ΛΥΣΕΙΣ με BUSINESS PROCESS MANAGEMENT για την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ και όχι μόνονΦεβρουαρίου 20, 2011

Η παρούσα προσέγγιση, κατατίθεται για Τρίτη φορά.

1. Εχει κατατεθεί στο Γραφείο Πρωθυπουργού (30/11/2009 η αρχική προσέγγιση και 25/05/2010 μία περισσότερο εξειδικευμένη).
2. Εχει διαβιβασθεί από το Γραφείο Πρωθυπουργό στο Γραφείο ΥΠΟΙΟ (τον Ιούνιο 2010) και εκείθεν στους καθηγητή & ΓΓΠΣ κο Σπινέλλη, ΓΓ Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο Γεωργακόπουλο και ΓΔ Φορολογίας κο Σταματόπουλο.
3. Εχει κατατεθεί απ’ ευθείας, από 27/09/2009, στην ΓΓΠΣ, με την οποία υπήρξε ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Από δημοσιεύματα και κάποιες εξαγγελίες φαίνεται ότι σκέψεις και πρόταση υιοθετούνται. Ως εκ τούτου θεωρούμε εποικοδομητικό να επανακαταθέσουμε και στο lab.OpenGov σύνοψη των ήδη προταθέντων και να δηλώσουμε ότι είμαστε στην διάθεση των αρμοδίων για εκτενέστερες παρουσιάσεις και επιπλέον διερευνηση της πρότασης αυτής.

Εφαρμογή Συστημάτων Business Process Management κατά της
Φοροδιαφυγής

Ενας δείκτης (Δ) για την απεικόνιση της φοροδιαφυγής αποδίδεται με τον λόγο, Δηλούμενα Ποσά / Δαπανώμενα Ποσά, και κυμαίνεται μεταξύ μηδενός και μονάδος (1>Δ>0).

Δηλαδή, η φοροδιαφυγή μειώνεται, όταν το Δ προσεγγίζει την μονάδα.

Θα μπορούσε, άραγε, να λειτουργήσει μηχανισμός ικανός να ελέγξει τον παραπάνω λόγο;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ, με την χρήση πρακτικών και τεχνολογιών, ανάλογων αυτών που χρησιμοποιούνται στις πιστωτικές κάρτες.

1. Δημιουργία φορολογικής ταυτότητας.

Μπορεί να είναι ειδική κάρτα κατά τα πρότυπα της πιστωτικής (με μαγνητική ταινία ή microchip), με φωτογραφία, όνομα, διεύθυνση και το ΑΦΜ του κατόχου. Μπορεί να είναι βελτιωμένη έκδοση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με πρόσθετα στοιχεία και χαρακτηριστικά.

Σε κάθε ΑΦΜ θα αντιστοιχεί μία φορολογική ταυτότητα και ένα φυσικό πρόσωπο – ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που έχει δικαίωμα χρήσης αυτής. Όλες οι δαπάνες πάνω από συγκεκριμένο ποσό, θα εκτελούνται, με την χρήση της ταυτότητας αυτής.

2. Εφοδιασμό των επιχειρήσεων με ειδικό μηχανισμό έκδοσης παραστατικών (π.χ. ταμειακών μηχανών).

Η ταμειακή μηχανή δεν θα μπορεί να εκδίδει παραστατικό αν δεν «διαβάσει», προηγουμένως, μαγνητικά, από την ταυτότητα, το ΑΦΜ του συναλλασσομένου. Ο περιορισμός αυτός θα ισχύει για ποσά μεγαλείτερα από κάποιο ποσό βάσης.

3. Οι μηχανισμοί έκδοσης παραστατικών θα συνδέονται με το TAXIS.

Η σύνδεση θα γίνεται ανάλογα με τις διαθέσιμες από τους εμπόρους τηλεπικοινωνιακές γραμμές. Αυτόματα με υψηλών ταχυτήτων συνδέσεις, χειρονακτικά με dial up.

Στοιχεία όπως,

o ΑΦΜ εμπόρου
o ΑΦΜ πελάτη
o Ποσό συναλλαγής
o Κωδικός είδους συναλλαγής
o Κωδικός Άσκησης Επαγγέλματος
o Ημέρα και ώρα συναλλαγής, θα μεταφέρονται σε κεντρικό εξυπηρετητή (server) του TAXIS.

Το σύστημα θα αναγνωρίζει, αυτόματα, τα συμμετέχοντα στην συναλλαγή ΑΦΜ και θα εγγράφει – επίσης αυτόματα – τα στοιχεία αυτής και των συναλλασσομένων, σε ηλεκτρονικές φόρμες.

Οι ηλεκτρονικές φόρμες θα φυλάσσονται σε ηλεκτρονικούς φακέλλους (activity folders) των κατόχων των ΑΦΜ.

4. Στις ηλεκτρονικές φόρμες θα εκτελούνται αυτόματα ή χειρονακτικά (από διαχειριστές) αθροίσεις και υπολογισμοί όπως,

o Συνολική άθροιση διενεργούμενων συναλλαγών που αφορούν στον αγοραστή.
o Συνολική άθροιση διενεργουμένων συναλλαγών που αφορούν στον πωλητή (έμπορο).
o Αθροιση συναλλαγών ανά κωδικό είδους.
o Αθροιση συναλλαγών ανά Κωδικό Ασκησης Δραστηριότητας
o Εκδοση αναφορών, στατιστικών και άλλα πολλά.

5. Διασταύρωση δαπανών με Δήλωση Εισοδήματος – ‘Ελεγχοι

Τα εισοδήματα που δηλώνονται με το Ε1 καταχωρούνται στο TAXIS.

Με την εισαγωγή των δηλουμένων εισοδηματων στο TAXIS (data entry), αυτά θα εγγράφονται αυτόματα και στις ηλεκτρονικές φόρμες της παραγράφου 3.

Σε περιπτώσεις οριοθετημένης απόκλισης (μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και καταχωρημένων δαπανών), το σύστημα, αυτόματα, θα παράγει alerts και θα ειδοποιεί, δυναμικά, για την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και σύλληψης διαφυγούσης φορολογητέας ύλης.

Οι λειτουργίες ελέγχων εξαρτώνται από τον τρόπο σχεδιασμού των διαδικασιών που αξιοποιούν πληροφορίες. Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση δόκιμες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές (best practices).

Οι πληροφορίες, γενικώς, λαμβάνονται από:

1. τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων
2. κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχουν φορολογικά στοιχεία συναλλασσομένων (έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή ποιός πληρώνει και ποιός εισπράττει).
3. συσχετισμό προσωπικών ΑΦΜ με εταιρικά, για τους συμμετέχοντες σε εταιρείες και ποικιλοτρόπως αμοιβωμένων από αυτές (ως μέτοχοι, από μισθοδοσία, με κάθε μορφή bonus, από διανομή μερισμάτων κ.λπ).

6. Ηλεκτρονικοί Φάκελλοι – Συσχετισμοί

Τα στοιχεία συναλλαγών και συναλλασσομένων συλλέγονται, ταυτοποιούνται και καταχωρούνται σε ηλεκτρονικούς φακέλλους (activity folders), ηλεκτρονικά.

Θα υπάρχουν τα παρακάτω, κατ’ αρχήν, γενικά υποσυστήματα συσχετισμών.

1. Συσχετισμοί αγοράς – πώλησης μεταξύ ΑΦΜ οι κάτοχοι των οποίων δεν έχουν συγγενική ή νομική σχέση μεταξύ τους.
2. Συσχετισμοί συναλλαγών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών ΑΦΜ, όταν τα προσωπικά ΑΦΜ εμπλέκονται με ΑΦΜ νομικών προσώπων και έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ειδικών σχέσεων και συναλλαγών μεταξύ τους. Οι συσχετισμοί αυτοί θα επιτρέπουν τον έλεγχο της χρήσης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα και της σχέσης αυτών με εταιρείες ή με τους συμμετέχοντες σ’ αυτές.
3. Συσχετισμοί με στοιχεία από λογαριασμούς ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.
4. Συσχετισμοί με στοιχεία που προέρχονται από πληρωμές που εκτελούνται σε τραπεζικούς ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών (internet και κάθε άλλης μορφής banking), που τροφοδοτούν με πολύτιμες πληροφορίες τους ηλεκτρονικούς φακέλλους των συναλλασσομένων και συμβάλλουν στον έλεγχο της σχέσης εισοδήματος/ δαπανών.
5. Συσχετισμοί με τίτλους ιδιοκτησίας.
6. Συσχετισμοί με άυλους τίτλους και ανάλογες συναλλαγές.
7. Συσχετισμοί με συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων.
8. Συσχετισμοί με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και άλλα πολλά.

7. Στατιστικά & Αναφορές (Statistics & Reports)

Συσχετισμοί μεταξύ διαφορετικών ΑΦΜ (πωλητή και αγοραστή) γίνονται κατά την διεκπεραίωση των συναλλαγών. Κάθε νέα συναλλαγή δημιουργεί νέες πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα και παράγουν νέα δεδομένα (προστιθέμενη αξία).

Το σύστημα εκτελεί υπολογισμούς, δημιουργεί εμφανή ή αφανή στατιστικά και αναφορές, τα οποία «μεταφράζει» σε επιβαλόμενες ενέργειες/επεμβάσεις.

Παρατηρήσεις:

1. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε κεντρική (ηλεκτρονική) τήρηση βιβλίων Εσόδων – Εξόδων, χωρίς την παρεμβολή του επαγγελματία, καθαυτού.
Η ηλεκτρονική/κεντρική τήρηση βιβλίων εσόδων/εξόδων θα μπορούσε και να καταργήσει τα υπάρχοντα χειρόγραφα, ή, τουλάχιστον, να μειώσει συνήθη «μαγειρέματα» που γίνονται παραδοσιακά!
Και τούτο διότι προάγει άμεσο έλεγχο του τί δηλώνεται (βάσει περιγραφών ειδών/υπηρεσιών και αντίστοιχων κωδικών) και αν έκαστο εξ αυτών ούτω έπρεπε να έχει δηλωθεί.
2. Παρέχεται η δυνατότητα κεντρικής και αυτοματοποιημένης έκδοσης τιμολογίων, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος και στοιχείων από τους ενδιαφερομένους, ηλεκτρονικοί παραλαβή του τιμολογίου και ταυτόχρονες εγγραφες, στους ηλεκτρονικούς φακέλλους/activity folders των συμμετεχόντων στην συναλλαγή.
3. Η επαφή φορολογουμένου και μηχανισμών ελέγχου καθίσταται απρόσωπη. Ο έλεγχος ξεκινά από συγκεκριμένη ειδοποίηση/alert που οδηγεί σε συγκεκριμένους ελέγχους για να επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη παράβαση, στην οποία θα έχει υποπέσει ο φορολογούμενος.
4. Οι ρόλοι και τα δικαιώματα των χρηστών είναι συγκεκριμένα, καθώς και οι ενέργειες που έκαστος εξ’ αυτών θα μπορεί να εκτελεί.
5. Η πρόσβαση σε πληροφορίες διαβαθμίζεται ανάλογα με την θέση, τα δικαιώματα και τους ρόλους των χρηστών
6. Οι ενέργειες των χρηστών καταγράφονται στο σύστημα και παράγονται στατιστικά.

Το σύστημα, δηλαδή, θα ελέγχει τους φορολογούμενους, αλλά και την υπηρεσιακή και επαγγελματική απόδοση των αρμοδίων λειτουργών και θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα HRM για τον υπολογισμό επιδομάτων παραγωγικότητας και άλλων αμοιβών.

7. Η ανάθεση εργασιών σε χρήστες (χειριστές υποθέσεων), θα γίνεται με τεχνικές load balancing.
8. Θα παράγονται ειδοποιήσεις (alerts) για επικείμενη λήξη χρονικών προθεσμιών, για υποχρέωση προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους, νομικών παρεμβάσεων κ.λπ., κ.λπ.
9. Θα υπάρχει εξελιγμένος report generator, με την βοήθεια του οποίου θα επιλέγονται παράμετροι και δεδομένα, για εξειδικευμένη διασταύρωση στοιχείων και εξαγωγή ανάλογων αναφορών.

Η ταχεία συγκέντρωση και επεξεργασία των ηλεκτρονικά συλλεγόμενων πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη έκδοση ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων (alerts) και την διεξαγωγή άμεσων ελέγχων.

Αποτέλεσμα θα είναι η συνεχής παρακολούθηση της συνέπειας των φορολογουμένων, η αποφυγή συσσώρευσης μεγάλων φορολογικών χρεών, που με την πάροδο του χρόνου χάνονται ή, έστω, ρυθμίζονται και αποπληρώνονται με μεγαλείτερη δυσχέρεια και εν πάσει περιπτώσει καθυστερεί, η Πολιτεία, να εισπράξει αυτά.

8. Μεθοδολογία και Υλοποίηση

Παρόμοια συστήματα σχεδιάζονται με μεθοδολογίες Business Process Management (BPM) και υλοποιούνται με λογισμικά εφαρμογών ΒPM suites. Τα συγκεκριμένα λογισμικά πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά πλατφόρμας ανάπτυξης και αυτοματοποίησης διαδικασιών (διεργασιών), για να εξασφαλίζουν,

o Ταχύτητα σχεδιασμού διαδικασιών και ηλεκτρονικών εγγράφων
o Ταχύτητα ανάπτυξης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία
o Ταχύτητα υλοποίησης νέων απαιτήσεων και βελτιωσης παλαιών διαδικασιών
o Ταχύτητα υλοποίησης και ενσωμάτωσης βέλτιστων πρακτικών (best practices)
o Δυναμικό Report Generator
o Επεκτασιμότητα
o Διασυνδεσιμότητα με συστήματα τρίτων
o Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων κ.λπ.

Μία πλατφόρμα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης λύσεων αυτοματοποιημένων ροών εργασιών είναι η biznez AWARE BPM suite. Η συγκεκριμένη σουίτα ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα και μεθοδολογίες με αποτέλεσμα να ανανεώνεται – λειτουργικά και τεχνολογικά – συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό ο κύκλος ζωής μιας πλατφόρμας σχεδιασμού, ανάπτυξης και αυτοματοποίησης διαδικασιών είναι πρακτικά απεριόριστος. Το biznez AWARE ανανεώνεται τεχνικά και λειτουργικά με γνώμονα την απλότητα, παραγωγικότητα και ακρίβεια, σύμφωνα με έγκυρες μεθοδολογίες και ολοκληρωμένες τεχνολογικές εξελίξεις.

Εμφαση έχει δοθεί στην δυνατότητα άμεσης υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών (best practices), αυτόματης ή επιλεκτικής διασταύρωσης στοιχείων για διεξαγωγή ελέγχων, δημιουργίας alerts, έκδοσης αναφορών, διαχείρισης πολλαπλών εξαιρέσεων, υπολογισμού όπως και ρύθμισης των χρόνων/κόστους απόκρισης και διεκπεραίωσης των εργασιών και συσχέτισής τους με κόστη θέσεων εργασίας, για την ταχεία και συνεχή προσαρμογή σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις, αύξηση της παραγωγικότητας και μέγιστη εξοικονόμηση κόστους παραγωγής και λειτουργίας.

Είναι, επίσης, προφανής η δυνατότητα άμεσης συνεργασίας και με άλλες λύσεις που έχουν υλοποιηθεί με biznez AWARE. Οπως με το biznez PERSONNEL επί παραδείγματι (Σύστημα Αξιολόγησης Επιδόσεων Προσωπικού), ώστε με κέντρα βαρύτητας και κέντρα κόστους, κριτήρια επίτευξης στόχων, διαιτησία, διαχείριση ενστάσεων κ.λπ., να γίνεται αξιολογηση των εργαζομένων για την αντικειμενική επαγγελματική τους εξέλιξη (ιεραρχική και οικονομική), ανάλογα με τα προσόντα και τις επιδόσεις που έχουν επιδειχθεί. Κάθε λύση που υλοποιείται με σουίτα BPM, συνεργάζεται με συστήματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης (ERPs), με μισθοδοσίες και γενικά με συστήματα τρίτων.

Μία σουίτα BPM λαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες από οποιοδήποτε σύστημα ή βάση δεδομένων τα επεξεργάζεται, τα διαμορφωνει, διανέμει, ενδεχομένως, αποτελέσματα επεξεργασίας στα άλλα συστήματα, χωρίς να εμποδίζεται από τυχόν τεχνολογικές ή λειτουργικές διαφορετικότητες.

Για την αξιοπιστη υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται το κατάλληλο τεχνολογικό και λειτουργικό σχήμα, που κατά την ταπεινή μας άποψη ενδεδειγμένη θα ήταν μία ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα). Μία τέτοια σύμπραξη θα μπορούσε να συμπεριλάβει κρατικό φορέα (π.χ. την ΓΓΠΣ), την ITBS, Πανεπιστημιακό φορέα ή καιΤράπεζα ενδεχομένως κ.λπ., κ.λπ.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, , , ,


6 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 9 Μαρτίου, 2011 @ 6:42 πμ

  Το γεγονός ότι έχει κατατεθεί 3 φορές και δεν έχει τύχει αξιοποίησης δεν σας λέει τίποτα;

  Μπορείτε να μου αναφέρετε έστω μία πρόταση που έγινε από μη συνδεόμενο με την κυβέρνηση πολίτη και έτυχε αξιοποίησης;

  Μπορείτε να μου αναφέρετε έστω ένα σχόλιο εντός του labs.opengov.gr ή επί των προς δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίων που έτυχε αξιοποίησης;

  Τυχαίο; Δε νομίζω!

 2. Σχόλιο από Stefanos — 4 Απριλίου, 2011 @ 12:02 μμ

  Συμφωνώ και επαυξάνω.
  Η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει διάθεση να ακούσει (λογικές) προτάσεις από τον κόσμο.

 3. Σχόλιο από athkark — 7 Απριλίου, 2011 @ 6:40 πμ

  Πολύ καλή πρόταση, συμφωνώ και εγώ με επιφύλαξη σε μερικά ζητήματα όπως:

  1. Δεν αναφέρθηκε η απώλεια μιας κάρτας του πολίτη τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά από πλευράς του πολίτη
  2. Ο χρόνος-τρέξιμο από πλευράς του πολίτη για αντικατάσταση της κάρτας αυτής, για να μπορεί να αγοράζει τα απαραίτητα για το σπίτι του.

 4. Σχόλιο από Panagiotis ITpro — 7 Απριλίου, 2011 @ 10:24 μμ

  Πραγματικά η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή και το ποιο σημαντικο είναι οτι μπορεί να υλοποιηθεί.
  Βέβαια ίσως να δημιουργεί προβλήματα σε «κάποιους» που το παρόν σύστημα τους διευκολύνει.
  @athkark Πολύ καλή η παρατήρηση σου, αλλά θεωρώ οτι μπορεί να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Οταν δηλώσει την απώλεια σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία , π.χ. Α.Τ. ή ΚΕΠ, να εκδίδεται αυτόματα / onsite κάρτα αντικατάστασης. Λύση υπάρχει και η τεχνολογία υπάρχει.
  Το ποιό δύσκολο είναι η πρόταση να ακουστεί και να ληφθει επιτέλους ΣΟΒΑΡΑ υπ” όψιν !!!!

 5. Σχόλιο από adrianos — 18 Απριλίου, 2011 @ 9:07 μμ

  Πολύ καλή πρόταση και επαρκής.

  Αδριανός.

 6. Σχόλιο από ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 19 Απριλίου, 2011 @ 9:53 μμ

  Τελικά αποδείχθηκε ότι όταν το κράτος προσπαθεί να εισπράξει φόρους εκ τον εστέρων αποτυγχάνει διότι οι συσσώρευση εκκρεμοτήτων δημιουργεί κορεσμό στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το έργο.
  Άρα το ζητούμενο είναι να εισπράττει το κράτος απευθείας και να επιστρέφει φόρους μετά από έλεγχο.
  Και να γίνω πιο σαφής:
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ
  1)Όλες οι συναλλαγές πάνω από 500 ευρω να γίνεται μέσω τραπέζης
  2)Οι τράπεζες να παρακρατούν το ΦΠΑ και τον ΦΟΡΟ και να πληρώνει το καθαρό ποσό στον δικαιούχο.
  3)Οι τράπεζες να αποδίδουν με συγκεντρωτικές καταστάσεις (σε ηλεκτρονική μορφή) κάθε μήνα στο κράτος το ΦΠΑ και τους ΦΟΡΟΥΣ.
  4)Ο Επιτηδευματίας θα κάνει στο τέλος του χρόνου συγκεντρωτική ΦΠΑ και δήλωση ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και θα του επιστρέφεται (μετά από έλεγχο και ηλεκτρονική διασταύρωση) ποσό από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  5)Τα κέρδη να φορολογούνται με 10%

  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ
  6)Συναλλαγές κάτω από 500 ευρω να γίνεται με την κάρτα του Πολίτη και με ONLINE σύστημα να ενημερώνεται το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  7)Το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ να στέλνει κάθε μήνα στους οφειλέτες το ποσό που χρωστάνε σε ΦΠΑ και ΦΟΡΟΥΣ με εκκαθαριστικό σημείωμα (όπως γίνεται με τα ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
  8)Εάν δεν αποδοθεί το ΦΠΑ και ο ΦΟΡΟΣ από τους οφειλέτες τότε το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μπορεί να μπλοκάρει τις μελλοντικές συναλλαγές.
  9)Ο Επιτηδευματίας θα κάνει στο τέλος της χρήσης συγκεντρωτική ΦΠΑ και δήλωση ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και θα του επιστρέφεται (μετά από έλεγχο και ηλεκτρονική διασταύρωση) ποσό από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  10)Τα κέρδη να φορολογούνται με 10%

  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  11)Οι παρακράτηση φυσικών προσώπων να γίνει 45%
  12)Ο φόρος θα επιστρέφεται με την προσκόμιση αποδείξεων
  13)Όλες οι αποδείξεις θα ισχύουν (άρα μόνο το καθαρό ποσό που μένει θα φορολογηθεί ουσιαστικά)

  ΟΦΕΛΟΙ
  14)Το κράτος θα εισπράττει άμεσα χρήματα
  15)Τα κέρδη θα επενδύονται
  16)Όλοι θα αποδίδουν ΦΠΑ και ΦΟΡΟΥΣ
  17)Όλοι θα ζητάνε απόδειξης

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού