Πληροφοριακό Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας Γεωγραφικά απομακρυσμένων Ομοτίμων Τμημάτων ΔημοσίουΙανουαρίου 28, 2012

Οι Υπηρεσίες οργανισμών και φορέων του Δημοσίου (Νοσοκομεία, Περιφέρειες, Εφορίες κλπ) έχουν πολλές αρμοδιότητες και πρέπει να επιλύουν καθημερινά πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματα.

Η λύση των προβλημάτων σε πολλές περιπτώσεις δε γίνεται με βάση του δείκτες κόστους, ποιότητας και χρόνου με τελικό συνήθως αποτέλεσμα, αυξημένες έμμεσες ή άμεσες λειτουργικές ή πάγιες δαπάνες. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες όπως οι αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες, η απουσία ηλεκτρονικού αρχείου, η μη εξειδικευμένη γνώση, η αδυναμία επικοινωνία με κεντρικούς φορείς συντονισμού, η αδυναμία άντλησης πληροφορίας, η μη ύπαρξης στατιστικών στοιχείων κλπ.

Η πρόταση που καταθέτουμε είναι η δημιουργία ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου οι χρήστες παρομοίων Τμημάτων/Διευθύνσεων θα μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους άμεσα, αξιόπιστα και με όλες τις δυνατές μορφές και μέσα επικοινωνίας και και να επιτυγχάνουν την καλύτερη/βέλτιστη λήψη αποφάσεων με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα τη μείωση κόστους της Υπηρεσίας τους.

Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να διασυνδέσει μεταξύ τους σε μία οριζόντια αρχιτεκτονική όλα τα τμήματα Προμηθειών των Περιφερειών της Ελλάδας ώστε να ανταλλάσσουν όποιας μορφή πληροφορία για θέματα της Υπηρεσίας τους, να οργανώσουν σύντομα online «συνέδρια», να έχουν ένα online πίνακα ανακοινώσεων, να απαντάνε σε αιτήματα άλλων Τεχνικών Υπηρεσιών κλπ.

Το σύστημα είναι ουσιαστικά είναι ένα οριζόντιας αρχιτεκτονικής, για δίκτυο ομότιμων (peer-to-peer) σύστημα απομακρυσμένων γεωγραφικά Υπηρεσιών (π.χ. Τεχνικών Υπηρεσιών) σε ίδιους φορείς (π.χ. Περιφέρειες) – αλλά και όχι μόνο – με δυνατότητα επικοινωνίας «ένας/πολλοί προς ένα/πολλοί» με σκοπό την διάχυση της πληροφορίας για την καλύτερη/βέλτιστη λήψη αποφάσεων και την άμεση ή έμμεση εξοικονόμηση πόρων.

Δεν αφορά τη διασύνδεση διαφορετικών τμημάτων ενός φορέα ή διαφορετικών τμημάτων διαφορετικών φορέων, αλλά τη διασύνδεση ιδίων Τμημάτων γεωγραφικά απομακρυσμένων ιδίων φορέων. Δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει υπάρχουσες δομές ή φορείς αλλά να τις/τους ενεργοποιήσει. Για παράδειγμα, το Τμήμα Α, του Φορέα Β, του Νομού Γ θα μπορούσε να ενημερωθεί δομημένα, ηλεκτρονικά, αυτόματα για συμβάσεις συντήρησης εξοπλισμού από το Τμήμα Α, του Φορέα Β, του Νομού Δ και να επιδιώξει τοπικά τη σύνταξη παρομοίων συμβάσεων. Το σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ πιο δομημένη, οργανωμένη, ταξινομημένη συνέχεια της Διαύγειας.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες


Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού