Προγραμματιζόμενη Ανοικτή Υποδομή για διασύνδεση δεδομένων περιβάλλοντοςΜαΐου 1, 2010

Ενα από τα προβλήματα τα οποία θα κληθεί να λύσει η Ελληνική πολιτεία τα επόμενα χρόνια είναι η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και η δυνατότητα μελέτης και αναφοράς πάνω σε δεδομένα που θα συλλέγονται από όλη την επικράτεια ή σε εστιασμένες περιοχές.  Το έργο της συλλογής των δεδομένων αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και κοστοβόρο καθώς απαιτεί στην πλοινότητα των περιπτώσεων την επι τόπου παρουσία και τη συνεχή παρακολούθηση των σταθμών μέτρησης.  Λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα μπορούν να δώσουν δίκτυα αισθητήρων νέας γενιάς τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να συλλέξουν πληροφορία και μεγέθη τα οποία αφορούν το περιβάλλον και με χρήση τεχνολογιών αυτοοργανούμενων να την προωθήσουν προς κεντρικά σημεία συγκέντρωσης.

Η επαναχρησιμοποίηση τέτοιας «ακριβής» πληροφορίας θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα για την Ελληνική πολιτεία. Η δημόσια και ποικιλόμορφη δε διάθεση αυτής της πληροφορίας θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα των μελετητών και ερευνητών περιβάλλοντος της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα για ευκολότερη, ταχύτερη, φτηνότερη και ακριβέστερη προσέγγιση των περιβαντολλογικών προβλημάτων.

Στην Ελλάδα σήμερα η μόνη ανοικτή πλατφόρμα που διαθέτει περιβαλλοντολογικά δεδομένα είναι το υδροσκόπιο, www.hydroscope.gr.  Από την οπτική της υποδομής το υδροσκόπιο είναι μια γεωγραφική βάση δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες χρονοσειρές από διαφορετικούς φορείς οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους από όργανα μέτρησης. Εστιάζεται μόνο σε υδρολογικά δεδομένα ενώ ο τρόπος διεπαφής του (μέσω web browser) δε δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης υποβολής και λήψης δεδομένων μέσα από ανοικτά πρότυπα και υποδομές (η βάση δεδομένων δεν είναι είναι ανοιχτή για αποθήκευση δεδομένων ιδιωτών και επιπλέον δεν παρέχονται μέθοδοι για διασύνδεση δεδομένων με Web Services ώστε να  μπορεί να δημιουργηθεί μια αρχιτεκτονική κατά SOA).

Επιπλέον τον τελευταίο καιρό, έχουν αυξηθεί αυτοί που δείχνουν ενδιαφέρον στην παρατήρηση περιβαλλοντολογικών δεδομένων και έχουν στην κατοχή τους όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών μετρήσεων (για παράδειγμα μετεωρολογικούς σταθμούς).

Η συγκεκριμένη πρόταση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανοιχτής συλλογής και διάθεσης περιβαλλοντολογικών δεδομένων από πλήθος διαφορετικών φορέων, ιδιωτών και εταιρειών.  Στόχος είναι να αναπτυχθεί ανοιχτή υποδομή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και λήψης πληροφοριών από μια κοινή βάση περιβαλλοντολογικών δεδομένων για όλη Ελληνική επικράτεια.

Προτείνονται να αναπτυχθεί η κατάλληλη υποδομή βασισμένη σε SOA η οποία θα δίνει τη δυνατότητα τα δεδομένα από όλους τους ενδιαφερόμενους να αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό cloud infrastructure παρέχοντας ταυτόχρονα  κατάλληλα web services τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης και αυτοματοποιημένης λήψης των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.  Η υποδομή αυτή θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς του σχετικούς δημόσιους φορείς, εταιρείες αλλά και το κοινό.

Προτείνεται η δημιουργία μια ευέλικτης υποδομής η οποία θα επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα. Τα αποθηκεύμενα και τα παραγόμενα δεδομένα θα περιγράφονται με Metadata ώστε να είναι δυνατή η σύνθετη επεξεργασία τους. Προτείνεται η υιοθέτηση του σχήματος διασυνδεδεμένων δεδομένων σχημάτων περιγραφής δεδομένων (linked open data principle, δες σχετικό http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data) που επιτρέπει μηχανισμών διασύνδεσης ροών δεδομένων. * Θα δημιουργηθούν RDF που θα περιγράφουν τα δεδομένα για την ευέλικτη χρήση ερωτήσεων με χρήση της σημαντικής γλώσσας sparql.

Πάνω σε αυτό το οικοσύστημα μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες εφαρμογές.
Οι συσκευές μέτρησης χρησιμοποιούν τεχνολογία JavaScript
Object Notation (JSON) και αποστέλλουν τις μετρήσεις τους σε ένα Webservice το οποίο στην συνέχεια τα «δημοσιεύει» με χρήσης του Atom
Syndication Format (ATOM). Επιπλέον προτείνουμε την εφαρμογή μιας λύσης για την on-time παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και η χρησιμοποίησή των δεδομένων, εφαρμόζοντας μοντέλα παρακολούθησης κατάστασης και πρόβλεψης. Θα δημιουργηθεί ένα πολυπαραμετρικό εργαλείο, (σε τοπικό επίπεδα αρχικά, αλλά επεκτάσιμο στην Ελληνική επικράτεια) χρήσιμο για την παρακολούθηση της κατάστασης του Ελληνικού περιβάλλοντος σε διάφορους τομείς.

(Η προαιρετική συλλογή στοιχείων από διάφορους ερευνητικούς και μη φορείς
θα βοηθήσει τέλος, στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ 2000/60 για
την παρακολούθηση της οικολογικής και φυσικοχημικής κατάστασης των ποταμών
της Ελλάδας)

* Linked Data είναι ένα πεδίο εφαρμογής Semantic Web.

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού