Δημιουργία Διαδραστικής Ψηφιακής Κοινότητας για την Ηλεκτρονική ΥγείαΑπριλίου 26, 2010

Φορέας πρότασης: Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα (διεπιστημονική ομάδα εργασίας που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010 από την Ιατρική Εταιρία Αθηνών και το HL7 Hellas).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ, Λευτέρης Θηραίος, συντονιστές ομάδας εργασίας.

Περιγραφή πρότασης:

Η πρόταση αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου συνεχούς διαβούλευσης και ανοιχτής διακυβέρνησης με στόχο:
• Τη δημιουργία της Ψηφιακής Κοινότητας ηλεκτρονικής υγείας
• τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Υγεία και Κοινωνική ασφάλιση,
• στην ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων,
• στην υποστήριξη των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία και
• στη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμών διαλειτουργικότητας (interoperability lab).

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται η δημιουργία μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Προτείνεται για τη δημιουργία των εργαλείων να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ελεύθερου λογισμικού και των λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Για την λειτουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος απαιτείται να στηριχθούν από τη πολιτεία οι εμπλεκόμενοι για την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν με τη θέσπιση «Κουπονιών Διαλειτουργικότητας» και «Κουπονιών ηλεκτρονικής κατάρτισης». Ως «κουπόνι διαλειτουργικότητας» εννοείται η επιδότηση δράσεων φορέων υγείας και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου διαλειτουργικότητας, απόκτηση πιστοποιητικών συμβατότητας με πρότυπα (πχ ΙΗΕ), κλπ. Με «κουπόνι ηλεκτρονικής κατάρτισης» εννοείται η επιδότηση για την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων ηλεκτρονικής υγείας σε πρότυπα και διαδικασίες (πχ πρότυπα ποιότητας, HL7, DICOM, CDA, κλπ).
Η ανάλυση κάθε ψηφιακής υπηρεσίας από τις οπτικές της σκοπιμότητας και της λειτουργίας τους έχει ως εξής:

Α. Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων, Στοχευμένης Ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Α1. Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας
Αναζήτηση Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων
Στόχο της εφαρμογής αποτελεί η διευκόλυνση των μελών – χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης στην αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών (Partners) στο πλαίσιο δημιουργίας συνεργατικών δράσεων (ερευνητικά έργα, δημόσιοι διαγωνισμοί, κλπ) σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο.
Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να αναζητήσουν τον κατάλληλο συνεργάτη μέσα από ένα πλήρη κατάλογο νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΤΠΕ στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται για κάθε εταιρεία θα αφορούν το πλήρες profile της και στοιχεία επικοινωνίας, χώρες και τομείς που δραστηριοποιείται, έργα που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί.
Μέσω του υποσυστήματος αναζήτησης Εμπειρογνωμόνων Experts οι Εταιρείες – Χρήστες του ΠΣ θα μπορούν να αναζητούν πιθανούς συνεργάτες ελεύθερους επαγγελματίες (experts) στο πλαίσιο σύνταξης προτάσεων ή και υλοποίησης έργων.

Ειδικότερα η εφαρμογή θα διαθέτει κατάλογο με επικαιροποιημένα βιογραφικά επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής στον χώρο των Βαλκανίων – Ανατολικής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής (ή θα διασυνδέεται με τέτοια κατάλληλα συστήματα). Η αναζήτηση θα γίνεται με σύνθετο τρόπο διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες στον εντοπισμού του κατάλληλου συνεργάτη.
Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Χρήστες – εταιρείες για την εύρεση expert σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα αποστέλλει ειδοποίηση (πχ με e-mail) στους χρήστες του συστήματος (Ελεύθερους Επαγγελματίες, εταιρείες) για την ευκαιρία η οποία παρουσιάστηκε.
Ενημέρωση για νέες Ευκαιρίες
Χρήστες του υποσυστήματος θα είναι όλες οι εταιρείες – μέλη του φορέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Μέσω του εν λόγω υποσυστήματος θα παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για τις Ευκαιρίες (νέα έργα, επενδυτικά πλαίσια, ερευνητικές δράσεις, κλπ) που παρουσιάζονται σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο (με κύρια έμφαση, όπως προαναφέρθηκε, σε χώρες της βαλκανικής, Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής)..

Μέσω ιδιαίτερα σύνθετων αναζητήσεων οι εταιρείες – χρήστες θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάληψη τους.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα του υποσυστήματος να ενημερώνει άμεσα (μέσω e-mail, sms, κλπ) τους φορείς – ενδιαφερόμενους για τα νέα έργα που τις αφορούν ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους.

Α2. Υπηρεσία Στοχευμένης επιχειρηματικής ενημέρωσης
Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης απογραφής όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σε εφαρμογές και συστήματα πληροφορικής για κάποια δομή υγείας. Ο μηχανισμός θα παρέχει σε κάθε βήμα απογραφής και οδηγίες / καλές πρακτικές όσον αφορά θέματα διαλειτουργικότητας καθώς και την αριστεία / παγκόσμια τάση σε σχετικά θέματα.
Διεκπεραίωση Αιτημάτων αναβάθμισης της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας
Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης διαχείρισης αιτημάτων για την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί συνεργατικά με αυτόν της απογραφής καθώς και με το business matching tool του Web Conference.
Μηχανισμός Κοινωνικής και Επιχειρηματικής Συμμετοχής ενεργειών απογραφής / αναβάθμισης της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας
Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης διαχείρισης αιτημάτων για την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας σε μοντέλο κοινωνικής / επιχειρηματικής συμετοχικότητας. Ο μηχανισμός αιτημάτων υποστηρίζει και εφαρμογές polling και e-voting για θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας.

Α3. Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων
Προετοιμασία δικτυακών τόπων
Με κεντρικό σημείο αναφοράς την αναπτυσσόμενη δικτυακή πύλη της πράξης ορίζονται ορίζεται ειδικός χώρος τον οποίο θα μπορεί το κάθε μέλος να παραμετρoποιεί αντίστοιχα με σκοπό τη προώθηση των σκοπών του και των δεξιοτήτων του. Θα αξιοποιηθούν ειδικά εργαλεία της πύλης όπως εργαλεία συνέργειας και συνεργασίας γνώσης (knowledge collaboration tools), εργαλεία ηλεκτρονικού καταστήματος, λίστα προτύπων που σχετίζονται με το μέλος, benchmarking tools που διαθέτει, κλπ. Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός Ψηφιακού τεχνολογικού πάρκου ηλεκτρονικής υγείας.

Ανάπτυξη και Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πράξης αναπτύσσεται και ενημερώνεται με το επιστημονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται από το εκάστοτε μέλος το οποίο θα αποφασίζει αν το υλικό θα είναι και μέρος της κεντρικής δομής διαχείρισης γνώσης της Πύλης.

Ηλεκτρονικά εκθετήρια σε θεματικές τεχνολογικές εκθέσεις και πάρκα.

Δίνεται σε κάθε μέλος χώρος εκθετηρίου στο διαδίκτυο σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων ή / και πάρκων. Στο εκθετήριο αυτό τα μέλη εκτός από την δυνατότητα ανάρτησης λειτουργικών demo των προϊόντων τους, καθώς και με ότι άλλο συνοδευτικό / γνωσιακό υλικό απαιτείται για την ορθή παρουσία των προϊόντων αυτών, σε συνδυασμό με την υπηρεσία «Β3. Υπηρεσία benchmarking messaging e-Health» θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν τους τρόπους που οι εφαρμογές / συστήματά τους είναι συμβατά με το HL7 ή / και σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ). Επίσης, θα προτρέπονται από τους moderators των χώρων αυτών να επιδεικνύουν και τα μετρήσιμα οφέλη που μπορεί να φέρει μία τέτοια διαλειτουργικότητα σε τεχνολογικό, επιχειρησιακό αλλά και οικονομικό επίπεδο.

Α4. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Προώθησης (e-campaigning)

Ανάλυση Στιγμιότυπου του επιχειρηματικού εύρους Δράσης
Αναλύονται τα δεδομένα του επιχειρηματικού εύρους που θα απευθυνθεί η δράση ευαισθητοποίησης. Αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά τα δεδομένα που αφορούν κυρίως τις ομάδες – στόχο της δράσης της Ευαισθητοποίησης. Επίσης διερευνάται το δυναμικό προσφοράς – ζήτησης όλων των ενδιαφερομένων / συσχετιζόμενων κοινωνικών ομάδων που αφορά η δράση είτε αυτοί είναι διαμορφωτές (ομάδες υλοποίησης), άμεσα ωφελούμενοι (Επαγγελματίες ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ, μαθητές, σπουδαστές, ακαδημαϊκοί, πολίτες), είτε είναι απλώς ενδιαφερόμενοι / έμμεσα ωφελούμενοι (μη ακαδημαϊκοί ιστορικοί μελετητές, συγγραφείς κλπ).

Σχεδιασμός και προετοιμασία ενεργειών προώθησης

Με βάση τα παραδοτέα της εργασίας Ανάλυσης Στιγμιότυπου του επιχειρηματικού εύρους Δράσης σχεδιάζονται σε στρατηγικό επίπεδο οι ενέργειες της δράσης ευαισθητοποίησης. Καταρτίζονται συγκεκριμένα σενάρια υλοποίησης της δράσης λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν δυναμικό προσφοράς – ζήτησης των εμπλεκόμενων επιχειρηματικών / κοινωνικών ομάδων καθώς και τεχνοοικονομικά στοιχεία της αγοράς που εξειδικεύεται σε καμπάνιες προώθησης επιχειρηματικού / τεχνολογικού χαρακτήρα με αξιοποίηση καναλιών του διαδικτύου.
Υλοποίηση e-campaining ηλεκτρονικού περιεχομένου
Υλοποιείται e-campaining ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό θα αποτελείται κυρίως από διαδραστικές μικρο εφαρμογές διαδικτύου όπως πολυμεσικά banners, δικτυακά παίγνια και quizes με θεματικό περιεχόμενο που να κεντρίζει το ενδιαφέρον για το επιχειρηματικό / τεχνολογικό χαρακτήρα πράξης, εφαρμογές online ψηφοφορίας για σχετικά θέματα με δυνατότητες αυτόματης κλήρωσης δώρων (ενδεικτική λίστα).

Προώθηση του e-campaining ηλεκτρονικού περιεχομένου σε διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας.

Το αναπτυσσόμενο e-campaining ηλεκτρονικό περιεχόμενο προωθείται σε διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα και εμβέλειας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα σενάρια υλοποίησης του σχεδιασμού το περιεχόμενο προωθείται σε διαδικτυακές πύλες εθνικής εμβέλειας (θεματικές ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή μη όπως ηλεκτρονικός τύπος, δικτυακοί τόποι πανεπιστημίων κα) καθώς και σε δικτυακούς τόπους παγκόσμιας εμβέλειας (ενδεικτική λίστα: wikipedia, google ads, you tube, facebook, second life κα). Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα έχουν σαν σταθερό σημείο αναφοράς την δικτυακή πύλη της παρούσης πράξης.

Β. Εφαρμογή Συνέργειας και Συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ

Β1. Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ
Προετοιμασία δικτυακών φόρα
Με κεντρικό σημείο αναφοράς την αναπτυσσόμενη δικτυακή πύλη της πράξης ορίζονται ομάδες εργασίας για την προετοιμασία των δικτυακών φόρα. Οι ομάδες αυτές εργάζονται σε αφιερωμένους (διαβαθμισμένους) δικτυακούς τόπους της πύλης με εργαλεία συνέργειας και συνεργασίας γνώσης (knowledge collaboration tools)
Δικτυακά τραπέζια εργασίας επιστημονικών ομάδων πράξης
Υλοποιούνται πέντε δικτυακά τραπέζια εργασίας με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων με αντικείμενο την εκλαΐκευση του επιστημονικού περιεχομένου του προς ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου της πράξης.
Συγγραφή υλικού εκλαΐκευσης του επιστημονικού περιεχομένου
Τα συμπεράσματα των Δικτυακών τραπεζιών εργασίας καθώς και η συνοδευτική τους τεκμηρίωση συνθέτονται συστηματοποιημένα σε ψηφιακή μορφή άμεσα αξιοποιήσιμη από εφαρμογές ψηφιακών / ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών καθώς και από αντίστοιχες εκπαιδευτικών δικτυακών πυλών.
Ανάπτυξη και Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πράξης αναπτύσσεται και ενημερώνεται με το επιστημονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται στις ανωτέρω εργασίες
Β2. Υπηρεσία Web Conferencing
Web Conference
Υλοποιείται Δικτυακό Συνέδριο (Web Conference) με καλεσμένους ομιλητές από το επιστημονικό αλλά και το πολιτικό διεθνές γίγνεσθαι. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύονται σε επιστημονικό περιοδικό διεθνούς χαρακτήρα καταχωρημένο σε citation index (με κρίση σύνοψης ή κρίση άρθρου).
Στις δορυφορικές συνεδρίες του Web Conference θα λειτουργούν δικτυακές εφαρμογές επίδειξης (demo) των προϊόντων και υπηρεσιών εταιριών, επιχειρήσεων καθώς και εργαστηρίων ακαδημαϊκών και μη. Οι δικτυακές αυτές εφαρμογές θα παρέχουν λίστες από όλους του εμπλεκόμενους (stakeholders) γύρω από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο του συνέδριου το οποίο θα αφορά τις υπηρεσίες / προϊόντα των ανωτέρω καθώς και μηχανισμό προτεινόμενων συνεργειών / συνεργασιών γύρω από αυτά (business match making tool).
Β3. Υπηρεσία benchmarking messaging e-Health
Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος in vitro δοκιμής ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας με βάση το πρότυπο HL7 ή σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ) με σκοπό να μπορούν οι φορείς υγείας και οι εταιρίες πληροφορικής να δοκιμάζουν τα σενάρια διαλειτουρικότητας που ετοιμάζουν στη πράξη σε περιβάλλον δοκιμής. Θα επιτρέψει επίσης σε φορείς υγείας να προτείνουν δικά τους τυποποιημένα σενάρια διαλειτουργικότητας και να απαιτούν από τις εταιρίες να τα έχουν δοκιμάσει επιτυχώς in vitro πριν από κάποιο στάδιο του δημοσίου κανονισμού προμηθειών (διαδικασία επιλογής αναδόχων). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αξιοποίηση της εμπειρίας της διεθνούς δράσεις Integrating the healthcare enterprise ως μια δοκιμασμένη και πετυχημένη βέλτιστη πρακτική. Στην πράξη αυτή η υπηρεσία θα είναι στην διάθεσή του κάθε φορέα / επαγγελματία του κλάδου της Πληροφορικής της Υγείας με την μορφή παραμετροποιήσιμων web services οι οποίες θα προσομοιώνουν συγκεκριμένα σενάρια επικοινωνίας εφαρμογών πληροφορικής της Υγείας βάση του HL7 αλλά και σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ). Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάζουν το λογισμικό διαλειτουργικότητας που έχουν την διάθεσή τους (ή / και αναπτύσσουν) για την εφαρμογή / λογισμικό τους σε πραγματικές συνθήκες ανταλλαγής μηνυμάτων παραγωγικής λειτουργίας. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες «Α1. Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας Αναζήτηση Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων», «Α3. Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων», «Β1. Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ» και «Β2. Υπηρεσία Web Conferencing» η παρούσα υπηρεσία στοχεύει στο αποτελέσει το κοινά αποδεκτό πεδίο δοκιμών και ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών σε επίπεδο «ζωντανών» εφαρμογών με το ελάχιστο κόστος στους κατασκευαστές / παρόχους των εξειδικευμένων συστημάτων / εφαρμογών ΤΠΕ Υγείας και έτσι να μοχλεύσει την αγορά προς την επιθυμητή όσο και αναγκαία διαλειτουργικότητα.

Β4. Υπηρεσία κατανεμημένης διαχείρισης έργων
Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαχείρισης έργων για τις ανάγκες των ομάδων εργασίας και των μελών. Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των έργων και της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε αυτά ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης του εκάστοτε έργου. Την υποδομή αυτή θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα μέλη του Φορέων (HL7 Hellas, Ιατρική Εταιρία Αθηνών) και για δικά τους έργα εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Εφαρμογή Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας
Γ1. Υπηρεσία Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας
Με αξιοποίηση τις εμπειρίας των φορέων της πρότασης δημιουργούνται αυτόνομα προγράμματα σπουδών ηλεκτρονικής Δια Βίου κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου Υγείας σε ομάδες στόχους συμβατές με το αντικείμενο της πρότασης. Αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο μαθησιακών ενοτήτων Δια βίου Κατάρτισης. Το περιεχόμενο αυτό δομείται εκπαιδευτικά σε αυτόνομα προγράμματα σπουδών ηλεκτρονικής μάθησης Δια Βίου εκπαίδευσης και επίσης δομείται τεχνολογικά κατά SCORM 2.0.
Οι ενότητες αυτές ακολουθούν τις κατηγορίες των φόρα της ενημέρωσης τα οποία και αξιοποιούν για την δια βίου διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης. Υλοποιούνται μαθησιακά σενάρια αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου της πράξης ακολουθώντας επίσης την συμβατή κατηγοριοποίηση με αυτή της δράσης ενημέρωσης.
Μια σημαντική διάσταση της προτεινόμενης δράσης είναι ότι, αναπτύσσοντας το ψηφιακό υλικό του εκπαιδευτικού υλικού με το οποίο πραγματεύεται, δημιουργούνται αειφόρα βιώσιμες δομές παραγωγής και κανάλια παροχής ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούν στο διηνεκές να υποστηρίζουν παρόμοιες δράσεις ψηφιακής σύγκλισης με κεντρικό χαρακτήρα την ανάπτυξη ενός πυρηνικού περιεχομένου γνώσης και κατόπιν την βέλτιστη αξιοποίηση του περιεχομένου αυτού με δράσεις Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Δια βίου Κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου Υγείας.

Γ2. Υπηρεσία Θεματικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Προτύπων και Εφαρμογών
Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται καθώς και όλο το συνοδευτικό του τεκμηριωτικό και αρχειακό υλικό μεταπτώνεται σε ηλεκτρονική δομή ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα (Ιατρική Εταιρία Αθηνών & HL7 Hellas)

5 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από Dim — 27 Απριλίου, 2010 @ 7:03 μμ

  Συμφωνώ με την πρόταση, αρκεί να μην είναι «μόνο συζήτηση» αλλά και»ομάδα δράσης».
  Πρώτη δράση θα μπορούσε να είναι η «κατασκήνωση»΄στο Υπ. Υγείας μέχρι που το Υπουργείο να καταλάβει ότι δεν μπορεί να μην ασχοληθεί με την «Ψηφιακή Υγεία».

 2. Σχόλιο από kga — 2 Μαΐου, 2010 @ 11:14 μμ

  Συμφωνώ με τον DIM ότι το Υπουργείο μέχρι σήμερα έχει αγνοήσει «επιδεικτικά» τον τομέα e-health. Η πρόταση, από παλαιά μέλη του e-business forum της ομάδας υγείας, αφορά στη δημιουργία της e-health κοινότητας, που θά περιλαμβάνει απαραίτητα και τους χρήστες υπηρεσιών υγείας (δεν το είδα να αναφέρεται σαφώς), για το σχεδιασμό των υπηρεσιών, εργαλείων και υποδομών, που θά πρέπει να υλοποιηθούν πολύ γρήγορα ώστε η Ελλάδα να μήν μείνει εκτός των πολιτικών και δράσεων e-health σε επίπεδο Ε.Ε.

 3. Σχόλιο από – -. – — 6 Μαΐου, 2010 @ 5:40 μμ

  Αγαπητέ Αλέξανδρε,
  σχετικά με την
  «υποστήριξη των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία και
  τη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμών διαλειτουργικότητας (interoperability lab)» προτείνω να λάβετε υπόψη σας και την προσπάθεια δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ανοιχτής σχεσιακής βάσης δεδομένων για παροχή συνεχόμενης φροντίδας υγείας. Το project αυτό είναι το MEDILIG του οποίου και είμαι συντονιστής.
  http://sourceforge.net/projects/medilig/

  Επιτρέπει ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ τα κλινικά δεδομένα (εργαστηριακά, επεμβάσεις, ασθένειες, ιστορικό….) με βάση τα διεθνή πρότυπα.

  Άλλη βασική διαφορά από αντίστοιχου τύπου ανοιχτά συστήματα EHR/EMR είναι ότι βασίζεται σε πολύ δημοφιλή λογισμικά Microsoft Access + Microsoft SQL Server αυτό σημαίνει ότι σε ελάχιστο χρόνο μπορεί κάποιος με λίγη έως καθόλου προγραμματιστική γνώση να κατασκευάσει φόρμες, καταλόγους και αναφορές !!!

  Τελικά να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να κάνουμε focus στον επαγγελματία του χώρου της υγείας και τις ανάγκες του. Αυτός χρειάζεται να συμμετάσχει έτσι ώστε να αντικατασταθεί το χαρτί και το μολύβι με ηλεκτρονικές φόρμες και φορητές συσκευές.

  Φυσικά όπως θα δείτε και στο site healis.gr είμαι υπέρμαχος του ανοιχτού λογισμικού για τον χώρο της υγείας.

  Ελπίζω σε γόνιμη συνεργασία μάζι σας στο μέλλον, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και σχόλια…

  Μετά τιμής

  Αθανάσιος Ι. Χατζής, PhD

 4. Σχόλιο από Νικόλαος Μπεχράκης — 10 Μαΐου, 2010 @ 12:20 μμ

  Ενδιαφέρουσα πρόταση.
  Λυπάμαι πού το Υπουργείο Υγείας διατηρεί μια απόσταση από αυτά τα θέματα.

 5. Σχόλιο από kleopatra — 20 Μαΐου, 2010 @ 11:06 πμ

  Sumfono apolita me tis protaseis xreiazetai kai ena portal me tis omades as well

  kai mallon pollous antropous pou tha kataxoroun ola osa den kataxorisame 30 xronia
  Me ektimisi
  Kleopatra Msc in health informatics
  Phd in innovation and entrepreneur

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού