποιείται μέσω ενός πλήρως κατακερματισμένου συστήματος και 12 διαφορετικών διακριτών βημάτων τις οποίες ο πολίτης καλείται να φέρει εις πέρας. Έτσι καθίσταται πιο αναγκαία παρά ποτέ η υιοθέτηση ενός συστήματος το οποίο θα ξεκινάει και θα τελειώνει σε μία στάση υλοποιώντας με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο τη διαδικασία ίδρυσης μίας ΕΠΕ.
Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μεγάλης πολυπλοκότητας (προτεινόμενη υλοποίηση σε 1 βήμα έναντι 11 βημάτων σήμερα) και χρονικής καθυστέρησης ( σε μόλις 3 ώρες έναντι 10 ημερών σήμερα), αλλά και της επακόλουθης οικονομικής επιβάρυνσης για τους ιδρυτές μίας επιχείρησης (με 12,009 €, έναντι 1.621,034€ σήμερα).

Προϋποθέσεις
Καίριο στοιχείο προκειμένου να υλοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αποτελεί η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων αυτοματισμού τα οποία διαθέτουν οι διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι οποίες παρεμβάλλονται στην διαδικασία ίδρυσης μίας ΕΠΕ. (κτηματολόγιο, Taxis Net, Police On Line, Σύζευξις, μητρώο διευθύνσεων, μητρώο εφορίας, μητρώο ληξιαρχείου, ΓΕΜΗ, Ποινικό Μητρώο, υποδομή δημοσίου κλειδιού).

Αναμενόμενα οφέλη
Πολίτες: (Α) Μείωση του χρόνου για τη διαδικασία ίδρυσης μίας επιχείρησης σε 3 ώρες από 10 ημέρες. (Β)Αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών, μέσω της ενσωμάτωσης ΤΠΕ από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. (Γ) Ουσιαστική μείωση του κόστους στη διαδικασία ίδρυσης μίας επιχείρησης (κόστος από 632,449€ να γίνεται 11,949€).
Επιχειρήσεις: Τα ίδια ως άνω αναφερόμενα οφέλη αναμένεται να αποκομίσουν και οι επιχειρήσεις, καθώς πλέον η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα πιο ελκυστικό τόπο προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Η ουσιαστική μείωση της πολυπλοκότητας και η αποδέσμευση της διαδικασίας ίδρυσης από περιττά κόστη που ενσωματώνονται σε αυτό το νέο τρόπο υλοποίησης, αποτελούν μία περαιτέρω ωφέλεια για τις εγχώρια ευρισκόμενες αλλά και τις διεθνής επιχειρήσεις στην προσπάθεια επέκτασης τους.
Οργανισμούς Δημόσιου Τομέα: (Α)Εκσυγχρονισμός παρεχόμενων υπηρεσιών, (Β) αύξηση ικανοποίησης χρηστών, (Γ) μείωση της διαφθοράς, (Δ)διευκόλυνση επιχειρηματικότητας μέσω της πραγματικής μείωσης του απαιτούμενου κόστους (από 982,662€ γίνεται 0,060€), (Ε) αποδέσμευση υπαλλήλων (πλήρως ή μερικώς) από παλαιότερα καθήκοντά τους, καθώς πλέον μεταφέρεται στην πλευρά του ενδιαφερόμενου πολίτη-ιδρυτή η υποχρέωση εισαγωγής των απαιτούμενων στοιχείων.
Συνολικά κρίνεται ότι η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία που εισάγεται με το παρόν έργο, είναι μία εντελώς νέα διαδικασία και δεν παρέχεται σήμερα με οποιαδήποτε «παραπλήσια» μορφή, ούτε σε κάποιο τμήμα αυτής. Η νέα αυτή υπηρεσία βασίζεται στα υποσυστήματα τα οποία ήδη διαθέτουν και χρησιμοποιούν οι δημόσιοι οργανισμοί τα οποία πλέον μέσω της διαλειτουργικότητας μετατρέπονται από front office υπαλλήλου – κράτους σε front office ιδρυτή κράτους.

Τεχνολογίες
Για την μελέτη σκοπιμότητας και υπολογισμού κόστους της κάθε διαδικασίας χρησιμοποιήσαμε το εργαλέιο “e-GOV sim” το οποίο είναι ένα αρχείο Excel με τύπους και ορίσματα (μοναδιαίες τιμές κόστους ανθρωποώρας, φυσικής αποθήκευσης, εκτύπωσης, κα). Για να συμπληρώσουμε τις πραγματικές τιμές χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των συνεντεύξεων με διαφορετικά άτομα που εμπλέκονται σε κάθε επί μέρους διαδικασία.
Η σχηματική αναπαράσταση του υπάρχοντος μοντέλου αλλά και του μετασχηματισμένου έγινε με τη χρήση διαγραμμάτων Swim Lanes και κατάλληλου εργαλείου δημιουργίας τους.
Το μετασχηματισμένο σύστημα βασίζεται σε υπάρχουσες τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων TCP/IP μέσω Internet, Intranet ή VPN γραμμών για την διασύνδεση δημοσίων μητρώων μεταξύ τους, αλλά και με τον πολίτη.
Η πρόσβαση του πολίτη στην διεπαφή αλληλεπίδρασης γίνεται μέσω του υπάρχοντος πρωτοκόλλου HTTP και των παραλλαγών του (πχ https,…)

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού