ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (G-TAXIS)Αυγούστου 7, 2010

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση τα Πληροφοριακά Συστήματα, μια ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος εφαρμοστέο σε Δ.Ο.Υ με αντικείμενο τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτου, την εκκαθάριση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου και τον ταυτόχρονο έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των συναλλασσομένων .

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Κεφαλαίου σε μια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) είναι σχεδόν το μοναδικό τμήμα της εφορίας το οποίο δεν υποστηρίζεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, γεγονός το οποίο οδηγεί στη μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του τμήματος, σε έντονα φαινόμενα γραφειοκρατίας και το σημαντικότερο σε ανθρώπινα υπολογιστικά λάθη.

Μέχρι σήμερα ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας και η εκκαθάριση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α) από το αρμόδιο τμήμα της εφορίας απαιτεί χρονοβόρες και χειροκίνητες διαδικασίες όπως :
1. η χρήση γεωγραφικών χαρτών που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ερευνηθεί η γραμμική ή κυκλική ζώνη του μεταβιβαζόμενου ακινήτου
2. η χρήση πινάκων για την εύρεση της σωστής τιμής ζώνης, του συντελεστή εμπορικότητας και άλλων απαραίτητων στοιχείων
3. η χειρόγραφη συμπλήρωση του φύλλου υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας
4. ο χειρόγραφος αριθμητικός υπολογισμός του Φ.Μ.Α.

Για τον αυτόματο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας και την εκκαθάριση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α), μελετήθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι εκτίμησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων σε αντίστοιχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ή χωρίς την χρήση πληροφοριακών συστημάτων, προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών αυτών και στη συνέχεια υλοποιήθηκε το G-TAXIS (Geographic- Tax Information System) προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δεδομένα.

Το G-TAXIS, προκειμένου να απλουστεύσει την όλη διαδικασία έρευνας των απαιτούμενων στοιχείων για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας, παρουσιάζει τα στοιχεία από το γενικό στο ειδικό.

Συγκεκριμένα, ακολουθείται η εξής σειρά:
Παρουσιάζεται ο ψηφιοποιημένος χάρτης της ελληνικής επικράτειας με ανάλυση των νομών => επιλέγεται ο νομός => επιλέγεται το δημοτικό διαμέρισμα => επιλέγεται το οικοδομικό τετράγωνο => εισάγονται τα μοναδικά στοιχεία των μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Η επιλογή ενός οικοδομικού τετραγώνου (με πρόσοψη σε συγκεκριμένο δρόμο) αποκαλύπτει την τιμή ζώνης και τα υπόλοιπα στοιχεία όπως ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), ο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) παρέχοντας στον εφοριακό υπάλληλο τρεις σημαντικές υπηρεσίες:
• Τη δυνατότητα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ακινήτου με τη χρήση του σχετικού ψηφιοποιημένου χάρτη μετά τη «δυναμική» καταχώρηση των μοναδικών στοιχείων του ακινήτου ήτοι επιφάνεια, όροφος και παλαιότητα.
• Τη δυνατότητα εκκαθάρισης του φόρου μεταβίβασης ακινήτου αφού έχει προηγηθεί ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας.
• Τέλος, το πληροφοριακό σύστημα G-TAXIS πραγματοποιεί έλεγχο των αριθμών φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) των συναλλασσομένων (αγοραστών και πωλητών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου) μέσω της σύνδεσής του με τη βάση δεδομένων του τμήματος Μητρώου του ΥΠ.ΟΙΚ. Με την εν λόγω δυνατότητα η Δ.Ο.Υ. έχει την ευκαιρία να διασταυρώσει στοιχεία και να ελέγξει την ακίνητη περιουσία των εκάστοτε συναλλασσόμενων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της απαλλαγής πρώτης κατοικία (Ν. 1078/1980) όπου ο αγοραστής δεν πρέπει να έχει άλλο ακίνητο στο όνομα του που να πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες.
Για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος G-TAXIS χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού PHP και ως βάση δεδομένων η MySQL.

Η χρήση του G-TAXIS δύναται να οδηγήσει σε :

• Μείωση του χρόνου ελέγχου και εκκαθάρισης των δηλώσεων Φ.Μ.Α. του τμήματος Κεφαλαίου ούτως ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το υπάρχον έμψυχο δυναμικό των Δ.Ο.Υ. και να ενισχυθούν άλλα τμήματα λόγω της «οικονομίας» προσωπικού στο τμήμα Κεφαλαίου
• Σημαντική μείωση της φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στην εφορία λόγω της web-based κατασκευής του πληροφοριακού συστήματος με σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες (μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της μη χρήσης αυτοκινήτου ιδιαίτερα στις κεντρικές Δ.Ο.Υ, οικονομία στην κατανάλωση χαρτιού).
• Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του τμήματος Κεφαλαίου
• Αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου της γραφειοκρατίας που αγκυλώνει τη δημόσια διοίκηση και επιβαρύνει οικονομικά τους Έλληνες φορολογούμενους
• Ενδυνάμωση του αισθήματος της φορολογικής διαφάνειας και δικαιοσύνης. Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι οι φόροι που πληρώνει επενδύονται σε τεχνολογία προκειμένου να αντικατασταθεί η ταλαιπωρία και η διαφθορά από τη διαφάνεια και τη φορολογική δικαιοσύνη
• Σε σχέση με το υφιστάμενο-χειρόγραφο καθεστώς υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας, το πληροφοριακό σύστημα G-TAXIS παρέχει και ένα μοναδικό πλεονέκτημα, τη δημιουργία μιας πολύτιμης βάσης δεδομένων. Μιας βάσης δεδομένων με όλα τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικότατο εργαλείο για την οικονομική αρχή καθώς το ΥΠ. ΟΙΚ. μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το ποσό που καταβλήθηκε σε Φ.Μ.Α., τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, τα ακίνητα που πωλήθηκαν σε κάποιον Δήμο ή Νομό, την κίνηση πώλησης ακινήτων σε συγκεκριμένους οδούς, τις προτιμήσεις της αγοράς ακινήτων και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων
• Τέλος το G-TAXIS δύναται να συνδεθεί μελλοντικά με άλλα πληροφοριακά συστήματα του ευρύτερου δημόσιο τομέα. Η δυνατότητα σύνδεσης του G-TAXIS με το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου μπορεί να υπεραπλουστεύσει την διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου πραγματοποιώντας ελέγχους και διασταυρώσεις (π.χ με το Περιουσιολόγιο)

19 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από ΓΙΑΝΝΗΣ — 18 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 12:39 μμ

  Σε μια μεταβιβαση ακινητου είναι εμπλεκόμενοι πολλοί φορείς. Όπως συμβολαιογράφος, δικηγόροι(πωλητή και Αγοραστή),μεσίτες, υποθηκοφυλάκειο, δήμος (ΤΑΠ),δασαρχείο, αρχαιολογία,πολεοδομία,ΔΕΗ, τραπεζα, εκτιμητες, πιστοποιητικό ενέργειας(νέος φορέας) κ.α. Η ταλαιπωρία που υφίσταται ένας πολίτης δεν έχει να κάνει με την καθυστέρηση του στην εφορία αλλα στην συνδιαλαγή του με όλους τους εμπλεκόομενους φορείς. Εάν χρησιμοποιείτο το G-Taxis θα ήταν καλυτερο να προσαρμοστεί στο κτηματολόγιο γιατί είναι η πηγή μιας αγοραπωλησίας. Και Το κτηματολόγιο να έδινε ολες τις απαραίτητες πληροφορίες για ένα ακίνητο στον αγοραστή ή στον πωλητή εχοντας συγκεντρώσει τα στοιχεία για αυτό το ακινητο από όλους τους εμπλεκόμμενους φορείς. Με άλλα λόγια, το κτηματολόγιο με ένα χαρτί να έλεγε οτι το συγκεκριμμένο ακινητο είναι ή εαν όχι ποιό είναι το πρόβλημα. Έαν μπορούσε κιολας να εισπραξει ολα τα έξοδα μεταβίβασης θα ήταν ακόμη καλύτερα. Ετσι ό πολίτης να έχει συνδιαλλαγή μονο με έναν δημόσιο φορέα και αυτός κατα την γνώμη μου πρέπει να είναι το κτηματολόγιο και οχι η εφορία.

 2. Σχόλιο από Σωκράτης Δημητριάδης — 18 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 12:44 μμ

  Πολύ καλή η πρόταση αλλά για ποιο λόγο δεν την καταθέτετε απευθείας στη ΓΓΠΣ που διαχειρίζεται και αναπτύσσει κομμάτια του ΤΑΧΙS?

 3. Σχόλιο από Gretsi — 19 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 9:45 πμ

  Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται υπολογισμός αντικειμενικής αξίας, που δεν σχετίζεται με αγοραπωλησία. Η αυτόματη δημιουργία φύλλου υπολογισμού μετά από εντοπισμό του ακινήτου θα ήταν πολύ χρήσιμη, αν συνοδευόταν από σχετική βεβαίωση

 4. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 19 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 7:51 μμ

  Αγαπητέ Gretsi καταρχήν ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.
  Ο στόχος του Π.Σ G-TAXIS είναι διττός, κατά προτεραιότητα ανθρωποκεντρικός απο στη συνέχεια υπηρεσιακός, στη πραγματικότητα το G-TAXIS μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο των εφοριακών υπαλλήλων αλλά και των φορολογουμένων καθώς η ψηφιοποίηση όλων των χαρτών της ελληνικής επικράτειας σε συνδυασμό με την web-based δομή του δύναται να προσφέρει μοναδικής ποιότητας υπηρεσίες. Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι να μπορεί ο κάθε φορολογούμενος, απο το σπίτι του, να κατευθύνεται στο Οικοδομικό τετράγωνο που τον ενδιαφέρει να υπολογίζει την αντικειμενική αξία του ακινήτου καθώς και τον φόρο μεταβίβασης ή το Φ.Π.Α ακινήτου χωρίς να πληρώνει τον κάθε «ειδικό» για αυτήν την πληροφορία…

 5. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 19 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 8:24 μμ

  Αγαπητέ Γιάννη ευχαριστούμε για το σχόλιο σου βάσει του οποίου θα ήθενα να αναφέρω τα εξής:
  Είναι γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι κατα την διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου είναι ουκ ολίγοι, ως εκ τούτου όμως το Π.Σ G-TAXIS αποσκοπεί στην εξυγίανση του τμήματος Κεφαλαίου μιας Δ.Ο.Υ καθώς
  πρόκειται να αντικαταστήσει τα χειρόγραφα έντυπα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας που ενδυνάμωναν την γραφειοκρατία καθώς επίσης μπορούν να απαλείψουν την επαναλαμβανόμενη πρόσκληση του φορολογούμενου στις εκάστοτε Δ.Ο.Υ. για διευκρινήσεις επί του χειρόγραφου εντύπου.
  Ο φορολογούμενος μπορεί να έχει την δυνατότητα διαδικτυακά να συμπληρώνει το σωστό έντυπο και να υπολογίζει την αντικειμενική αξία του προς μεταβίβαση ακινήτου μειώνοντας τα ποσοστά επισκεψιμότητας των πολιτών στις εκάστοτε Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα στο τμήμα Κεφαλαίου.Η εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας και υπολογισμού του Φ.Μ.Α. πρόκειται να προσδώσει αίσθηση φορολογικής διαφάνειας και δικαιοσύνης.
  Είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να γνωρίζει ότι οι φόροι που πληρώνει επενδύονται σε τεχνολογία προκειμένου να απολαμβάνει αναβαθμισμένες υπηρεσίες από το Δημόσιο, να μην αισθάνεται ότι το Δημόσιο βάζει το μακρύ του χέρι στην τσέπη του μειώνοντας του εισόδημά του και σε αντάλλαγμα να του παρέχει ταλαιπωρία και διαφθορά.
  Το νέο πληροφοριακό πρόγραμμα διασφαλίζει την νομιμότητα, οι δικλίδες ασφάλειας που παρέχει προστατεύουν τον φορολογούμενο από τα ανθρώπινα «χειρόγραφα» λάθη.
  Η δυνατότητα του υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας με χρήση του διαδικτύου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για κάθε φορολογούμενο καθώς αποσυνδέει τις έννοιες εξυπηρέτηση λόγω γνωριμίας του δημόσιου λειτουργού. Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος μέσω διαδικτύου παρέχει υπηρεσίες ταχύτατες χωρίς ταλαιπωρία και ουρές στις Δ.Ο.Υ. καταργώντας την θεωρία του «γνωστού» εφοριακού υπαλλήλου του οποίου η συνδρομή θεωρείται απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης.
  Αναφορικά με το σχόλιο σου για το κτηματολόγιο θα ήθελα να σου γνωστοποιήσω την επιδίωξη της κεντρικής διοίκησης για ενσωμάτωση του τμήματος Κεφαλαίου στους Δήμους σύμφωνα με τον Καλλικράτη (όπως και της πολεοδομίας).

 6. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 19 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 9:06 μμ

  κε Σωκράτη Δημητριάδη ευχαριστούμε απο καρδιάς για τα θετικά σας σχόλια, το G-TAXIS

 7. Σχόλιο από evitsirakidou — 25 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 10:17 μμ

  ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟ ΔΕ ΜΕΝΕΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟ.

 8. Σχόλιο από Chronis — 27 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 8:25 πμ

  Πολύ ενδιαφέρον παιδιά! Είναι εντυπωσιακά «εντός θέματος» και φαίνεται να έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό!

 9. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 27 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 7:44 μμ

  Αγαπητή evitsirakidou ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιό σας, συνοδοιπόροι λοιπόν στην κοινή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση.

 10. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 27 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 7:45 μμ

  Αγαπητή evitsirakidou ευχαριστούμε πολύ, συνοδοιπόροι λοιπόν στην κοινή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση.

 11. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 27 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 7:50 μμ

  Αγαπητέ φίλε chronis, ευχαριστούμε για το σχόλιο, ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά μας θα πιάσει τόπο γιατί ακριβώς όπως το είπες είναι «εντός θέματος»!!!

 12. Σχόλιο από Christina — 28 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 5:39 μμ

  Κώστα και Κιούρτ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτοποριακό.Καλή επιτυχία και καλή δύναμη για την συνέχεια.

 13. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 28 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 6:21 μμ

  Χριστίνα σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο και τις ευχές σου. Η γνώμη σου μας είναι πολύτιμη.

 14. Σχόλιο από χρήστης — 7 Δεκεμβρίου, 2010 @ 11:28 μμ

  Αγαπητοι πολυ σωστη και συγχρονη η σκεψη και η εφαρμογη σας.Πιστευω ομως οτι θα πρεπει να εφαρμοστει στο Κτηματολογιο συμπληρωνοντας το ευρος των πληροφοριων που μπορει να παρει κανεις για ενα ακινητο απο αυτην την υπηρεσια.Μεσα σ’αυτους ειναι και οι ΔΟΥ,οπως και οι αγοραςτες,πωλητες,περιεργοι,λογιστες,δικηγοροι,συμβολαιογραφοι κτλ.Η αντικειμενικη αξια ενος ακινητου(χωρις την ταυτοτητα του ιδιοκτητη)και οι φοροι που παρελκυει,ΦΜΑ,ΕΤΑΚ κοκ.δεν ειναι και κρατικα μυστικα !!

 15. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 8 Δεκεμβρίου, 2010 @ 8:23 μμ

  Αγαπητέ μου καταρχήν ευχαριστώ πολύ για το σχόλιό σας,
  θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πορεία μιας υπόθεσης μεταβίβασης ακινήτου ξεκινάει από την εφορία και καταλήγει στο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.Για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή στο κτηματολόγιο απαιτείται η προσκόμιση της δήλωσης Φ.Μ.Α ή της δήλωσης κληρονομιάς οπότε το G-TAXIS θα πρέπει να προηγείται προκειμένου να «εξυπηρετήσει» την εφορία και να εισπραχθεί ο φόρος μεταβίβασης ή κληρονομιάς…

 16. Σχόλιο από ΠΠΠ — 3 Ιανουαρίου, 2011 @ 9:55 μμ

  Ωραια η προταση αλλά αυτα τα θεμα εχου λυθεί απο καιρό με πιλοτικα προγραμματα πριν 15 χρονια και προιοντα στη αγορά που λιγο πολύ ανταποκρινονται σε αυτα που πρτεινετε εδώ καιαρκετα χρονια

 17. Σχόλιο από εφοριακός — 12 Ιανουαρίου, 2011 @ 1:18 μμ

  Στις εφορίες η εύρεση της τιμής οικοπέδου βγαίνει μέσα από πίνακες, απαιτώντας πολύ χρόνο και σπατάλη από κάμποσες εργατοώρες.
  Καλό θα ήταν μια τέτοια εφαρμογή να φτάσει στα χέρια των εφοριακών με κάποιον τρόπο, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία η οποία έτσι όπως γίνεται τώρα δεν έχει καμια ουσιαστική διαφορά από τη αντίστοιχη επι τουρκοκρατίας.

 18. Σχόλιο από Kostas Fotiadis — 12 Ιανουαρίου, 2011 @ 9:49 μμ

  Αγαπητέ μου συνάδερφε, η εν λόγω πρόταση εστάλη στο γραφείο του υπουργού μας. Έχοντας εργαστεί στο τμήμα Κεφαλαίου γνωρίζω πολύ καλά την σπουδαιότητα ενός τέτοιου λογισμικού τόσο για εμάς όσο και για τους φορολογούμενους!!!Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιό σου

 19. Σχόλιο από takis — 23 Μαρτίου, 2012 @ 12:16 μμ

  Είμαι Προϊστάμενος του τμήματος κεφαλαίου της ΔΟΥ Ιωαννίνων και με τη βοήθεια του προγραμματιστή κ. Γάτσιου Χρήστου και του συναδέλφου κ. Κουτσάφτη Κων/νου αναπτύξαμε μία μικρή εφαρμογή για τον υπολογισμό της αξίας οικοπέδου για τους οικισμούς του Ν. Ιωαννίνων, προσδιορίζοντας τους συντελεστές Σ.Ο., ΣΑΟ και Τ.Ο. Φυσικά, αλλάζοντας τα στοιχεία της βάσης δεδομένων μπορεί κάλιστα να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε οικόπεδο της Ελλάδας. Θα ήθελα να έρθουμε σε επαφή ώστε να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εργασία σας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

  Μετά τιμής
  Δημητρης Παππάς

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού