Hospital – Ελεύθερο Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) και Oργάνωσης ΝοσοκομείουΑπριλίου 17, 2010

Το πρόβλημα

Σήμερα, παρόλο που με τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα (Κοινωνία της πληροφορίας κλπ) έχει προχωρήσει αρκετά η μηχανογράφηση των νοσοκομείων, αρκετά νοσοκομεία δε διαθέτουν λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, ή διαθέτουν σύστημα πληροφορικής μόνο για το διοικητικό κομμάτι τους. Επιπλέον αρκετά Κέντρα Υγείας δε διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης περίθαλψης αλλά και την αύξηση του οικονομικού κόστους.

Επίσης, η έλλειψη μηχανογράφησης κάποιων νοσοκομείων έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν φαινόμενα κακής διαχείρισης ιατρικού υλικού και εξοπλισμού με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Το Hospital

Το Hospital είναι ένα ελεύθερο Σύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ανοικτού κώδικα με δυνατότητες κλιμάκωσης και μπορεί, με ελάχιστο κόστος, να προσφέρει μία ποιοτική λύση στον τομέα αυτό. Το λογισμικό υλοποιείται ως άρθρωμα (module) το οποίο εκτελείται μέσα στο επίσης ανοικτού κώδικα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων openERP . Σε συνδυασμό με το openERP λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μία πλήρη λύση μηχανογράφησης (προμήθειες, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση προσωπικού).

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Συστήματος Υγείας της κάθε χώρας, απαιτείται η αναμόρφωση του λογισμικού Ιατρικού Φακέλου για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Αυτό το κενό ακριβώς φιλοδοξεί να καλύψει το Hospital στην κατηγορία των EMR ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα.

Μοντέλο ανάπτυξης/υλοποίησης:

 1. Εγκατάσταση σε Νοσοκομεία και υποστήριξη από τα Τμήματα Πληροφορικής τους.
 2. Παροχή ως υπηρεσία (Software as a service, SaaS) από τις Δ.Υ.ΠΕ. σε Κέντρα Υγείας, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 3. Παροχή σε όσα αγροτικά ιατρεία υπάρχει η υποδομή (δίκτυο και υπολογιστής) πάλι ως υπηρεσία.

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί το Ηospital είναι αυτό του λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source). Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη συνεχή, από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων μέ χρήση συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα του πηγαίου κώδικα διανέμεται ελεύθερα για χρήση και παραμετροποίηση.

Το μοντέλο αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να αποτρέψει σχεδιαστικά λάθη, διότι οι προδιαγραφές δεν καθορίζονται από τον εκάστοτε decision-maker/manager αλλά από τους ίδιους τους χρήστες με βάση την εμπειρία χρήσης. Επιπροσθέτως επειδή το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα δεν υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί σε μία ενδεχόμενη κλιμάκωσή του.

Εξοικονόμηση πόρων

 • Λιγότερο χαρτί (ιατρικός φάκελος/αρχείο, παραπεμπτικά, εξετάσεις). Επίσης για τον ίδιο λόγο είναι και ιδιαίτερα οικολογικό.
 • Κέρδος χρόνου από τους ιατρούς που έχουν άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό. Επομένως διαθέτουν πιο πολύ χρόνο για εξέταση ασθενών.
 • Απομακρυσμένη σύνδεση Κέντρων Υγείας στο κεντρικό νοσοκομείο για λήψη αποτελεσμάτων εξετάσεων, χωρίς ανάγκη μετακίνησης.
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθήκης, αναλωσίμων.
 • Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν (δε χρειάζεται πληρωμή για την αγορά του).
 • Η πρόσβαση στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει και μέσω web interface οπότε δε χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου προγράμματος με υπολογιστικές απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν υπάρχοντες παλαιοί υπολογιστές.
 • Αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού πληροφορικής του χώρου υγείας και των γνώσεών τους.

Προοπτικές εξέλιξης

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι αρθρωτή επομένως ευνοούνται μελλοντικές τροποποιήσεις & παραμετροποίηση. Μία πιθανή μελλοντική εξέλιξη είναι η διασύνδεση με το σχεδιαζόμενο σύστημα συνταγογράφησης. Επίσης με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μπορεί να γίνει εξαγωγή δεικτών (Ημερήσιο κόστος νοσηλείας, Μέσο κόστος νοσηλείας ασθενών, Φαρμακευτική κατανάλωση συνολικά ή κατά τομέα ή κλινική, ποσοστό κάλυψης κλινών, Μέση διάρκεια νοσηλείας, Κόστος κλίνης). Με βάση τους δείκτες αυτούς στη συνέχεια η διοίκηση μπορεί να προγραμματίσει τους τρόπους βέλτιστης λειτουργίας και ελέγχου του κόστους.

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην Υγεία; Η κατάσταση στις άλλες χώρες;

Σε αρκετές χώρες το λογισμικό ανοικτού κώδικα έχει υιοθετηθεί στον χώρο της υγείας και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρυντικά. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθούν αντίστοιχες κινήσεις και τα αποτελέσματά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες στην έκθεση της Αμερικανικής Εταιρίας Ιατρικής Πληροφορικής (AMIA): http://www.amia.org/files/Final-OS-WG%20White%20Paper_11_19_08.pdf

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Hospital:

 • Ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 • Ενδιαφέρον για τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία του ασθενούς (βιοτικό επίπεδο, μόρφωση κλπ) και τον τρόπο ζωής του.
 • Διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης Νόσων/Διαγνώσεων και ιατρικών διαδικασιών (ICD-10 στα Ελληνικά / ICD-10-PCS στα αγγλικά)
 • Λύση για 100% ηλεκτρονική διαχείριση των ασθενών
 • Διαχείριση ασθενών (δημιουργία, επισκέψεις / εισαγωγές)
 • Ιατρικό Ιστορικό ασθενών (εμβολιασμοί, κληρονομικές ασθένειες, αλλεργίες, φαρμακευτικές αγωγές, χειρουργικές επεμβάσεις)
 • Ραντεβού
 • Εκτιμήσεις (εισαγωγή, επίσκεψη, επείγοντα, τηλεφωνικές κλήσεις, περιοδική εξέταση)
 • Διαχείριση Ιατρών
 • Διαχείριση Εργαστηριακών Εξετάσεων με δυνατότητα «Ηλεκτρονικού παραπεμπτικού» εξετάσεων.
 • Ενσωματώνει το Ελληνικό Εθνικό Συνταγολόγιο
 • Σε συνδυασμό με το openERP διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών ιατρικών αναλωσίμων και φαρμάκων
 • Διοικητική υποστήριξη Νοσοκομείου
 • Σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των Ελληνικών Νοσοκομείων
 • Ελεύθερο Λογισμικό με άδεια GPL.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Hospital & openERP:

– Γλώσσα προγραμματισμού: Python
– Αποθήκευση δεδομένων: XML & postgreSQL
– Περιβάλλον: Desktop Thin Application & Web based
Επίσης ενσωματώνει όλα την απαραίτητη λειτουργικότητα για
– Ασφάλεια: Υπάρχει ιεραρχημένη διαχείριση προνομίων ακολουθώντας το σύστημα ανάθεσης ρόλων και πλήρης ιχνηλασιμότητα (καταγράφεται κάθε ενέργεια των χρηστών).
– Διεργασίες: Υποστηρίζεται η αποτελεσματική διαχείριση διεργασιών κάθε οργανισμού. Οι διάφορες εγγραφές (ασθενείς, εξετάσεις, διαγνώσεις) διέρχονται από διάφορες φάσεις, και ανατίθενται σε χρήστες.
– Διαλειτουργικότητα: Το openERP παρέχει τις απαραίτητες web-services για πρόσβαση στα δεδομένα του.
– Ώριμο περιβάλλον ανάπτυξης: Το openERP είναι ένα σύστημα μηχανογράφησης που έχει δοκιμαστεί σε πλήθος εγκαταστάσεων και δουλεύει με επιτυχία σε μεγάλους οργανισμούς όπως την Whirlpool, τα Γαλλικά Ταχυδρομεία κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κεντρική σελίδα πληροφοριών: http://hospital.openmed.gr
Screenshots: http://hospital.openmed.gr/screenshots/
Ελεύθερη λήψη του λογισμικού: http://hospital.openmed.gr/download/
Ομάδα openmed
Κονταξής Παναγιώτης, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Στεφανίδης Ευριπίδης, Ιατρός, Foundation Year 1,  officer, University Hospital Aintree, Liverpool UK
Κονταξή Ευστρατία, Ιατρός, MSc

44 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από Dim — 20 Απριλίου, 2010 @ 6:54 μμ

  Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ΕΓΚΛΗΜΑ εκ μέρους του Υπ. Υγείας που δεν υιοθετεί αυτή τη λύση άμεσα..
  Μια παρατήρηση μόνο. Αντί το software να υποστηρίζεται από το προσωπικό πληροφορικής κάθε νποσοκομείου (που περιλαμβάνει τον κίνδυνο κάθε νοσοκομείο να πάρει το δικό του δρόμο), χρειάζεται μόνο μια ομάδα και ένα σύστημα στο Υπ. Υγείας για να καλύψει ολόκληρη την Ελλάδα.
  Άτομα υπάρχουν πολλά και καλά.

 2. Σχόλιο από tsipcorn — 21 Απριλίου, 2010 @ 12:32 μμ

  Στο Νοσοκομείο μας υπάρχει τέτοιο σύστημα αγορασμένο μέσω του Γ΄ΚΠΣ. Το μόνο θέμα είναι να επιτευχθεί η χρήση του από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, όπου εμπλέκονται. Ο ανοιχτός κώδικας είναι καλή λύση μόνο αν υπάρχει μια κεντρική διαχείριση από το Υπουργείο Υγείας ώστε να καλύπτει άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά, γιατί δεν μπορεί να περιμένει κάποιος πότε κάποιος θα φτιάξει ένα bug στον κώδικα ενός opensource λογισμικού ώστε να δώσει εργαστηριακή εξέταση σε ασθενή για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη με συγκεκριμένους χρόνους απόκρισης. Είναι σχεδόν ανέφικτο να εφαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα, διότι σχεδόν όλα τα Νοσοκομεία έχουν αγορασμένα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης παρόμοια προγράμματα με συμβόλαια συντήρησης και θα πρέπει να αλλάξει η θεώρηση των πραγμάτων με κεντρική υποστήριξη, πράγμα που δε ξέρω αν συνάδει και με την Ε.Ε. που μας έχει δώσει εκατομύρια Ευρώ για την αγορά τέτοιων προγραμμάτων. Για μένα το θέμα είναι να χρησιμοποιηθούν ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιγράφονται πιο πάνω….

 3. Σχόλιο από Dim — 21 Απριλίου, 2010 @ 5:06 μμ

  Οι προβληματισμοί του tsipcorn είναι δικαιολογημένοι και ίσως να υπάρχει θέμα και την ΕΕ για τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για συστήματα που δεν χρησιμοποιούνται. Πιστεύω όμως ότι τα όποια νομικά θέματα ξεπερνιώνται. Δεν θέλω άλλο να ανακατεύομαι με δικηγόρους.
  Πάλι εδώ είναι το Υπουργείο που θα πρέπει να δώσει την απαιτούμενη υποστήριξη. Το λογισμικό μπορεί να είναι open source αλλά από τη στιγμή που θα αποφασίσει κανείς να το χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό γίνεται το πιο κλειστό του κόσμου και επομένως η ανάγκη για μια κεντρική ομάδα υποστήριξης και συντήρησης. Λίγο ή πολύ όα τα συστήματα των νοσοκομείων (μικρών ή μεγάλων) είναι ίδια από πλευράς πολυπλοκότητας και δεν είναι δυνατόν κάθε νοσοκομείο να έχει τη δική του ομάδα υποστήριξης. Δεν είναι τεχνικά εφικτό ούτε και οικονομικό. Απαιτείται μία ομάδα στο κέντρο που θα παρέχει την υποστήριξη πανελλαδικά ενώ κάθε νοσοκομείο να έχει μόνο τους τοπικούς διαχειριστές που θα λύνουν προβλήματα λειτουργίας ενώ τα υπόλοιπα να τα παραπέμπουν στην Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, που ασφαλώς θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα.
  Όταν μιλάμε για «mission critical systems» αυτά δεν υποστηρίζονται από δικηγόρους και δημόσιους υπαλλήλους με τη νοοτροπία του «και αύριο ημέρα είναι». Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης θα πρέπει να δουλεύει 24/7.

 4. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 22 Απριλίου, 2010 @ 8:19 πμ

  Αγαπητοί, σας ευχαριστώ για τις χρήσιμες παρατηρήσεις σας.

  Κατ” αρχάς να διευκρινίσω ότι δε προτείνουμε το Hospital να αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα που λειτουργούν φυσιολογικά. Αυτό θα ήταν κάτι εντελώς αντιπαραγωγικό και ουτοπικό και δε συνάδει και με τη λογική του ελεύθερου λογισμικού που δεν έρχεται ως κατακτητής αλλά ως εναλλακτική λύση και μοντέλο ανάπτυξης. To Hospital απευθύνεται κυρίως σε νοσοκομειακές μονάδες που δε διαθέτουν αντίστοιχο σύστημα (προσωπικά γνωρίζω κάποια νοσοκομεία που δε διαθέτουν, και κάποια άλλα που έχουν πιλοτικούς ΗΦΑ σε MS Access (!) ). Επίσης απευθύνεται σε Κέντρα Υγείας ως μία λύση να εκσυγχρονιστούν και να οργανωθούν καλύτερα.

  Κύριε tsipcorn, μια που το αναφέρατε, γνωρίζετε κάποια έκθεση που να περιέχει το ποσοστό των Νοσοκομειακών Μονάδων που διαθέτουν Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (δηλαδή μηχανογράφηση και στο ιατρικό κομμάτι και όχι μόνο στο διαχειριστικό); Θα ήταν πολύ χρήσιμη μία τέτοια ενημέρωση.

  Τέλος στο θέμα της υποστήριξης συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω το Second Level Support που πρότεινε ο Dim είναι μία πολύ καλή λύση. (Το Hospital χρησιμοποιεί ήδη σύγχρονη υποδομή υποστήριξης στους χρήστες του (ticketing support system) του osor.eu (δείτε στο http://hospital.openmed.gr/support/)).

 5. Σχόλιο από tsipcorn — 22 Απριλίου, 2010 @ 8:45 πμ

  Κύριε Κονταξή, υπάρχουν πολλά Νοσοκομεία που διαθέτουν Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο. Απλά το σύστημα στην πλήρη του μορφή και σε όλο το εύρος των κλινικών δε χρησιμοποιείται-παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα από την πλευρά των προγραμμάτων- σε κανένα δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας. Είναι θέμα καθαρά των διοικήσεων δυστυχώς που δεν μπορούν να το επιβάλουν στους γιατρούς να το χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση του Νοσοκομείου μας, το διοικητικο-οικονομικό κομμάτι λειτουργεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο – φανταστείτε ότι όχι απλώς δημοσιεύουμε ισολογισμούς με διπλογραφικό σύστημα εδώ και χρόνια, είναι υπογεγραμμένα και από δύο ορκωτούς λογιστές και από πέρυσι, τον βγάζουμε με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και με Αναλυτική Λογιστική, στα πρότυπα μιας διεθνούς εισηγμένης εταιρίας. Δυστυχώς όμως στο κομμάτι του ιατρικού φακέλου, παρόλο που έχουμε τα προγράμματα και ήμασταν έτοιμοι για την εφαρμογή τους παραιτήθηκε ο Διοικητής μας, και το Νοσοκομείο μας δεν έχει Διοικητή εδώ και 8 μήνες!!!!!!!!!!! Οπότε αναγκαστικά περιμένω το νέο Διοικητή γιατί δυστυχώς δεν έχω την αρμοδιότητα να επιβάλλω τη χρήση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου στους γιατρούς. Έχει και κάποια άλλα θέματα οργανωτικά που δεν είναι της παρούσης να τα αναφέρω και σε εμάς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό λυμένα, ενώ σε άλλα Νοσοκομεία, δε θέλετε να ξέρετε…

 6. Σχόλιο από Ramsoi — 22 Απριλίου, 2010 @ 10:36 πμ

  Θα συμφωνήσω με τον χρήστη tsipcom. Χαιρετίζω φυσικά την προσπάθεια της ομάδας hospital και μακάρι να εξαπλωθεί η χρήση της εφαρμογής, ιδίως στα Κέντρα Υγείας όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Θα ήθελα να προσθέσω απλώς τους εξής προβληματισμούς:

  1) Δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι ο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της όποιας εφαρμογής αλλά η οργανωτική δομή την οποία έρχεται αυτή να υποστηρίξει, συνοδευόμενη από επιχειρησιακές τομές και αντίστοιχες διοικητικές ενέργειες / αποφάσεις. Μακάρι να ήμαστε στο επίπεδο ωριμότητας όπου οι καλύτερες εφαρμογές να διακρίνονταν (εκ του αποτελέσματος) από τις λιγότερο καλές (όπως πχ γίνεται εύκολα σε κάποιον κειμενογράφο). Εκτιμώ ότι πρώτα από όλα απαιτείται επιχειρησιακή ωριμότητα, καθότι χωρίς ευαισθητοποίηση χρηστών, παροχή κινήτρων, γενναίες αποφάσεις και εφαρμογή νόμων, καμία εφαρμογή δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στη λειτουργία των Μονάδων Υγείας.

  2) Το μοντέλο υποστήριξης λειτουργίας πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο γνωρίζουν ότι πάρα πολλοί παράγοντες όπως η ανομοιογένεια στον τρόπο λειτουργίας και στις διαδικασίες Νοσοκομείων / Τμημάτων / Διοικητικών Υπηρεσιών, οι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, οι μη συστηματικές, ad hoc και χρονικά μεταβαλλόμενες αιτήσεις του Υπουργείου και των Περιφερειών προς τα Νοσοκομεία για συλλογή στοιχείων, τα λάθη στη χρήση των εφαρμογών (ελλιπής εκπαίδευση, ελλιπές ενδιαφέρον, μεταβλητό επίπεδο γνώσεων και κατάρτισης προσωπικού), ο συχνά ανεπαρκής σχεδιασμός των εφαρμογών κλπ συνεπάγονται υψηλές ανάγκες για υποστήριξη, η οποία τις περισσότερες φορές πρέπει να γίνεται επιτόπου για να έχει την αναμενόμενη απόδοση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι έχουμε να κάνουμε με Υγεία και άρα (συχνά) άμεση ανάγκη επίλυσης προβλημάτων σημαίνει ότι η υπηρεσία υποστήριξης οποιασδήποτε εφαρμογής απαιτεί πολλούς πόρους, σημαντική οργάνωση, δυνατότητα ταχείας απόκρισης και υψηλής απόδοσης.

 7. Σχόλιο από Πέτρος — 22 Απριλίου, 2010 @ 10:38 πμ

  Πέρα από την αρθρωτή αρχιτεκτονική στην οποία στηρίζεται και υποστηρίζει, θεωρώ ότι είναι από τις θετικές ενέργειες το γεγονός ότι αξιοποιείται η υποδομή του osor.eu, κάτι που αναμένω κι από άλλες εφαρμογές και σχετικές πρωτοβουλίες «ανοιχτού» χαρακτήρα (π.χ. της ΓΓΠΣ)…

 8. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 22 Απριλίου, 2010 @ 4:34 μμ

  Να σας ευχαριστήσω και πάλι για τα σχόλιά σας. Οι προβληματισμοί που εκφράζετε νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για να λυθούν σημαντικά προβλήματα του μοντέλου που ίσως δεν έχουν ακόμη πλήρως εντοπιστεί.

  Κύριε Πέτρο & Ramsoi να σας ευχαριστήσω για την ενθάρρυνση σας. Να σας υπενθυμίσω ότι η ομάδα ανάπτυξης του Hospital είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ το αποθετήριο ανάπτυξης είναι ανοικτό για να κάνει commit ο καθένας τις διορθώσεις του.

  Στο θέμα της υποστήριξης έχετε απόλυτο δίκιο. Γι” αυτό πρότεινα και 2 διαφορετικούς «ανάδοχους» παραμετροποίησης και υποστήριξης του λογισμικού:

  1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Υιοθέτηση από μεγάλα νοσοκομεία που έχουν δυνατότητα για in house customization / development από άτομα που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο και γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις επιχειρηματικές διαδικασίες του. Το κάθε νοσοκομείο μπορεί να μην πάρει τον δικό του δρόμο εφ” όσον θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πυρήνα του Hospital και να βασιστεί στην αρθρωτή δομή του συστήματος για να το παραμετροποιήσει (βασική αρχή του ελεύθερου λογισμικού).

  2) ΔΥΠΕ (ή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ): Για παροχή συστήματος ποιοτικού ΗΦΑ σε μικρότερες μονάδες (βλ. κέντρα υγείας, μονάδες σε νησιά) που δε μπορούν να αντέξουν μόνες τους το κόστος ενός proprietary συστήματος.

  3) ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ελεύθερος ανταγωνισμός για παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα. (αυτό δε το ανέφερα και στην πρόταση γιατί δεν εντάσσεται στα πλαίσια πρότασης προς το κράτος). Αν οι 1 & 2 ανάδοχοι δε φανούν άξιοι μπορούν να αναλάβει o 3.

  Κύριε tsipcorn επίσης να σας συγχαρώ για το έργο σας. Είναι πραγματικά αξιόλογο. Ωστόσο να σας απευθύνω μία ερώτηση (σα προβληματισμό περισσότερο και όχι σε εσάς προσωπικά):

  Όταν η διοίκηση του νοσοκομείου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον ΗΦΑ τότε ποιος εγγυάται ότι το σύστημα θα είναι τεχνολογικά επίκαιρο και μέσα στις εξελίξεις (οι οποίες στον τομέα μας τρέχουν) για να λειτουργήσει; Θα προλάβει η εταιρία που το ανέπτυξε το τρένο των εξελίξεων και θα συνεχίσει να υπάρχει για να αναβαθμίσει το proprietary λογισμικό της χωρίς τις ενέσεις ρευστού των ΚΠΣ; Θα μπορέσει η μικρή μας οικονομία να συντηρήσει 12 διαφορετικές εταιρίες πληροφορικής στον χώρο της υγείας και τα proprietary συστήματά τους;

  Αν αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο διογκώθηκε εντελώς λανθασμένα το τελευταίο διάστημα ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα ίσως μας κάνει πιο οξυδερκείς για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Η χρήση ελεύθερου λογισμικού για γρήγορη ανάπτυξη πατώντας πάνω σε ήδη ανεπτυγμένα και καινοτόμα λογισμικά αρχίζει να προβάλλει ως μία λύση για μία μικρή οικονομία σαν τη δική μας (και όχι μόνο).

  Πιστεύω ότι πρέπει να αφουγκραστούμε εγκαίρως παρόμοιες κινήσεις στο εξωτερικό στον χώρο της Υγείας (βλ. τον καταλυτικό ρόλο της Red Hat στην Αναμόρφωση του Αμερικανικού Συστήματος Υγείας http://opensource.com/business/10/4/jim-whitehurst-don%E2%80%99t-build-better-mousetrap-change-business-model αλλά και αντίστοιχες κινήσεις των πιο κοντινών μας γειτόνων http://www.osor.eu/news/it-children-hospitals-saving-money-by-using-open-source )

  Συγνώμη για το μέγεθος του post. Διαφωνίες/σχόλια κλπ είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενα.

 9. Σχόλιο από Sokratis — 23 Απριλίου, 2010 @ 8:45 πμ

  Πραγματικά Συγχαρητήρια στην ομάδα, θα δοκιμάσω το λογισμικό μόλις ευκαιρήσω και θα επανέλθω και με άλλες παρατηρήσεις.
  Θα συμφωνήσω με όλους σας.
  κ. Ramsoi θα συμφωνήσω μαζί σας ιδίως με το 2. Τα βραχυπρόθεσμα πλάνα των Ελληνικών Κυβερνήσεων δημιουργούν πλήθος τέτοιων προβλημάτων. Ίσως μία πιθανή συνεργασία του Υπουργείου Υγείας θα μπορούσε να λύσει τέτοια προβλήματα.
  κ. Κονταξή το φαινόμενο που περιγράφετε έχει συμβεί σε πολλά έργα Πληροφορικής που δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ (!!). Είναι σίγουρο ότι ο κλάδος μας χρειάζεται κάποιο μετασχηματισμό για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις ή αλλιώς θα γίνει όπως με τις εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας που από διψήφιο αριθμό συρρικνώθηκαν σε 2-3 αφήνοντας μερικές φορές ξεκρέμαστους τους πελάτες τους.

 10. Σχόλιο από netcomb2b — 24 Απριλίου, 2010 @ 1:52 πμ

  Μπράβο στην ομάδα openmed του Hospital & open ERP με τη συμβολή ΕΛ/ΛΑΚ.
  Για μένα είναι η πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση που έπεσε στην αντίληψή μου έως τώρα.
  Αλλά σ αυτή την κουβέντα “επιπέδου” θέλω να πω συγχαρητήρια σ όλους και πιότερο στους Ramsoi-Πέτρος & Sokratis. Aν δεν ενδυναμώσουμε τέτοια “φωτεινά παραδείγματα” με την φωνή μας και την δράση μας,φοβάμαι ότι πρώτοι και καλύτεροι “τζογαδόροι” στην παύση πληρωμών θα είμαστε εμείς, παρά οι κερδοσκόποι.
  Ακόμη ξέρετε δεν πρόλαβα να στήσω την εφαρμογή. Αλλά τι να λέμε τώρα ….η καλή η μέρα απ το πρωί φαίνεται…κι αυτό με χαροποιεί.…Θέλω να συμβάλω σ αυτή την κατεύθυνση και θα το κάνω συστηματικά , ζυγίζοντας τα θετικά, με υπομονή-επιμονή με σταθερά και ρεαλιστικά βήματα, με πειθώ αποφεύγοντας τις αντιδράσεις όσο σφοδρές κι αν είναι και ξέρεται γιατί ?
  Γιατί κουράστηκα να ακούω πλέον κάτι…. “χαρτογιακάδες” που επειδή έζησαν στο Βέλγιο ή στη Αυστραλία για πέντε χρόνια χωρίς να ξέρουν τι παίζει στην χώρα τους, κυκλοφορούν χωρίς ντροπή ότι είμαστε τεμπέληδες, χαραμοφάηδες, ότι δεν μπορούμε χωρίς να μας τα χώνουν κάτω απ το τραπέζι κα τέτοια, που μας ντροπιάζουν όλους. Γιατί απλά δεν είμαστε όλοι τέτοιοι, ούτε η φάρα μας.

 11. Σχόλιο από gvala — 26 Απριλίου, 2010 @ 3:33 μμ

  Ποιά η σχέση του module hospital με το ήδη υπάρχον άρθρωμα medical; http://medical.sourceforge.net/

 12. Σχόλιο από Γιώργος Μπιρμπίλης — 26 Απριλίου, 2010 @ 4:16 μμ

  Κρίνοντας από τα screenshots, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον: http://hospital.openmed.gr/screenshots/

 13. Σχόλιο από Sokratis — 27 Απριλίου, 2010 @ 12:50 μμ

  Γεια σας και πάλι, επιστρέφω με μία πιο εμπεριστατωμένη άποψη αφού εγκατέστησα και δοκίμασα το λογισμικό το οποίο μου άρεσε αρκετά μπορώ να πώ.
  Έτσι πρότεινα σε κάποια γνωστή μου παιδίατρο που έψαχνε κάτι αντίστοιχο να το εγκαταστήσω στο ιατρείο της. Έχω όμως κάποιες απορίες.
  1) Υπάρχει κάπου Ελληνική Μετάφραση για όλα τα αριστερά μενού; Τώρα βλέπω partners, sales κοκ
  2) Μπορώ να εισάγω κάπου τα contacts των ασθενών από excel;
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
  Συνεχίστε την καλή δουλειά!

 14. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 29 Απριλίου, 2010 @ 9:51 πμ

  Κύριοι netcomb2b, Μπιρμπίλη, χαίρομαι που βρίσκετε το λογισμικό χρήσιμο και ενδιαφέρον.

  Κύριε gvala ολοκληρωμένη λίστα με τις αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν για το Hospital μπορείτε να δείτε εδώ: http://hospital.openmed.gr/documentation/refs

  Κύριε Sokrati δεν είμαι σίγουρος αν το Hospital είναι 100% κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιατρείο επειδή υποστηρίζει πολλαπλές κλινικές, ιατρούς κλπ. Με μία όμως απλοποίηση μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και γι” αυτό το σκοπό. Για τις ερωτήσεις που θέσατε δε γνωρίζω αν είναι το κατάλληλο μέρος να σας απαντήσω. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε καλύτερα τη λίστα του λογισμικού https://lists.forge.osor.eu/listinfo/hospital-el-users
  Εν συντομία όμως:
  1) Υπάρχει ελληνική μετάφραση του openERP που έχει γίνει από την Ελληνική Κοινότητα ΟpenERP ( http://openerp.hellug.gr ) την έχω ανεβάσει εδώ: http://hospital.openmed.gr/download/
  2)Μπορεί να γίνει εύκολα εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από το μενού Φόρμα -> Εισαγωγή/Εξαγωγή Δεδομένων του GTK-Client

 15. Σχόλιο από Παντελής Αγγελίδης — 30 Απριλίου, 2010 @ 4:52 μμ

  Θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:

  Καταρχήν υπάρχουν διεθνώς πολλά λογισμικά Φακέλου Υγείας Ανοικτου Λογισμικού: μια ενδιαφέρουσα (αλλά πάντως όχι πλήρης) λίστα μπορεί να βρεθεί εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_healthcare_software#Electronic_health_or_medical_record

  Κατά δεύτερο η έννοια του Νοσοκομειακού Φακέλλου έχει εγκαταλειφθεί εδώ και καιρό διεθνώς διότι έχει αποδειχθεί ότι δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες υγείας και πρόληψης. Η τρέχουσα αντίληψη αφορά στη δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας Πολίτη (ο οποίος προφανώς μπορεί να τροφοδοτείται και από τους νοσοκομειακούς φακέλους εφ” όσον υπάρχουν).

  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προσανατολισθούμε σε τέτοιες λύσεις οι οποίες βασίζονται στη συνδιαχείριση εφαρμογών (application sharing, ζητώ συγώμη για την απόδοση στα ελληνικά) και όχι δεδομένων (τύπου πχ Google Health ή MS HealthVault) και οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές (λειτουργικά) με την κάρτα πολίτη.

 16. Σχόλιο από kga — 2 Μαΐου, 2010 @ 11:45 μμ

  ενδιαφέρουσα πρόταση και ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια σοβαρή πρόταση.
  Παρατηρήσεις:
  1. το λογισμικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ελληνικά/αγγλικά. Οι παλιοί χρήστες που δουλεύουν σε αγγλικό περιβάλλον θα το προτιμήσουν.
  2. οι γιατροί θά πρέπει να έχουν κίνητρα για να το χρησιμοποιήσουν, ο χρόνος τους είναι πολύ μετρημένος, ήδη δίνουν προφορικές εντολές στη προισταμένη για το φακελλο ασθενούς, πότε και πως θα συμπληρώνουν οι ίδιοι τα στοιχεία ηλεκτρονικά? Η πρόταση φαίνεται να αγνοεί την σημερινή πραγματικότητα νοσοκομείων. Στα περισσοτέρα γραφεία ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει ήδη το αδιαχώρητο. Που θα είναι οι θέσεις εργασίας με pc+τηλ τουλάχιστον στις οποίες θα εργάζονται οι γιατροί??
  3. Σήμερα, υπάρχουν νοσοκομεία που το λογιστήριο έχει άλλο λογισμικό, το διαγνωστικό άλλο, το φαρμακείο άλλο, χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα πλατφόρμα open ERP.

 17. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 3 Μαΐου, 2010 @ 7:28 πμ

  Κύριε Αγγελίδη σας ευχαριστώ για την εύστοχη παρατήρηση. Συμφωνώ με το ηλεκτρονικό φάκελο υγείας πολίτη, νομίζω έχει κατατεθεί και κάποια παρόμοια πρόταση.

  Πως εννοείτε όμως ότι η έννοια του νοσοκομειακού φακέλου έχει εγκαταλειφθεί; Από ότι γνωρίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει κλίμακα μέτρησης της υιοθέτησης EMR συστημάτων από τα νοσοκομεία με στόχο το ανώτατο σκορ emr adoption 7 (για κάποιο paperless νοσοκομείο) http://www.himssanalytics.org/hc_providers/emr_adoption.asp. Μάλιστα μετρούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ποσοστά την αύξηση αυτών των σκορ: http://www.himssanalytics.org/stagesGraph.html

  Όπως περιγράφουμε αναλυτικά και στην πρόταση το Hospital δεν αποθηκεύει μόνο ιατρικά δεδομένα του ασθενή. Είναι ένα σύστημα μηχανογράφησης που επιτρέπει, εκτός των άλλων, την αποτελεσματική συνεργασία ιατρών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές διεργασίες (Business Processes) του κάθε νοσοκομείου, για την παραγωγή ιατρικής – και όχι μόνο – πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευθεί και να ανακληθεί διαλειτουργώντας με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας Πολίτη, όταν αυτός υπάρξει στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη μηχανογράφησης στα νοσοκομεία αποτελεί *απαραίτητη* προϋπόθεση για τη σωστή υποστήριξη και υιοθέτησης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας πολίτη. Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί να συμβάλει και το Hospital.

  Κύριε kga πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που θέσατε,
  1. το hospital όπως και το openERP διατίθενται και στα αγγλικά. Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέγει τη γλώσσα της αρεσκείας του για λογαριασμό του.
  2. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιγράψαμε πλήρες πλάνο προτεινόμενης υιοθέτησης λόγω του ήδη μεγάλου μεγέθους της πρότασης, γι” αυτό σας ευχαριστώ που το θίξατε. Μία πιθανή λύση είναι όπως γίνεται σε αρκετά νοσοκομεία του εξωτερικού όπου ο ιατρός υπαγορεύει σε μαγνητοφωνάκι και σε δεύτερο χρόνο η γραμματεία απομαγνητοφωνεί και καταχωρεί τα δεδομένα. Σε ότι αφορά την παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να γίνεται εκείνη τη στιγμή εφ” όσον δεν έχει νόημα η εκ των υστέρων εισαγωγή τους.

 18. Σχόλιο από Παντελής Αγγελίδης — 4 Μαΐου, 2010 @ 12:10 μμ

  Κύριε Κονταξή

  Ενδεχομένως η επιλογή της λέξης «εγκαταλειφθεί» ήταν ατυχής από μέρους μου. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι ο φάκελος πολίτη θα μπορούσε να είναι ένος κατανανεμημένος φάκελος στα διάφορα EMR συστήματα. Αυτή η αντίληψη έχει εγκαταληφθεί. Με άλλα λόγια δεν πρέπει να συγχέουμε ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (HIS) με το φάκελο. Η αλήθεια είναι ότι ο όρος φάκελος χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει διαφορετικά συστήματα και αυτό δημιουργεί σύγχυση. Αυτή τη σύγχυση ήθελα να προλάβω.

 19. Σχόλιο από Dim — 5 Μαΐου, 2010 @ 12:13 μμ

  Διαβαζοντας την πρόταση και τα σχόλια δεν μπορώ να πω πολλά αλλά να επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή της συζήτησης: «είναι έγκλημα εκ μέρους του Υπ. Υγείας που δεν υιοθετεί την πρόταση άμεσα»!
  Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω τον χρήστη tsipcorn να μας πει το όνομα του νοσοκομείου που εκδίδει ισολογισμούς σύμφωνα με τα ΔΛΠ.
  Είναι το «φωτεινό» παράδειγμα που πρέπει να προβληθεί!

 20. Σχόλιο από tsipcorn — 6 Μαΐου, 2010 @ 10:37 πμ

  Το Νοσοκομείο στο οποίο έχω την τιμή να προίσταμαι της μηχανογράφησης και με τη συνεργασία των άξιων στελεχών των τμημάτων τα οποία σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση έχει εκδόσει ισολογισμό του 2008 με ΔΛΠ και με αναλυτική λογιστική υπογεγραμμένο από δύο ορκωτούς λογιστές χωρίς σχεδόν καμία παρατήρηση. Κάθα χρόνο άλλωστε το δημοσιεύουμε και σε διάφορες εφημερίδες όπως ορίζει ο νόμος. Αυτό το Νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

 21. Σχόλιο από tsipcorn — 6 Μαΐου, 2010 @ 10:41 πμ

  Το κακό είναι ότι όπως καταλαβένετε, δεν έχει υπάρξει καμία επιβράβευση από κανέναν, έστω και ηθική, ώστε να παραδειγματιστούν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας. Επίσης να παρατηρήσω πως οι μειώσεις των αποδοχών μας έπληξαν βασικά εμάς που εργαζόμαστε με αποδείξεις και έργα και όχι τους τεμπέληδες ανίκανους οι οποίοι και το 1/3 του μισθού τους να φτάσουν να παίρνουν πάλι ικανοποιημένοι πρέπει να είναι με βάση την παραγωγή έργου που έχουν.

 22. Σχόλιο από – -. – — 6 Μαΐου, 2010 @ 5:48 μμ

  Αγαπητοί συνάδελφοι συγχαρητήρια για αυτή σας την προσπάθεια.

  Να ρωτήσω αρχικά γιατί έχει καινούργια ονομασία ένα project το οποίο αποτελεί «Τοπικοποίηση του προγράμματος Medical που έχει εφαρμογή στην οργάνωση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή» έτσι το είδα να αναφέρεται στα αποτελέσματα διαγωνισμών για την Ελληνοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για τον δημόσιο τομέα. Επίσης σχετική αναφορά για αυτό υπάρχει και στο forum gnusolidario του Luis Falcon

  Σχετικά με το MEDICAL και τον συντονιστή του Luis Falcon μπορείτε να διαβάσετε ένα διάλογο που είχαμε
  http://gnusolidario.ning.com/forum/topics/free-educational-and-health
  για ένα συναφές project του οποίου και είμαι συντονιστής ονομάζεται MEDILIG
  http://sourceforge.net/projects/medilig/

  Το MEDILIG έχει εφαρμοστεί με παλαιότερη έκδοση του στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών για το success case βλέπε εδώ
  http://www.athanassios.gr/neurohealis.htm

  Το MEDILIG σε αντίθεση με το MEDICAL-HOSPITAL επικεντρώνεται στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (database schema) για συνεχή παρεχόμενη φροντίδα υγείας στον ασθενή. Επιτρέπει επίσης ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ τα κλινικά δεδομένα (εργαστηριακά, επεμβάσεις, ασθένειες, ιστορικό….) με βάση τα διεθνή πρότυπα.

  Άλλη βασική διαφορά από αντίστοιχου τύπου ανοιχτά συστήματα EHR/EMR είναι ότι βασίζεται σε πολύ δημοφιλή λογισμικά Microsoft Access + Microsoft SQL Server αυτό σημαίνει ότι σε ελάχιστο χρόνο μπορεί κάποιος με λίγη έως καθόλου προγραμματιστική γνώση να κατασκευάσει φόρμες, καταλόγους και αναφορές !!!

  Τελικά να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να κάνουμε focus στον επαγγελματία του χώρου της υγείας και τις ανάγκες του. Αυτός χρειάζεται να συμμετάσχει έτσι ώστε να αντικατασταθεί το χαρτί και το μολύβι με ηλεκτρονικές φόρμες και φορητές συσκευές.

  Φυσικά αν θα δείτε και στο site healis.gr είμαι υπέρμαχος του ανοιχτού λογισμικού για τον χώρο της υγείας.

  Ελπίζω σε γόνιμη συνεργασία μάζι σας στο μέλλον, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και σχόλια…

  Μετά τιμής

  Αθανάσιος Ι. Χατζής, PhD

 23. Σχόλιο από kga — 7 Μαΐου, 2010 @ 1:16 πμ

  Κύριε Χατζή,
  Καλά όλα όσα λέτε αλλά διαφωνώ με το ότι είναι σημαντικό να κάνουμε focus στον επαγγελματία του χώρου της υγείας και τις ανάγκες του, διότι αντιστρατεύεται την πραγματικότητα. Οι επαγγελματίες υγείας υπάρχουν γιατί υπάρχουν ασθενείς. Στους ασθενείς και τις ανάγκες εστιάζουμε στο πώς θα εξυπηρετηθούν καλίτερα (patient centered medicine) και όχι στους επαγγελματίες που εργάζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών.

 24. Σχόλιο από ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ — 7 Μαΐου, 2010 @ 1:44 μμ

  Περί της συμβολής της πληροφορικής στους επαγγελματίες της υγείας – ασθενείς

  1) Για να λειτουργήσει σωστά και αποδοτικά ένα ιατρικό πληροφοριακό σύστημα χρειάζεται το know-how ή αλλιώς domain knowledge. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεργαστούν ο πληροφορικός με τον ιατρό για την παραμετροποίηση, εξατομίκευση της εφαρμογής.

  2) Το quality assurance στο τομέα της υγείας στοχεύει στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης-επαγγελματία, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτό το οικονομικό μοντέλο. Δυστυχώς είναι λίγοι οι ιδεαλιστές και ακόμα λιγότεροι αυτοί που εφαρμόζουν τα πιστεύω τους. Άρα εξαρτάται από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιατρός-μονάδα υγείας στον ασθενή. Στόχος της πληροφορικής είναι να καλυτερεύσει αυτές τις υπηρεσίες και έμεσα αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο και στον ίδιο τον ασθενή.

  3) Ακόμα και στην περίπτωση των Personal Health Records και του Health 2.0 που στοχεύουν κυρίως στην ενημέρωση του ασθενούς, ο τελευταίος είναι και πάλι εξαρτημένος από τον ιατρό που θα εμπιστευτεί την παρακολούθηση-βελτίωση της υγείας του. Αν ο τελευταίος δεν είναι ενήμερος ή δεν χρησιμοποιεί επαρκώς την τεχνολογία για να εξελίξει την επιστήμη του, τότε αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για τον ασθενή του.

  4) Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για πληροφοριακά συστήματα που μπήκανε στο ράφι μιας και ήταν εξαιρετικά πολύπλοκα ή δεν κάλυπταν τις ανάγκες του επαγγελματία του χώρου της υγείας.

  5) Η έρευνα και επικοινωνία των επαγγελματιών του χώρου της υγείας για ιατρικά θέματα αφορά τους ίδιους με σκοπό την εξέλιξη της επιστήμης της ιατρικής. Ένας από τα βασικά προβλήματα και στόχος που δεν έχει ακόμα επιτευχθεί είναι να βασιστεί αυτή η επικοινωνία σε πληροφοριακές δομές και συστήματα. Είναι φυσικά ο σκοπός της ιατρικής επιστήμης να βοηθήσει τον πάσχοντα.

  6) Η τομή των αναγκών των επαγγελματιών του χώρου της υγείας και των ασθενών έχει να κάνει με την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων (χρόνος, χρήμα) που διαθέτουν (ραντεβού-επισκέψεις-εισαγωγές κλπ) χαρακτηριστική και αυτή περίπτωση προσφοράς-ζήτησης.

  Συμπέρασμα μακάρι να εργάζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών και όχι μόνο αυτοί αλλά και όλοι μας. Αλλά ας σκεφτεί κανείς αν εργάζεται ή δουλεύει και δεύτερον αν εργάζεται για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο ή την τσέπη του.

  Εύχομαι να βοήθησα τους αναγνώστες

  Αθανάσιος Ι. Χατζής, PhD

 25. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 8 Μαΐου, 2010 @ 10:03 πμ

  Κύριε Αγγελίδη, κατάλαβα τι εννοείτε και συμφωνώ μαζί σας. Ίσως το EMR και το HIS σαν έννοιες είναι αρκετά κοντά (εγώ αντιλαμβάνομαι το EMR ως υποσύστημα του HIS) που κάποιες φορές να χρησιμοποιούνται με παρόμοια σημασία. Θα ήταν ενδιαφέρον να δοκιμάζατε το λογισμικό και να μας λέγατε μία σύντομη άποψη για αυτό, αν θέλετε να μοιραστείτε και πιο αναλυτικά τις σκέψεις σας στο θέμα του ηλεκτρονικού φακέλου και των νοσοκομειακών συστημάτων μιας και από ότι είδα ανήκετε στον χώρο αυτό.

  Σχετικά με την επισήμανση του kga συμφωνώ με το ασθενο/πολιτο-κεντρικό μοντέλο. Μία διαδικασία θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση το πώς είναι πιο απλή και αποδοτική για το ασθενή όχι με βάση το πώς βολεύει αποκλειστικά τον ιατρό. Βέβαια ο ιατρός είναι σημαντικός παράγοντας στην παροχή περίθαλψης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του καταλήγει τελικά στον ασθενή αλλά αυτό είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Στο θέμα του EMR/HIS θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κυρίως η αποτελεσματική φροντίδα στον ασθενή αλλά και η ευχρηστία για τον τελικό χρήστη που είναι ο ιατρός.

  Κύριε Χατζή, είδα το λογισμικό σας, φαίνεται ότι έχει γίνει καλή δουλειά (έχω κάποιες επιφυλάξεις για την Access). Αν επιθυμείτε μπορούμε να δούμε τη δημιουργία ενός module για τη νευρολογική ειδικότητα που θα εκτελείται πάνω στο OpenERP & Hospital. Το OpenERP είναι πιο εύκολο στην παραμετροποίηση και τη δημιουργία αναφορών, ενώ βασίζεται αποκλειστικά σε ελλακ.

  Στο συνέδριο ΕΛΛΑΚ , http://conf.ellak.gr/2010 την επόμενη Παρασκευή, θα γίνει μία πιο αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και από κοντά.

 26. Σχόλιο από Παντελής Αγγελίδης — 8 Μαΐου, 2010 @ 6:00 μμ

  Κύριε Κονταξή,

  ορίζοντας το EMR ως υποσύνολο του HIS είναι κάτι που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε πρώτη ευκαιρία θα το δοκιμάσω.

  Κύριε Χατζή,

  συμφωνώ, το σημείο 3 είναι το κλειδί, ιατρική χωρίς ιατρό δε γίνεται, όποιος δεν αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία σιγά σιγά θα μείνει πίσω σε σχέση με τους συναδέλφους του. Το λεπτό σημείο είναι ότι το κάθε σύσυτημα υγείας και επομένως και τα εργαλεία πληροφορικής που το υποστηρίζουν πρέπει να απαντούν στις ανάγκες του πολίτη και να σχεδιάζονται με γνώμωνα αυτές και γι” αυτό το λόγο να διευκολύνουν και τον επιστήμονα υγείας στο έργο του. Η τοποθέτησή σας συνολικά βρίσκεται πολύ κοντά στις αντιλήψεις μου.

 27. Σχόλιο από χρήστης — 8 Μαΐου, 2010 @ 6:54 μμ

  Δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε το «Εισαγωγή Κωδικοποιήσεων Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/Ιατρικών Πράξεων» http://www.medcode.gr/Medcode2/el/index.action

 28. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 9 Μαΐου, 2010 @ 9:40 μμ

  Παραθέτω χθεσινό σχετικό άρθρο στο «ΕΘΝΟΣ» σχετικά με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής υπολογιστών και Αρχείου Ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας:
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=11754973

  Αντιγράφω ένα απόσπασμα:

  Ακόμη πιο χαμηλά είναι στη χώρα μας τα ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών (17%), τα οποία είναι πολύ υψηλά σε χώρες όπως η Σουηδία (90%), η Ολλανδία (88%), η Δανία (62%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (58%).

  @Χρήστης: Σχετικά με τις κωδικοποιήσεις τις είδα και είναι πραγματικά πολύ θετικό από την πλευρά του ΥΥΚΑ που δημοσιεύθηκαν.
  Το ICD-10 (Νόσοι/Διαγνώσεις) είναι ήδη καταχωρημένο. Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα και οι ιατρικές πράξεις. Είναι πλέον δυνατή η προσθήκη ιατρικών πράξεων σε κάθε ιατρική επίσκεψη και εισαγωγή. Εισήχθησαν ως «Προϊόντα» στο ERP, ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα αντιστοίχισης κόστους σε κάθε ιατρική πράξη και τιμολόγησης της στους ασθενείς.
  Σύντομα θα γίνει και η εισαγωγή των υπολοίπων κωδικοποιήσεων.

 29. Σχόλιο από Χρήστος Τσάτσος — 10 Μαΐου, 2010 @ 9:19 μμ

  Από την πρώτη ανάγνωση φαίνεται μια πλήρης,τεχνικά,προσέγγιση του προβλήματος.
  Προσοχή σε εξής παραμέτρους που δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω πόσο έχουν ληφθεί υπόψη και που θεωρώ πολύ σημαντικές στην επιτυχία της υλοποίησης του συστήματος:
  1)Φιλική εξυπηρέτηση-σχέση με τον κύριο χρήστη που είναι ο γιατρός τόσο ο κλινικός όσο και ο εργαστηριακός. Να σχεδιασθεί εύκολη, και με τη λογική του γιατρού, διαδραστική προσέγγιση τόσο στα στοιχεία του φακέλλου του ασθενούς όσο και πιθανή σύνδεση με online βοήθεια μέσω tool υπόδειξης ενεργειών ή εξετάσεων βάσει πρωτοκόλλου που θα βοηθάει το γιατρό ώστε να μην παραλείψει κάτι σημαντικό στη διερεύνηση του περιστατικού.
  2)Άμεση διαθεσιμότητα στον πελάτη – ασθενή των στοιχείων του φακέλου και της διάγνωσης και ευκολία στην επικοινωνία του με τον γιατρό ή τις υπηρεσίες ώστε να κλείνονται ραντεβού ή να τροφοδοτείται ο φάκελος με στοιχεία -αποτελέσματα από την πορεία της υγείας του, τηλεμετρικά.
  3)Εργαλείο παρακολούθησης των ασθενών με ειδικές ανάγκες από τους κοινωνικούς λειτουργούς ώστε η πορεία των προγραμματισμένων συναντήσεων επισκέψεων να παρακολουθείται και γίνεται η σχετική υπενθύμιση έγκαιρα.

 30. Σχόλιο από χρήστης — 18 Μαΐου, 2010 @ 4:54 μμ

  Καλησπέρα.

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θέλω να κάνω μια παρουσίαση της εφαρμογής και της συγκεκριμένης συζήτησης στο blog μου ώστε να προωθήσω περισσότερο προς τα έξω τέτοιες πρωτοβουλίες.
  http://blog.e-healthgr.com/

  Έγινε ένα σχόλιο προηγουμένως που δεν νομίζω ότι απαντήθηκε επαρκώς. Δεν γνωρίζω αν απαντήθηκε βέβαια στο συνέδριο του ΕΛΛΑΚ. Κάνω copy paste.

  «Να ρωτήσω αρχικά γιατί έχει καινούργια ονομασία ένα project το οποίο αποτελεί «Τοπικοποίηση του προγράμματος Medical που έχει εφαρμογή στην οργάνωση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή» έτσι το είδα να αναφέρεται στα αποτελέσματα διαγωνισμών για την Ελληνοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για τον δημόσιο τομέα. Επίσης σχετική αναφορά για αυτό υπάρχει και στο forum gnusolidario του Luis Falcon
  Σχετικά με το MEDICAL και τον συντονιστή του Luis Falcon μπορείτε να διαβάσετε ένα διάλογο που είχαμε
  http://gnusolidario.ning.com/forum/topics/free-educational-and-health»

  Ψάχνοντας στα contributors του Medical, στο Greece, βρίσκω το όνομά σας.
  http://medical.sourceforge.net/credits.html

  Στη σελίδα http://hospital.openmed.gr/documentation/refs/ έχετε το σύνδεσμο του Medical κάτω από το λήμμα Λογισμικό.

  Θα ήταν καλό νομίζω να ξεκαθαρίσετε αν μιλάμε για πρωτότυπη υλοποίηση, για project ελληνοποίησης ή για fork? Στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση και εγώ απορώ βέβαια γιατί αλλάξατε όνομα. Στην τρίτη περίπτωση νομίζω πως καλό θα ήταν να κάνετε σαφές την προέλευση του project σας και την προέκταση που κάνατε εσείς.

  Όλα τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζω ξαναλέω τι παρουσιάσατε στο συνέδριο του ΕΛΛΑΚ. Θα περιμένω την απάντησή σας ώστε να κάνω την πλήρη σωστή παρουσίαση του project.

  Καλή επιτυχία στο εγχείρημα.

 31. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 24 Μαΐου, 2010 @ 8:04 πμ

  Νίκο, η ενασχόληση ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου για Ελληνική Κλινική. Στην πορεία προέκυψε η υποστήριξη για την Ελληνοποίηση από την ΕΕΛ/ΛΑΚ οπότε χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες ήδη έτοιμες δομές από το medical όπως το ιστορικό ασθενούς. Στο hospital έχουν ενσωματωθεί: διαχείριση εργαστηριακών, απεικονιστικών και λοιπών εξετάσεων, εκτύπωση πορείας εργαστηριακών τιμών, ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, Ελληνικές Κωδικοποιήσεις, Εθνικό Συνταγολόγιο, Καρτέλα Ασθενή, οργάνωση Συνεργατών, Προϊόντων και αρκετά ακόμη. Η σχεδίαση έγινε προσπάθεια να «ακολουθεί» την οργάνωση του χειρόγραφου φακέλου ασθενή που χρησιμοποιείται ως σήμερα σε πολλά νοσοκομεία. Επίσης έχουν δημιουργηθεί κάποια ξεχωριστά modules όπως πχ για την Παιδιατρική ειδικότητα. Πρόσφατα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Γιώργο Βασιλόπουλο ( κατέθεσε την πρόταση http://labs.opengov.gr/2010/04/18/2341 ) module διαχείρισης αιμοδοσίας (hospital_blood) το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενη δουλειά του Γιώργου για Σύλλογο Αιμοδοτών.

  Στην παρούσα φάση υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από developers και ιατρούς ενώ σε συνεργασία με τον Πάνο Χρηστέα ( http://openerp.hellug.gr ) βλέπουμε και πώς θα μπορέσουμε να «εναρμονίσουμε καλύτερα» το hospital με τις ήδη υπάρχουσες δομές του OpenERP.

  Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Στην ημερίδα των labs.opengov θα μπορέσω να σας συναντήσω και από κοντά για να σας δώσω τυχόν περισσότερες λεπτομέρειες που θα θέλατε για την παρουσίαση.

  Σχετικά με το σχόλιο του Paul Daflos το OpenERP ως σύστημα μηχανογράφησης ενδείκνυται για την οργάνωση κάποιου οργανισμού. Στη συγκεκριμένη πρόταση χρησιμοποιείται για οργάνωση Νοσοκομείου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οργάνωση πχ ξενοδοχείου, Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Αρχειοθέτησης κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει το module document που διαχειρίζεται έγγραφα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα νέο module πχ asset που να διαχειρίζεται αρχεία πολυμέσων.

 32. Σχόλιο από costas k — 25 Ιουλίου, 2010 @ 8:05 μμ

  Ο εξελληνισμός του openerp και η χρήση του στις ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι μια από τις πρώτες προτερεότητες της κοινώτητας ελεύθερου λογισμικού στην χώρα μας .Δυστυχώς υπάρχει τρομερή καθυστέρηση . Δεν γνωρίζει ο κόσμος τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του ελεύθερου λογισμικού . Μόνο μέσω της οικονομίας θα γεννηθει η ανάγκη για ανάπτυξή του και για εκπαίδευση

 33. Σχόλιο από ngz — 14 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 10:52 μμ

  Καλή επιτυχία στο δύσκολο εγχείρημά σας.

 34. Σχόλιο από Μανδενιώτη Μαρία — 19 Οκτωβρίου, 2010 @ 9:23 πμ

  Καλημέρα

  Είμαι φοιτήτρια στο Τμήμα Τυποποιήσης και Διακίνησης προιοντων και έχοντας διδαχθεί το ERP στη φοιτητική μου εκπαιδευση βρήκα ιδιαιτέρως σημαντικό και ελπιδοφόρο το συγκεκριμενο πρόγραμμα.
  Βρίσκομαι στη μέση της πρακτικής μου εργασίας και θεωρώ σωστό να προτείνω το πρόγραμμα στον φορέα που εργάζομαι.
  θά ήθελα όμως να με πληροφορήσετε για ενδεχόμενη εκπαίδευση στο πρόγραμμα ή καποιό είδους σεμινάριο.
  Είναι φαντάζομαι αναμενόμενο οτι δεν μπόρει να υλοποιηθεί απο μέρους μου καμία κίνηση χώρις την επιπλεόν κατάρτιση

 35. Σχόλιο από ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ — 26 Οκτωβρίου, 2010 @ 10:37 μμ

  Ενα παρόμοιο λογισμικό είναι και το openemr και μάλιστα πλήρως εξελληνισμένο απο τη δυναμική Ελληνική κοινότητα που το στηρίζει.Στα πλάισια των μεταπτυχιακών μου σπουδών είχα ανεβάσει μιά εκδοσή του σε server.H όλη διαδικασία δεν κράτησε πάνω απο 20 λεπτά για kάποιον σαν εμένα,που έχει βασικές γνώσεις server based λογισμικού.Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια σας προσκαλώ να το δοκιμάσετε http://www.bletsos.net/openemr/ στο αρχικό menu επιλέξτε γλώσσα την Ελληνική , ο χρήστης είναι admin και ο κωδικός pass. Πειραματιστείτε άφοβα ,προσθεστε χρήστες ασθενείς η οτι άλλο νομιζεται.Περιμένω τις εντυπώσεις σας στη σελίδα η στο bletsos@gmail.com.

 36. Σχόλιο από kgapo — 27 Οκτωβρίου, 2010 @ 12:30 πμ

  Κύριε Μπλέτσο, δεν μας έχετε δώσει user name/password για να το δοκιμάσουμε

 37. Σχόλιο από Μπλέτσος Κωνσταντίνος — 15 Νοεμβρίου, 2010 @ 1:39 μμ

  Oι κωδικοί είναι :
  user:admin
  password:pass
  Μην ξεχάσετε να επιλέξετε την Ελληνική γλώσσα από το πτυσσόμενο menu στην login screen.
  Δοκιμάστε άφοβα ότι θέλετε έξαλλου εισέρχεστε με λογαριασμό administrator.
  Αν κάτι πάει στραβά μην διστάσετε να μου στείλετε mail.
  Περιμένω τις εντυπώσεις σας.

 38. Σχόλιο από George — 29 Νοεμβρίου, 2010 @ 3:07 μμ

  Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος? Μετά την εγκατάσταση αρχείου μετάφρασης(el_GR.po), δεν μεταφράζετε το module (hospital) ενώ όλα τα άλλα κανονικά.Κάνω την εγκατάσταση σύμφωνα με το βίντεο υποστήριξης.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 39. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 1 Δεκεμβρίου, 2010 @ 12:53 μμ

  @George
  Βεβαιώσου ότι στο μενού User->Preferences του client έχεις επιλέξει Ελληνικά. Στη συνέχεια αφού κάνεις επανεκκίνηση του client Πήγαινε στο Administration->Modules, διπλό κλικ στο hospital module, πάτα «Προγραμματισμός αναβάθμισης» και στη συνέχεια «Εφαρμογή των ενημερώσεων» στη δεξιά στήλη.
  Mετά από αυτό θα εμφανίζονται σωστά τα Ελληνικά. Επίσης μπορείς να εγκατστήσεις το module hospital_data_el για να εμφανίζονται και οι Ελληνικές κωδικοποιήσεις.

  @Μανδενιώτη Μαρία
  Mπορείς να παρακολουθήσεις κάποιο webinar
  http://www.openerp.com/node/481
  ή να διαβάσεις την online documentation
  http://doc.openerp.com/
  Επίσης υπάρχει ελληνική κοινότητα για τυχόν απορίες/ερωτήσεις στο http://openerp.hellug.gr
  Τέλος αν ο φορέας σου επιθυμεί εταιρική υποστήριξη μπορεί να δει τα Partner Programs http://www.openerp.com/partners

 40. Σχόλιο από George — 10 Δεκεμβρίου, 2010 @ 3:53 μμ

  Μετά από ακολουθία των οδηγιών σας το πρόβλημα παραμένει το ίδιο μεταφράστηκαν όλα εκτός από το Νοσοκομείο.

  το σύστημα που έχω είναι Windows 7 Home Premium χ64,έχω επιλέξει από των πίνακα έλεγχου γλώσσα για μην unicode προγράμματα Ελληνικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φταίει ,μήπως να δοκιμάσω σε XP, έχει κανένας αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα?

 41. Σχόλιο από asimak — 31 Ιανουαρίου, 2011 @ 2:33 μμ

  Πραγματικά είναι ΕΓΚΛΗΜΑ το οτι υπάρχει η γνώση,
  υπάρχουν τα διαθέσιμα άτομα που στιβάζονται στον ΟΑΕΔ έχοντας κάνει άπειρες σπουδές πάνω σε πληροφορική
  υπάρχει κάτι όπου μπορεί να πατήσει η πολιτεία και όλοι αυτοί έτσι ώστε να στηθεί κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλους μας!
  και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα!
  ΑΥΤΕΣ ειναι κοινωνικές πολιτικές κύριοι, υιοθέτηση τεχνολογιών με μηδενικό κόστος για το σώσιμο χιλιάδων ζωών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
  2011 εχουμε κύριοι, και ακόμη παλεύουμε με ανοησίες αντί να επικεντροθούμε στην υγεία και στην παιδεία.

  Διαβάστε όλα τα παραπάνω σχόλια κάθε ένα θήγει πολλά και σημαντικά θέματα!

  ——————–
  Προσωπική εμπειρία – θέμα για συζήτηση:
  ρωτάνε μια γιαγια στο νοσοκομείο τι φάρμακα πέρνει:

  αυτή αρχίζει και λέει » αυτό που είναι στο πράσινο κουτί, το άλλο που είναι στο στρόγγυλο, μια κάψουλα ροζ μικρή κλπ κλπ»
  λόγο μορφωτικού επιπέδου δεν μπορεί να διαβάσει αγγλικά αλλά ούτε και να τα προφέρει ,πόσο μάλλον και να θυμάται τα 15 κουτιά!
  Αποτέλεσμα: η γιαγιά ΔΕΝ γνωρίζει τι φάρμακα πέρνει

  Ρωτάνε οι γιατροί το ιστορικό:
  Η γιαγιά ΔΕΝ θυμάτε το ιστορικό τις, ούτε πότε έκανε την τελευταία εγχείρηση, ούτε πότε έκανε τελευταία μπαλονάκι. Λόγο ηλικίας πείτε το όπως θέλετε.
  ps. Κάποιες γιαγιάδες δεν θυμούνται ούτε το τηλεφωνο του σπιτιού τους μετά από κάποια ηλικία.
  ps.1 Μην νομίζετε πως ο συνοδός που την πηγαίνει στο γιατρό – νοσοκομείο τα θυμάται όλα και αναλυτικά, άν υπάρχει και αυτός.

  Συνολικό αποτέλεσμα: Διάγνωση πάρα πολύ δύσκολη, κίνδυνος για την υγεία από την θεραπεία που θα ακολουθηθεί
  Πιθανές αλλεργίες σε φάρμακα ή θεραπείες
  Αλλαγή φαρμάκων στην συνταγογράφηση καθώς ο γιατρος δεν γνωρίζει ποιά φάρμακα δέχεται ο οργανισμός της και πιά όχι.
  Και άλλα πολλά

  Όλοι θεωρούμε πως δεν πρέπει να παίζουμε με την υγεία και εάν όλα τα παραπάνω που ανέφερα τα θεωρείτε νορμάλ να συμβαίνουν στις εποχές μας σε δημόσια νοσοκομεία
  ενώ στα ιδιωτικά που έχουν ξοδευτεί περισσότερα κονδύλια και υπάρχει μηχανογράφηση,
  τότε μιλάμε για υγεία 2 ταχυτήτων – σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν για να αισθάνονται ασφαλείς και σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν και οι διαγνώσεις θα γίνονται και θα ξαναγίνονται μέχρι να γίνει το μοιραίο λάθος.
  ίσως κάτι που δεν ειπώθηκε ή δεν γράφτηκε ποτέ!
  —————————-

  Επανέρχομαι…

  Συστήματα όπως OpenEMR και Open ERP Medical και πολλά ακόμη Ανοιχτού Κώδικά, Δωρεάν, και επεκτάσιμα – προσαρμόσιμα
  μπορούν να βοηθήσουν δραματικά την ανοργάνωτη αυτή κατάσταση των νοσοκομείων της χώρας μας.

  http://www.oemr.org/
  http://medical.sourceforge.net/

  Διαβάστε και αυτό το pdf:
  http://gnusolidario.org/download/medical_linuxcon_brasil_2010.pdf

  η εγκαταστάσεις πέρνουν 30 λεπτά
  και με μια μίνι εκπαίδευση και ο πιό άσχετος μαθαίνει να το χρησιμοποιεί.

 42. Σχόλιο από Chrigo — 13 Φεβρουαρίου, 2011 @ 5:25 μμ

  Kύριε Κονταξή συγχαρητήρια για την προτασή σας και μακάρι να βρείτε ευήκοα ώτα
  Θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την ανάπτυξη συστήματος μηχανογράφησης της κίνησης ασθενών για την Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. Το εν λόγω σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από εμένα (είμαι μέλος ΔΕΠ στην Οδοντιατρική Σχολή). Η βάση δεδομένων είναι MySQL ενώ οι πελάτες είναι φόρμες είτε της MS-Access είτε του openoffice. To όλο εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο δεδομένου ότι έπρεπε να συνδυαστεί ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή (ιατρικό – οδοντιατρικό ιστορικό) με την εκπαίδευση των φοιτητών (κάθε εργασία από φοιτητή μετρά στην κλινική του άσκηση – είναι σαν να έχουμε να διαχειριστούμε 100 τουλάχιστον νέους γιατρούς κάθε χρόνο). Επιπρόσθετα οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να «επικυρώνονται» από μέλη ΔΕΠ πράγμα που τώρα πλέον γίνεται ηλεκτρονικά με κλειδιά i-button.
  Τώρα οι διαπιστώσεις μετά από 7 χρόνια ενασχόλησης.
  1. Το πρώτο πράγμα που θα βρείτε μπροστά σας κατά την είσοδο ενός νέου λογισμικού σε οποιοδήποτε χώρο της δημόσιας υγείας ή/και εκπαίδευσης είναι η «αδράνεια» αυτών που πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν. Στα λόγια όλοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη ύπαρξης του συστήματος, αλλά «αρνούνται» να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό συμβαίνει σε ακριβά proprietary συστήματα, πόσο μάλλον σε opensource λύσεις σαν την προτεινόμενη δική σας ή αυτή της Οδοντιατρικής, όπου το μηδενικό κόστος επιτρέπει μια «χαλαρή» αντιμετώπιση της πιθανότητας «εγκατάλειψης» του λογισμικού.
  2. Η χρήση του λογισμικού δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να επιβληθεί από την κάθε διοίκηση. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να υιοθετηθούν λογικές του τύπου «είτε θα γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο είτε δε θα γίνει καθόλου». Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να γίνει κάτι χωρίς να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό (που προϋποθέτει εκμάθηση αλλά και την ευθύνη της καταχώρησης και χρήσης) θα προτιμηθεί.
  3. Συνέπεια του προηγούμενου είναι ότι το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζεται άμεσα εντός του χώρου εφαρμογής του γιατί στην πρώτη «στραβή» θα εγκαταλειφθεί η χρήση του. Κάνοντας μια αναδρομή σε αυτά τα 7 χρόνια (όπου ήμουν το μόνο άτομο που είχε αναλάβει τη σχεδίαση, υλοποίηση, βελτίωση, διαχείριση του λογισμικού) δε διστάζω να ομολογήσω ότι αν το είχα «εγκαταλείψει» δεν θα υπήρχε συνέχεια.
  Ελπίζω οι παρατηρήσεις μου να σας βοηθήσουν αν κληθείτε να υλοποιήσετε την πρότασή σας.
  Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό με οδοντιατρικό λογισμικό.

  Χρήστος Γκόγκος
  Επικ. Καθηγητής
  Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

 43. Σχόλιο από mariakork — 7 Σεπτεμβρίου, 2011 @ 2:35 μμ

  Το πρόγραμμα Hospital πιστεύω ότι όταν με το καλό εφαρμοστεί θα είναι τέλειο! Το θέμα είναι ότι είναι λίγοι αυτοί οι υπάλληλοι που θα θελήσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης να προτείνω το εξής: το Hospital πρέπει να εφαρμοστεί και σε όλα τα ΙΚΑ, τα οποία είναι έτη φωτός πίσω από την τεχνολογία!Είμαι υγειονομικός υπάλληλος ΤΕ του ΙΚΑ εδώ και 8 χρόνια και πηγαίνω στη δουλειά με το προσωπικό μου laptop, πολύ απλά γιατί σιχαίνομαι την τσαπατσουλιά, μου αρέσει η οργάνωση και η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα. Το Hospital θα μας έδινε μεγαλύτερη ευχέρεια στην εξυπηρέτηση πολιτών που είτε αναζητούν εξετάσεις, είτε θέλουν να κάνουν καινούργιες κοκ.

 44. Σχόλιο από Pvidakis — 26 Ιανουαρίου, 2012 @ 12:20 μμ

  Το σύστημα πρέπει να ξεκινήσει απο τα επείγοντα δηλ απο το ΕΚΑΒ , επίσης πιστεύω ότι όλα τα Τεπ έπρεπε να ανήκουν στην δικαιοδοσία του ΕΚΑΒ

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού