Σύστημα Αυτόματης Είσπραξης των οφειλών των Πολιτών προς το ΔημόσιοΑπριλίου 22, 2010

Πρόταση της Τράπεζας Eurobank EFG
στα πλαίσια της υποβολής προτάσεων ανασχεδιασμού των κρατικών υπηρεσιών μέσω του labs.opengov.gr.
Η πρόταση εντάσσεται στη Β’ Φάση κατάθεσης προτάσεων και συγκεκριμένα στην ενότητα “Εξοικονόμηση Πόρων και Προστασία του Περιβάλλοντος”.

ΘΕΜΑ

Ενιαίο σύστημα αυτόματης και άμεσης είσπραξης των οφειλών των Πολιτών προς το Δημόσιο (π.χ. Υπουργεία, Δήμους, Αρχές κλπ). Με την παρούσα πρόταση καταργείται η πληρωμή οφειλών με χρήση παραβόλων (φυσικών ή ηλεκτρονικών), εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι του Δημοσίου και αναβαθμίζεται καθοριστικά η εξυπηρέτηση προς τον Πολίτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συγκεκριμένα, η πρόταση περιγράφει μια ενιαία λύση αυτοματοποίησης των πληρωμών/ οφειλών των Πολιτών προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ανεξάρτητα από το βαθμό αυτοματοποίησης και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει η εκάστοτε Υπηρεσία του Δημοσίου. Η πρόταση καλύπτει τόσο α. τις οφειλές των Πολιτών που προκύπτουν μετά από απαίτηση του Δημοσίου (π.χ. τέλος ακίνητης περιουσίας, φόρος εισοδήματος, δημοτικά τέλη, κλήσεις κοκ) όσο και β. τις οφειλές που προκύπτουν μετά από αιτήματα των ίδιων των Πολιτών (π.χ. αίτημα μεταβίβασης αυτοκινήτου κοκ) και έχουν σήμερα τη μορφή παραβόλων.

Η πρόταση ακολουθεί την παραπάνω δομή, δηλαδή περιγράφει τον τρόπο αυτοματοποίησης της:
1. Είσπραξης οφειλών που προκύπτουν μετά από απαίτηση του Δημοσίου
2. Είσπραξης οφειλών που προκύπτουν μετά από αίτημα του Πολίτη (και οδηγεί στην κατάργηση της ανάγκης ύπαρξης παραβόλων)

Η πρόταση ανατρέπει το σημερινό καθεστώς πληρωμών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα οδηγώντας σε δραστική μείωση των ανθρωπίνων πόρων που ασχολούνται σήμερα με τη διενέργεια πληρωμών αλλά και σε προστασία του Περιβάλλοντος λόγω της δραστικής μείωσης εντύπων (παραβόλων, αποδείξεων κοκ) και μετακινήσεων των πολιτών.

1. Αυτοματοποίηση είσπραξης οφειλών Πολιτών που προκύπτουν μετά από απαίτηση του Δημοσίου

Σήμερα, οι Φορείς του Δημοσίου (π.χ. Υπουργεία, Δήμοι, Αρχές) εισπράττουν τις απαιτήσεις τους από τους Πολίτες (π.χ. φόρους, δημοτικά τέλη, κλήσεις κοκ) είτε μέσω Τραπεζών είτε στα Ταμεία των αντίστοιχων Υπηρεσιών του Δημοσίου.
Αυτός ο εισπρακτικός μηχανισμός, έχει τα εξής σημαντικά μειονεκτήματα:
• Συνεπάγεται υψηλά κόστη για το Δημόσιο (λόγω ενασχόλησης μεγάλου αριθμού Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και λόγω διαχείρισης μετρητών)
• Καθυστερεί το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων αφού κάθε Πολίτης προσέρχεται να πληρώσει με ιδία πρωτοβουλία. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις οι Πολίτες δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (π.χ. στην περίπτωση πληρωμής κλήσεων ή δημοτικών τελών)
• Δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των οφειλών κάθε Πολίτη και είσπραξης των καθυστερημένων οφειλών προς το Δημόσιο αφού κάθε Υπηρεσία ακολουθεί τη δική της πολιτική για το σκοπό αυτό
• Ευνοούνται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας δημοσίων λειτουργών (π.χ. ρυθμίσεις οφειλών Πολιτών για οφειλές σε Δήμους) που πραγματοποιούνται εκτός των εγκεκριμένων πολιτικών του Δημοσίου

Η Eurobank EFG προτείνει την κατάργηση του παραπάνω εισπρακτικού μηχανισμού και την αντικατάστασή του με αυτόματη είσπραξη των οφειλών κάθε Πολίτη προς το Δημόσιο μέσω χρέωσης «τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής» που θα τηρεί για το σκοπό αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του παραπάνω, θα πρέπει: Κάθε Έλληνας Πολίτης να δηλώσει, μέσω πάγιας εντολής στην Τράπεζα συνεργασίας του, έναν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα χρεώνεται αυτόματα κάθε φορά που προκύπτει κάποια οφειλή του προς το Δημόσιο.

Για να ισχύσει αυτό, το ελληνικό κράτος μπορεί:
α. Να επιβάλλει την ύπαρξη πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού για οφειλές προς το Δημόσιο με σχετική νομοθετική ρύθμιση ή
β. Να δώσει κίνητρα στους πολίτες για να δώσουν σχετικές πάγιες εντολές (π.χ. δίνοντας έκπτωση επί του ποσού των οφειλών προς το Δημόσιο)

Η διαδικασία είσπραξης των οφειλών με χρήση πάγιας εντολής θα ακολουθεί τα εξής βήματα:

• Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα διαθέσει η Eurobank EFG στο Δημόσιο, θα καταχωρούνται με τη μορφή αρχείου και σε περιοδικότητα που επιθυμεί η εκάστοτε Υπηρεσία του Δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών), ανά είδος οφειλής (π.χ. ενιαίο τέλος ακίνητης Περιουσίας) οι οφειλές του Πολίτη (με στοιχεία: ποσό πληρωμής, ΑΦΜ ή/και ΑΔΤ Πολίτη)
• Με την καταχώριση των απαιτήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πραγματοποιείται οn-line χρέωση του «τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής» που έχει δηλώσει ο Πολίτης μέσω πάγιας εντολής στην καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής
• Η πίστωση των ποσών των πληρωμών θα γίνεται αυτόματα στους διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν οριστεί για κάθε Υπηρεσία/ είδος πληρωμής του Δημοσίου και θα παρέχεται στο Δημόσιο καθημερινή, αναλυτική πληροφόρηση ανά Υπηρεσία, είδος πληρωμής και ΑΦΜ Πολίτη
• Ως απόδειξη πληρωμής, οι Πολίτες θα έχουν την κίνηση του «λογαριασμού πληρωμής» τους.
• Σε περίπτωση μη εύρεσης επαρκούς υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό του Πολίτη, η Eurobank EFG μπορεί να προβεί σε επανάληψη της προσπάθειας χρέωσης (σε συχνότητα που θα της ορίζει η εκάστοτε Υπηρεσία του Δημοσίου) ενώ μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μη δυνατότητας πληρωμής, η Eurobank EFG μπορεί να αναλάβει την προσαύξηση του ποσού (με πρόστιμο που θα της ορίσει η εκάστοτε Υπηρεσία του Δημοσίου) και σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για ένταξη της οφειλής στην φορολογική δήλωση του Πολίτη.

Η παραπάνω λογική αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού για την πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και χρέωση πιστωτικών ή/και προπληρωμένων καρτών.

Προστασία του Πολίτη: Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς (ή πιστωτικές/ προπληρωμένες κάρτες) που θα δηλωθούν ως «λογαριασμοί (κάρτες) πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο», οι Ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών/ πελατών τους ώστε οι τελευταίοι να έχουν το χρονικό περιθώριο εναντίωσης στη χρέωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Πανευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών που αναμένεται να ψηφιστεί στη χώρα μας εντός των προσεχών μηνών. Σε περίπτωση εναντίωσης, και για τα είδη των πληρωμών που προβλέπονται στην Πανευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών, η Τράπεζα τήρησης του λογαριασμού του Πολίτη θα επιστρέφει στον Πολίτη το ποσό πληρωμής και η Eurobank EFG, θα αναλαμβάνει μέσω του μηχανισμού ενημέρωσης που περιγράφηκε παραπάνω να ενημερώνει σχετικά την εκάστοτε Υπηρεσία του Δημοσίου.

Κυριότερα οφέλη:
• Δραστική μείωση κόστους και εξοικονόμηση πόρων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (κατάργηση υφιστάμενων εισπρακτικών μηχανισμών και διαχείρισης μετρητών)
• Άμεση είσπραξη εσόδων Δημοσίου και καθημερινή παρακολούθηση της πορείας τους ανά Δημόσια Υπηρεσία και είδος πληρωμής
• Διαφάνεια στις συναλλαγές, εξάλειψη φαινομένων κατάχρησης δημοσίων λειτουργών
• Βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πολίτη που δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει σε ουρές για να πληρώσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο και προστασία του σε περίπτωση λάθους χρέωσης
• Προστασία του Περιβάλλοντος λόγω δραστικής μείωσης εντύπων (αποδείξεων, παραβόλων κοκ) και μετακινήσεων των Πολιτών

2. Αυτοματοποίηση είσπραξης οφειλών που προκύπτουν μετά από αίτημα του Πολίτη/ Κατάργηση παραβόλων

Σήμερα, όταν οι Πολίτες πραγματοποιούν αιτήματα προς Δημόσιες Υπηρεσίες εκτός των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλουν, καταβάλλουν συχνά και ποσά πληρωμής με τη μορφή παραβόλων.

Στην παρούσα ενότητα, προτείνεται τρόπος αυτόματης είσπραξης των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε αίτημα Πολίτη προς Δημόσια Υπηρεσία μέσω του οποίου καταργείται η ανάγκη ύπαρξης φυσικών (ή ηλεκτρονικών) παραβόλων.

Η θεσμοθέτηση πάγιας εντολής μέσω της οποίας οι Πολίτες θα εξουσιοδοτούν την Τράπεζα συνεργασίας τους να χρεώνει αυτόματα συγκεκριμένο τραπεζικό τους λογαριασμό (ή πιστωτική κάρτα τους) για πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο (που περιγράφηκε στην Ενότητα 1.), αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση το βέλτιστο τρόπο πληρωμής συνδυαζόμενη με ένα νέο, κοινό για όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου” που θα διατεθεί από την Eurobank EFG στο Δημόσιο και θα εγκατασταθεί στα τερματικά χρηστών που θα επιλέξει η εκάστοτε Υπηρεσία του Δημοσίου. Το νέο αυτό Ηλεκτρονικό Σύστημα θα απαιτήσει μηδενικό κόστος υποδομής από το Δημόσιο (π.χ. δεν προϋποθέτει εγκατάσταση POS ή άλλου τύπου μηχανών πληρωμής στις Υπηρεσίες του Δημοσίου) και θα παρέχει στο Δημόσιο ημερήσια και αναλυτική ενημέρωση ανά Υπηρεσία του Δημοσίου, τύπο πληρωμής και ΑΦΜ Πολίτη.

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του “Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληρωμών Δημοσίου”:

“Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου”

Το “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου” είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών που θα διατεθεί από την Eurobank EFG και θα εγκατασταθεί στα τερματικά των χρηστών των εκάστοτε Υπηρεσιών που θα επιλέξει το Δημόσιο.

Για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών και αποφυγής λαθών, το σύστημα θα παραμετροποιηθεί ανά Υπηρεσία του Δημοσίου με βάση τις πληρωμές/ παράβολα που διαθέτει η εκάστοτε Υπηρεσία. Η διαδικασία πληρωμής, θα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

• Ο Πολίτης προσέρχεται στην Δημόσια Υπηρεσία και πραγματοποιεί το αίτημά του υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά
• Ο χρήστης της Υπηρεσίας εισέρχεται στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου”, και επιλέγει το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος που υπέβαλλε ο Πολίτης (π.χ. μεταβίβαση αυτοκινήτου). Στην οθόνη του χρήστη επιστρέφει αυτόματα το ποσό της πληρωμής (η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην αποφυγή λαθών των χρηστών και επιτρέπει την άμεση, κεντρική μεταβολή των ποσών πληρωμής για κάθε αίτημα χωρίς ανάγκη προηγούμενης ενημέρωσης των κατά τόπους Υπηρεσιών)
• Ο χρήστης της Υπηρεσίας καταχωρεί στο σύστημα το ΑΦΜ (ή/και τον ΑΔΤ) του Πολίτη και επιλέγει «Πληρωμή». Το “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου” ελέγχει on-line την ύπαρξη πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού ή κάρτας για το συγκεκριμένο ΑΦΜ και προβαίνει σε on-line χρέωση του λογαριασμού ή κάρτας σύνδεσης επιστρέφοντας στο χρήστη της Υπηρεσίας μήνυμα επιβεβαίωσης της πληρωμής.

Σημαντικότερα οφέλη:
• Καταργούνται τα παράβολα και εξοικονομούνται υλικοί και ανθρώπινοι πόροι χωρίς να προστεθούν στο Δημόσιο νέα κόστη υποδομής (π.χ. POS, μηχανήματα πληρωμής παραβόλων κοκ)
• Βελτιώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση προς τον Πολίτη καθώς το αίτημά του ολοκληρώνεται σε ένα σημείο
• Παρέχεται στις Υπηρεσίες του Δημοσίου που θα ενταχθούν στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου” καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση ανά τύπο πληρωμής και ανά ΑΦΜ πολίτη

Εναλλακτική/ Μεταβατική Λύση Πληρωμής Οφειλών προς το Δημόσιο

Σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν επιθυμεί την επιβολή στους Πολίτες πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού (ή πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας) για τις πληρωμές των οφειλών τους προς το Δημόσιο ή/και για τη μεταβατική περίοδο μέχρι όλοι οι πολίτες να κάνουν χρήση πάγιας εντολής, οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους μέσω α. των δικτύων της Eurobank EFG ή/ και β. μέσω διαδικτυακών τόπων.

α. Στα δίκτυα εξυπηρέτησης της Eurobank EFG (Ταμείο, Εισπρακτικές Μηχανές, Phone Banking, ATM, e-banking, m-banking) με μετρητά, χρέωση λογαριασμού ή χρέωση πιστωτικής κάρτας Eurobank.

Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• O χρήστης της Τράπεζας (ή ο ίδιος ο Πολίτης στα ηλεκτρονικά συστήματα των Τραπεζών, π.χ. e-banking), θα επιλέγει την εκάστοτε υπηρεσία του Δημοσίου και τον τύπο της πληρωμής (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών-Μεταβίβαση Αυτοκινήτου)
• Mέσω on-line διασύνδεσης των δικτύων εξυπηρέτησης της Eurobank με το “Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών Δημοσίου”, ο χρήστης (ή ο ίδιος ο Πολίτης στα ηλεκτρονικά συστήματα των Τραπεζών, π.χ. e-banking) θα ενημερώνεται για το ποσό της πληρωμής που πρέπει να καταβληθεί (η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην αποφυγή λαθών των χρηστών και επιτρέπει την άμεση, κεντρική μεταβολή των ποσών για κάθε είδος πληρωμής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των κατά τόπους Υπηρεσιών).
• Θα ολοκληρώνεται η πληρωμή με μετρητά, χρέωση λογαριασμού ή χρέωση πιστωτικής κάρτας και on-line, θα ενημερώνεται το “Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών Δημοσίου”
• Mε την επιστροφή του Πολίτη στην εκάστοτε υπηρεσία του Δημοσίου, ο χρήστης της υπηρεσίας, με «κλειδί αναζήτησης» το ΑΦΜ του Πολίτη, θα βεβαιώνει μέσω του “Ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών Δημοσίου” την πληρωμή του Πολίτη και θα προχωρά την αίτησή του.

β. Μέσω διαδικτυακών τόπων
Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο α., μπορούν να δοθούν στους πολίτες και επιπλέον διαδικτυακά κανάλια πληρωμής (π.χ. taxisnet.gr) για πληρωμή με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Και στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει on line διασύνδεση και ενημέρωση του “Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληρωμών Δημοσίου”.

Σημαντικότερα οφέλη:

Οι παραπάνω, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμών υστερούν σε σχέση με τη λύση της πάγιας εντολής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του Πολίτη (που δεν εξυπηρετείται πλέον σε ένα σημείο) αλλά προσφέρουν σημαντικά οφέλη στο Δημόσιο:
• Μειώνουν δραστικά το κόστος καθώς καταργούν την ανάγκη ύπαρξης παραβόλων χωρίς να προϋποθέτουν κανένα επιπλέον κόστος επένδυσης (π.χ. μηχανές πληρωμών, εγκατάσταση POS κλπ)
• Προσφέρουν αναλυτική ενημέρωση ανά Δημόσια Υπηρεσία, είδος πληρωμής και ΑΦΜ Πολίτη

Σημειώσεις:
1. Η πληρωμή οφειλών μπορεί να επεκταθεί και στα δίκτυα εξυπηρέτησης άλλων Τραπεζών αρκεί να υπάρξει διασύνδεσή τους με το on-line “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου”.

2. Σε περιπτώσεις Υπηρεσιών του Δημοσίου με αυτοματοποιημένα συστήματα αιτήσεων, το “Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών Δημοσίου” θα μπορεί να ενημερώνει αυτόματα το σύστημα της Υπηρεσίας που υποβλήθηκε το αίτημα και να «προχωρά την αίτηση» του Πολίτη μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής του χωρίς ο τελευταίος να απαιτείται να επιστρέψει στην Υπηρεσία.

3. Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι παραπάνω λύσεις μπορούν να συνυπάρξουν με το υφιστάμενο καθεστώς των παραβόλων. Στην περίπτωση αυτή, και για λόγους τήρησης ενιαίας διαδικασίας αλλά και ενοποιημένης ενημέρωσης του Δημοσίου για τις πληρωμές είναι σκόπιμο να προστεθεί αντίστοιχη επιλογή (π.χ. “Πληρωμή με Παράβολο”) στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών Δημοσίου”.

Επόμενες ενέργειες

Η Τράπεζα Eurobank EFG είναι στη διάθεση των αρμοδίων φορέων, προκειμένου να παρουσιάσει εκτενώς την παραπάνω πρόταση, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση πόρων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης προς τον Πολίτη.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Δ/νση “Retail Transaction Banking”
Eurobank EFG
Τηλ. 210.92.08.812

5 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από ΒΛ — 23 Απριλίου, 2010 @ 11:44 πμ

  Πρόχειρο, άνοστο χωρίς να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, για συνταγή πώς να γίνεις πελάτης της Eurobank μου μοιάζει.

  Πολλά νομικά και κανονιστικά κενά πχ Η Eurobank θα γνωρίζει την κάθε οφειλή του πολίτη; και μετά θα μας ενοχλεί μεσημεριάτικα αν θέλουμε δάνειο για να πληρώσουμε την οφειλή μας.

  Τέλος το φοβερό θα μας βάζει και πρόστιμο αν δεν πληρώσουμε, δηλαδή να μας χρεώσει τόκους που για να λέμε και την αλήθεια το κάνει πάρα πολύ καλά.

 2. Σχόλιο από Dim — 24 Απριλίου, 2010 @ 5:07 μμ

  Δεν συμφωνώ με το σχόλιο του κ ΒΛ.
  Η παραπάνω πρόταση της EFG βαδίζει προς την κατεύθυνση του Electronic Bill Presentment & Payment (EBP) που στην περίπτωση του Δημοσίου (στενό, ευρύτερο & ΟΤΑ) στέλνει πολλούς λογαριασμούς στους πολίτες των οποίων η διαχείρηση κοστίζει πολλά. Η παραπάνω πρόταση αφορά στη μείωση των εξόδων για την είσπραξη αυτών των «λογαριασμών».
  Η δική μου εκτίμση είναι ότι τα οφέλη από την αυτοματοποίηση αυτών εισπράξεων μπορεί εύκολα να ξεπεράσουν τα 150.000.000 ευρώ κάθε χρόνο και επομένως η πρόταση της EFG θα πρέπει να εξεταστεί και αξιολογηθεί από το Υπ. Οικονομικών προσεκτικά.
  Με Εκτίμηση
  Dim

 3. Σχόλιο από NIKI — 27 Απριλίου, 2010 @ 2:06 μμ

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ.

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

 4. Σχόλιο από ApostolosSiontas — 30 Απριλίου, 2010 @ 11:15 μμ

  Η τράπεζα ψάχνει απεγνωσμένα για πελάτες,αυτό είναι όλο και τίποτα παραπάνω!

 5. Σχόλιο από Dim — 5 Μαΐου, 2010 @ 1:43 μμ

  Μπορεί να μην συμφωνώ με όλα τα bullets (και ειδικά αυτά που αναφέρονται σε «προσαυξήσεις») της πρότασης, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι κάθε είδους πληρωμές του Δημοσίου (εισπράξεις ή πληρωμές) κοστίζουν πολλά και οφείλουμε να τις αυτοματοποιήσουμε σε σημείο που όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες και ειδικά οι ΟΤΑ (και ο κάθε Δήμαρχος) να μην χειρίζονται ρευστό.
  Οι Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη μια στημένη υποδομή (ηλεκτρονική και φυσική) και δεν έχει κανένα νόημα το Δημόσιο να ξοδέψει χρήματα για να φτιάξει μια άλλη ενώ δίδεται η ευκαιρία να μειώσει δραστικά τις δαπάνες του «εισπρακτικού μηχανισμού» (που είναι και αναποτελεσματικός).
  Προτείνω η πρόταση της EFG (με τις όποιες διορθώσεις ή αλλαγές) θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Υπ. Οικονομικών ενώ στο «σύστημα» των ηλεκρονικών πληρωμών θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι Τράπεζες, ώστε ο κάθε πολίτης να διαλέγει την Τράπεζα που θέλει καθώς και το πλέον πρόσφορο μέσο πληρωμής (ρευστά, κάρτα, debit account, e-banking, κλπ.).

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού