Ανασχεδιασμός διαδικασιών εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε.Ιανουαρίου 28, 2012

Η πρόταση αφορά στον ανασχεδιασμό του τρόπου παρακολούθησης και πληρωμής του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αγγίζοντας το σύνολο του κύκλου των διαδικασιών που συνθέτουν το συνολικό κύκλωμα.

Στη διαδικασία επιλογής και προώθησης δημοσίων επενδύσεων έχουν αναγνωριστεί αρκετά προβλήματα απόδοσης, όπως: αλληλεπικάλυψη δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων, παθολογικές όψεις της γραφειοκρατίας, απουσία διαφανών διαδικασιών επιλογής προτάσεων προς ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην κατάθεση αιτήματος και τη λήψη απόφασης για απόρριψης ή ένταξής του στο πρόγραμμα, ατελέσφορες δημοπρατήσεις έργων, υψηλό κόστος ευκαιρίας –με όρους οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας– εισροών που χρησιμοποιούνται στην ολοκλήρωση του κύκλου εγγραφής και χρηματοδότησης ορισμένου επενδυτικού αιτήματος ενός δυνητικού δικαιούχου. Τα ανωτέρω συνιστούν περιοριστικούς παράγοντες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην προσπάθεια να συμβάλλει, ως κρίσιμο εργαλείο, στην ενεργοποίηση της συνολικής ζήτησης της οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στον κατάλληλο χρόνο και για τον κατάλληλο λόγο.

Οι προαναφερθείσες παθογένειες εκτιμάται ότι κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. Έτσι, οδηγούν στην αναζήτηση εναλλακτικών διαδικασιών λειτουργίας του τρόπου παρακολούθησης και πληρωμής του εθνικού –κατ’ αρχήν– σκέλους του προγράμματος.
Η διαδικασία ανασχεδιασμού που προτείνεται να ακολουθηθεί, περιλαμβάνει:
Α. Αποτύπωση των υφιστάμενων διαδικασιών που διέπουν το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. κατηγοριοποιημένες ανά λειτουργική περιοχή και με συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης (σκοπός διαδικασίας, πεδίο εφαρμογής, περιγραφή, έντυπα, εκροές).
– Λειτουργική Περιοχή 0: Οι συνηθέστερες διοικητικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων στο εσωτερικό ενός φορέα.
– Λειτουργική Περιοχή Ι: Εγγραφή έργου σε Συλλογική Απόφαση.
– Λειτουργική Περιοχή IΙ: Τροποποίηση Πιστώσεων Έργου, που είναι ήδη εγγεγραμμένο σε Συλλογική Απόφαση.
– Λειτουργική Περιοχή IIΙ: Προγραμματισμός Πιστώσεων Έργου ανά Συλλογική Απόφαση.
– Λειτουργική Περιοχή IV: Χρηματοδότηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Β. Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών μέσω μιας ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης με όρους χρηστής διοίκησης (διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, οικονομικότητα).
Γ. Πρόταση ανασχεδιασμού των διαδικασιών, ο οποίος υποστηρίζεται από την ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής – Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με την αντίστοιχη αποτύπωση του νέου πλαισίου διαδικασιών που θα διέπουν το νέο σύστημα, καθώς και εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Συνοπτικά, έπειτα από σχετική μελέτη του υφιστάμενου συστήματος διοίκησης του Π.Δ.Ε., το συνολικό εκτιμώμενο κόστος μπορεί να απεικονιστεί ποσοτικά ως εξής:

Πίνακας 1
χιλ. ευρώ 13 Περιφερειακά Προγράμματα Εθνικό Τμήμα
Κόστος Διαχείρισης 788,00 13.787,00
Κόστος από την Απώλεια
Παραγωγικού Χρόνου
για τους Αναδόχους 76,00 1.329,00
Σύνολο 2.064,00 36.116,00

Η καταγραφή και ποσοτική εξειδίκευση του υφιστάμενου συστήματος διοίκησης οδηγεί στο επόμενο βήμα που είναι η σχετική αριθμητική ανάλυση, εξειδίκευση και παρουσίαση της πρότασης αναδιοργάνωσης του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία το εκτιμώμενο κόστος του προτεινόμενου συστήματος διοίκησης του εθνικού Π.Δ.Ε. παρουσιάζεται ως κατωτέρω:

Πίνακας 2
χιλ. ευρώ 13 Περιφερειακά Προγράμματα Εθνικό Τμήμα
Κόστος Διαχείρισης 82 1.434
Κόστος από την Απώλεια
Παραγωγικού Χρόνου
για τους Αναδόχους 17 307
Σύνολο 92 1.611

Συγκρίνοντας την υφιστάμενη κατάσταση με το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης του προγράμματος, προκύπτει ότι το όφελος από τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών εκτιμάται σε περίπου 1,98 εκατ. ευρώ για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα και 34,5 εκατ. ευρώ για το σύνολο του Εθνικού Π.Δ.Ε (πίνακας 3). Με άλλα λόγια, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους του συστήματος διοίκησης του Π.Δ.Ε. που υπολογίζεται ως ποσοστό σε 95,54% για τα περιφερειακά προγράμματα, ενώ, αντίστοιχη μείωση (95,54%) και, κατά συνέπεια, όφελος, υπολογίζεται και για το εθνικό τμήμα.

Πίνακας 3
χιλ. ευρώ 13 Περιφερειακά Προγράμματα Εθνικό Τμήμα
Υφιστάμενη Κατάσταση 2.064,00 36.116,00
Προτεινόμενο Σύστημα 92,00 1.611,00
Όφελος 1.972,00 34.505,00
(95,54%) (95,54%)

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ανωτέρω πρόταση υπάρχει ως ολοκληρωμένη εργασία με τίτλο: «Ανασχεδιασμός και Απλοποίηση Διαδικασιών του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέσα από την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής–Πληροφοριακού Συστήματος» σε κείμενο 94 σελίδων, με πλήρη ανάπτυξη όλων των σχετικών διαδικασιών ανασχεδιασμού. Η εργασία έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει υποβληθεί αυτούσια στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό πρωτοκόλλου: 59155/30-12-2011.

Με τιμή,
τα μέλη της ομάδας:
Κώστας Τρυποσκούφης
Ασπασία Σβέρκου
Γιώργος Κοθρούλας

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, , ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

1 Σχόλιο »

  1. Σχόλιο από ktripok — 6 Φεβρουαρίου, 2012 @ 2:38 μμ

    Ολόκληρη την πρόταση μπορείτε να τη βρείτε εδω:

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού