ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑΣεπτεμβρίου 5, 2011

«Ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ΥΥΚΑ e-procurement System (EprocSYS)- Πρόταση έκδοσης ειδικού ΠΔ για την θεσική ισχυροποίηση της Ηλεκτρονικής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (EprocSYS)»

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός(e-procurement System) είναι η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Άλλα στάδια της διαδικασίας είναι: η ηλεκτρονική δημοσίευση (e-Notification), η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (e-Submission), η ηλεκτρονική κατακύρωση (e-Award), η ηλεκτρονική παραγγελία (e-Ordering), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταλόγων (e-Catalogues), η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-Invoicing) και η ηλεκτρονική πληρωμή (e-Payment). Η χρήση ηλεκτρονικών διαγωνισμών παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των τιμών, αλλά και άλλων στοιχείων των προσφορών, μόνον όμως αν τα στοιχεία αυτά επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή να είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται αριθμητικά ή ως ποσοστά.Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (EprocSYS) είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες – προμηθευτές (username, password) να συνδέονται με ασφαλή τρόπο (HTTPS) από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (Internet) για να συμμετάσχουν, σε πραγματικό χρόνο (real time), σε μία ή/και περισσότερες ηλεκτρονικές δημοπρασίες με σκοπό την ανάληψη της προμήθειας υλικών – ειδών – υπηρεσιών μέσα από μία διαδικασία συνεχών, μειοδοτικών προσφορών μέχρι την ανάδειξη μειοδότη. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του ΥΥΚΑ (EprocSYS) είναι οι άρτιες και ολοκληρωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές, αφού συνταχθούν από αρμόδιες επιστημονικές / τεχνικές επιτροπές, θα πρέπει να είναι προϊόν και δημόσιας διαβούλευσης, ενσωματώνοντας έτσι τις παρατηρήσεις της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν επικαιροποιημένες, αρτιότερες και πιο ολοκληρωμένες τεχνικές προδιαγραφές ως αποτέλεσμα του συνδυασμού τεχνογνωσίας Φορέων Δημοσίου και Εταιρειών, ενισχύοντας τη διαφάνεια στις διαδικασίες και την αίσθηση του δικαίου και εξαλείφοντας παράλληλα τα φαινόμενα «φωτογραφημένων» προδιαγραφών. Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών είναι πολύ απλή και η υποδομή που πρέπει να διαθέτει ένας προμηθευτής για να συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Πολύ απλή και σύντομη είναι και η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, αφού κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες βλέπουν στον υπολογιστή τους μία απλή οθόνη με πληροφορίες μόνο για τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που έχει υποβληθεί και την κατάταξή τους στο διαγωνισμό. Εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν νέα βελτιωμένη προσφορά έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουν το ποσό της νέας, βελτιωμένης προσφοράς τους και να δουν τη νέα κατάταξή τους. Ο νέος νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν.3979/16-6-2011) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την θεσμική θωράκιση των διαδικασιών Ηλεκτρονικής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, ιδιαίτερα με την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακών πληροφοριών και εγγράφων.
Πρόταση έκδοσης ειδικού ΠΔ για την θεσική ισχυροποίηση της Ηλεκτρονικής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (EprocSYS)
 Η ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών πρέπει να καλύπτεται από ισχυρό νομικό πλαίσιο σε όλα τα στάδια και φάσεις υλοποίησής της, από την αρχή (τεχνικές προδιαγραφές, διακήρυξη, δημοσίευση) μέχρι το τέλος (ανάδειξη μειοδότη, σύμβαση, προμήθεια, πληρωμή) καθώς και όλες οι ηλεκτρονικές διαδικασίες πρέπει να συνοδεύονται από αποτελεσματική νομική κάλυψη διασφαλίζοντας έτσι, τόσο το Φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους συμμετέχοντες.
 Δημιουργία ανά φορέα Υγείας Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών, η εγγραφή στο οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Στο ΗΜΠ καταχωρούνται τα στοιχεία του συμμετέχοντα προμηθευτή και τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά / έγγραφά του (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, δελτίο ταυτότητας του υπεύθυνου της εταιρείας, έναρξη επιτηδεύματος). Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών μπορεί να είναι Ενιαίο (πανελλαδικά) και να ενημερώνεται περιοδικά (π.χ. αποστέλλεται ένα χρόνο μετά την εγγραφή αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ανανέωση / ενημέρωση των στοιχείων και δικαιολογητικών).

 Κατά την εγγραφή του στο ΗΜΠ ο προμηθευτής συμφωνεί ενυπογράφως ηλεκτρονικά με τους όρους χρήσης του EprocSYS και του κανονιστικού / νομικού πλαισίου λειτουργίας του. Κατά τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διενέργεια ενός διαγωνισμού οι προμηθευτές έχουν αποδεχθεί και συμφωνήσει πλήρως με τους όρους της διακήρυξης και με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η ανωτέρω προϋπόθεση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν ως πληροφορία και στο σώμα της διακήρυξης για την οποία ενημερώνεται από το web site ο συμμετέχων. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΗΜΠ ο προμηθευτής παραλαμβάνει και τα στοιχεία πρόσβασης (username, password) στο EprocSYS.
 Αναφορικά με τη διαφορά μιας προσφοράς από την τελευταία τρέχουσα προσφορά, ώστε να είναι έγκυρη, προτείνεται η δημιουργία κλίμακας ποσοστών ανάλογα με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, π.χ.:
μέχρι 50.000€ (συμπ. ΦΠΑ)  0,5% μικρότερη από την τελευταία τρέχουσα προσφορά.
Μεγαλύτερη από 50.000€ (συμπ. ΦΠΑ) μέχρι 200.000€ (συμπ. ΦΠΑ) )  1% μικρότερη από την τελευταία τρέχουσα προσφορά.
Μεγαλύτερη από 200.000€ (συμπ. ΦΠΑ) μέχρι 1.000.000€ (συμπ. ΦΠΑ) )  2% μικρότερη από την τελευταία τρέχουσα προσφορά.
Μεγαλύτερη από 1.000.000€ (συμπ. ΦΠΑ)  5% μικρότερη από την τελευταία τρέχουσα προσφορά.

 Προτείνεται η θέσπιση δύο Φάσεων (Α και Β) για την ηλεκτρονική διαδικασία. Στη Φάση Α συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές σύμφωνα με το διάγραμμα που παρατίθεται σε προηγούμενη σελίδα μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού. Αφού λήξει η Φάση Α, επαναλαμβάνεται η ηλεκτρονική διενέργεια μετά από 30’ μόνο με τους τρεις χαμηλότερους μειοδότες (Φάση Β) μέχρι τη λήξη της και την κατακύρωση του αποτελέσματος στο μειοδότη. Η θέσπιση δύο φάσεων θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διαγωνισμούς στους οποίους διαφαίνεται η πιθανότητα επίτευξης μεγάλης έκπτωσης σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη (η μεγάλη έκπτωση προκύπτει κατά την φάση Β).
 Κατά την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών από τους προμηθευτές, κάθε προσφορά παίρνει έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό. Σε δοκιμαστικούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο EprocSYS, παρατηρήθηκε η περίπτωση, δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του διαγωνισμού, να καταχωρηθούν στο σύστημα σχεδόν ταυτόχρονα δύο προσφορές (π.χ. Προμηθευτής 1 – 10:59:56, Προμηθευτής 2 – 10:59:56). Το EprocSYS, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αποδίδει διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς (π.χ. Προμηθευτής 1 – α/α 34 και Προμηθευτής 2 – α/α 35) διότι οι δύο προσφορές διαφέρουν κατά μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου, καταχωρώντας ως ΕΓΚΥΡΗ την α/α 34 και ως ΑΚΥΡΗ την α/α 35 (επειδή διαφέρει από την τελευταία τρέχουσα προσφορά, ήτοι την α/α 34, κατά λιγότερο από 0,5%). Η εφαρμογή των Φάσεων Α και Β θα έδινε τη δυνατότητα σε αυτούς τους δύο προμηθευτές (και σε ένα τρίτο) να αποχωρήσουν από τη διαδικασία, όταν αυτή λήξει και ανακηρύξει μειοδότη.
 Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα στο νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη συνολική διαδικασία σχετικά με τις συνέπειες για το μειοδότη και τις επόμενες ενέργειες αν διαπιστωθεί πως τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες είναι κατώτερα των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης (ως προς τις οποίες έχει ήδη δηλώσει σύμφωνος για να λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό). Αν διαπιστωθεί ασυμφωνία στην παράδοση υλικών, φαρμάκων ή υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την προσέλευση του μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης (προσκομίζοντας τεχνικές προδιαγραφές κατασκευαστών των προσφερόμενων ειδών) και ο μειοδότης δε συμμορφώνεται, τότε:
• να αποκλείεται με ποινή ενός έτους από οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία με το Δημόσιο.
• να κατακυρώνεται αμέσως η προμήθεια στον επόμενο μειοδότη.
• να υπολογίζεται η ζημία που προκλήθηκε στο φορέα από την καθυστέρηση που επήλθε λόγω μη τήρησης της σύμβασης και θα επιβάλλεται ρήτρα / πρόστιμο στον ανάδοχο (σε συνάρτηση με το ύψος δαπάνης της προμήθειας, το μέγεθος της καθυστέρησης, τη σπουδαιότητα της προμήθειας, π.χ. φάρμακα και υγειονομικό υλικό, [προτείνεται η κατάρτιση αντίστοιχου πίνακα]).

Ο Αναπλ. Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΣΑΤΣΟΣ
• Εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5%…μπορει να γίνει 1% Εγγύηση συμμετοχής
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά , κατ’ έτος , σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας .

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες2 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από ΡΕΓΓΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ — 6 Σεπτεμβρίου, 2011 @ 10:57 πμ

  1) Προφανώς θα υπάρχει και το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης, οπότε όποιος είναι σύμφωνος προχωράει στο επόμενο στάδιο των οικονομικών προσφορών.
  2) Ποιες προμήθειες θα γίνονται ηλεκτρονικά; Θα είναι και τα λεγόμενα «εξωσυμβατικα» (Βλάβες μηχανημάτων, μικροπρομήθειες κτλ);
  3) Το να στηθεί η πλατφόρμα των προμηθειών είναι σχετικά εύκολο, όπως αναφέρετε και εσείς. Το να ισχυροποιηθεί θεσμικά με ΠΔ είναι εφόσον συμφωνηθούνε τα βασικά, είναι διαδικαστικό θέμα. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να πάμε πριν την διαδικασία της προμήθειας και να αλλάξαμε κάποια πράγματα :

  α)Θα συνεχίσουν τα Νοσοκομεία να κάνουν προμήθειες το καθένα μόνο του ή μήπως οι προμήθειες θα πρέπει να γίνονται κεντρικά (είτε σαν ΥΠΕ, είτε συνολικά σαν υπουργείο); Νομίζω θα είναι καλύτερα οι προμήθειες να γίνονται κεντρικά (αφήνοντας ένα μικρό ποσό κίνησης στα Νοσοκομεία π.χ. 1000€ για έκτακτες ανάγκες, φιλοφρονήσεις κτλ). Πλέον ο προμηθευτής παύει να μπαίνει στο Νοσοκομείο, χαλάει η οποιαδήποτε πελατειακή σχέση που ίσως υπάρχει, εξοικονομεί προσωπικό το Νοσοκομείο από την απορρόφηση του προσωπικού του γραφείου προμηθειών σε άλλες θέσεις. Τελικά σταματάει η απευθείας συνδιαλλαγή προμηθευτή – Νοσοκομείου, και θεωρώ ότι μόνο θετικά στοιχεία έχει αυτή η παράμετρος.Επίσης η κεντρική υπηρεσία θα είναι ενημερωμένη όσον αφορά προδιαγραφές, τιμές, όρους διαγωνισμών γιατί αυτή θα είναι η δουλεία της. Μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερος έλεγχος, λιγότερο κόστος.

  β) Καλό θα είναι να συμπεριληφθούν στο σύστημα όλες οι προμήθειες, και μετά να οριστούν διαδικασίες ανάλογα με το ποσό ή τον σκοπό τις προμήθειας (π.χ. εάν είναι προμήθεια, επισκευή ή σύμβαση συντήρησης). Επιμένω στις επισκευές γιατί αποτελούν σημαντικό οικονομικό μέγεθος.

  γ) Οι φορείς υγείας ξέρουν τον εξοπλισμό που διαθέτουν; Ξέρουν τα αναλώσιμα που χρειάζονται π.χ. κάθε εβδομάδα; Κάνει αίτηση προμήθειας μια κλινική / νοσοκομείο για κάτι που μπορεί να περισσεύει από μια άλλη κλινική / νοσοκομείο; Με άλλα λόγια για να προμηθευτούμε κάτι χρειάζεται να ξέρουμε 1) Τι προβλέπετε να έχουμε, 2) Τι έχουμε. Πρέπει να έχουμε δύο καρδιογράφους και έχουμε τρεις; Γιατί κάνουμε αίτηση προμήθειας για τέταρτο; Χαλάμε 1 toner τον χρόνο για το φωτοτυπικό μας και έχουμε στην αποθήκη 5 toner ενώ το διπλανό τμήμα κάνει αίτηση για το ίδιο toner. Άρα λεπτομερείς καταγραφή εξοπλισμού (από όπου μπορείς να συμπεράνεις και τα αναλώσιμα που χρειάζονται)στους φορείς υγείας για να ξέρουμε τι μας λείπει και να μην κάνουμε περιττές αγορές.

  Σκέψεις έχω αρκετές άλλα δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ίσως να είμαι εκτός θέματος εφόσον το παρών περιγράφει μόνο το πλαίσιο της ηλεκτρονικής προμήθειας. Παρ” όλα αυτά θεώρησα σκόπιμο να αναφέρω κάποια πράγματα που συναντάω καθημερινά και που θεωρώ ότι μπορούν να συμβάλουν στον γενικό σκοπό της ηλεκτρονικής προμήθειας που είναι η διαφάνεια και η εξοικονόμηση πόρων.

  Ρέγγας Λυμπέρης
  Ηλεκτρονικός Τεχνικός
  Τμήμα Βιοιατρικής ΠΓΝ «Αττικόν»

 2. Σχόλιο από ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ — 25 Ιανουαρίου, 2012 @ 10:24 μμ

  Οι πρώτες Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες σε δημόσιο Νοσοκομείο: Μείωση κόστους κατά 52% για το ΝΝΑ

  Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών της cosmoONE, μέλους του Ομίλου ΟΤΕ, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία δύο διαγωνισμούς προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και του κανονισμού Προμηθειών του νοσοκομείου.

  Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Μαΐου 2010 και την Τρίτη 25 Μαΐου 2010, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια έξι (6) τύπων πλαστικών συρίγγων και δέκα (10) τύπων χειρουργικών κουστουμιών και μπλουζών.

  Και οι δυο δημοπρασίες είχαν κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Στην πρώτη δημοπρασία συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες παροχής ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών και στη δεύτερη επτά (7) εταιρείες, που κατέθεσαν αρχικά τεχνικές προσφορές, και αξιολογήθηκαν θετικά για να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για το κάθε είδος.

  H τιμή εκκίνησης και για τις δύο δημοπρασίες ήταν εκ των προτέρων γνωστή, αντιστοιχούσε σε χίλια (1000) ή εκατό (100) τεμάχια ανά είδος, και ο προϋπολογισμός της κάθε προμήθειας ανήλθε σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.

  Η προγραμματισμένη διάρκεια κάθε δημοπρασίας ήταν τριάντα (30) λεπτά. Ο μέσος χρόνος διάρκειας – με τις παρατάσεις – ήταν σαράντα τρία (43) λεπτά, υπεβλήθησαν συνολικά 289 προσφορές, και το μέσο ποσοστό οφέλους για το νοσοκομείο ανήλθε σε 51,8%.

  Σύμφωνα με τον Πλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Βιδάκη, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου:

  «Η πρόθεση μας να υιοθετήσουμε την χρήση νέων τεχνολογιών στο κομμάτι των προμηθειών σε συνεργασία με την cosmoONE, δικαιώθηκε απόλυτα με αποτελέσματα αντίστοιχα των προσδοκιών μας. Οι δύο πρώτες δημοπρασίες σχεδιάστηκαν άμεσα και εκτελέστηκαν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά αποφέροντας μείωση κόστους μέχρι και 88% σε κάποια από τα δημοπρατηθέντα είδη.

  Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε γρήγορα και σε επόμενες δημοπρασίες με την cosmoONE, προκειμένου να αποκτήσουμε ουσιαστικότερη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών προμηθειών αφού όπως προκύπτει θα είναι ο κυριότερος σύμμαχός μας στην προσπάθεια για μείωση του λειτουργικού κόστους του νοσοκομείου μας».

  Σύντομη Εταιρική Παρουσίαση της cosmoONE: Η cosmoONE, εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ανάμεσα σε επιχειρήσεις (B2B). Εξειδικεύεται σε λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών παρέχοντας μέσω του Internet, συστήματα και υπηρεσίες για ηλεκτρονικές προσφορές (eRFQs), ηλεκτρονικές δημοπρασίες (eAuctions), ηλεκτρονικές παραγγελίες (eProcurement), ηλεκτρονική μεταφορά τιμολογίων (eInvoices) και υπηρεσίες διαχείρισης κινουμένων πόρων (fleet management) για επιχειρήσεις.

  Πηγή: CosmoONE Hellas Marketsite Α.Ε. και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού