Μείωση χρόνου επεξεργασίας και έκδοσης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.Ιανουαρίου 24, 2010

Ας μου επιτραπεί, προτού παραθέσω τις προτάσεις μου, να κάνω μια γενική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται έως σήμερα η διαδικασία επιλογής προσωπικού για ένα φορέα μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Μέσα από την αναφορά μου θέλω να κάνω και την σύνδεση με τις προτάσεις μου.
Πρώτη ενέργεια είναι η δημοσίευση της προκήρυξης ενός διαγωνισμού στο Φ.Ε.Κ. , μέσα στο οποίο ορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για κάθε θέση καθώς και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την θέση που διεκδικούν μαζί με την αίτηση, συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους, τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς στο Α.Σ.Ε.Π. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που καταφθάνουν στο Α.Σ.Ε.Π. , ανοίγονται και γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων των υποψηφίων στο πρόγραμμα επεξεργασίας αιτήσεων στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα τους γίνεται μετά την δημιουργία των αλφαβητικών πινάκων. Οι αιτήσεις που δέχεται το Α.Σ.Ε.Π. για κάθε διαγωνισμό είναι χιλιάδες και επομένως ο όγκος της πληροφορίας που θα πρέπει να εισαχθεί μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Σ.Ε.Π. είναι τεράστιος. Το προσωπικό που κάνει την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα έχει κάποια όρια στην παραγωγικότητα του. Το ίδιο επίσης και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της εγκυρότητας και την πληρότητας των αιτήσεων. Έτσι γίνεται αναπόφευκτη η καθυστέρηση στην επεξεργασία των αιτήσεων καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων, λόγω της καθυστέρησης εισαγωγής των στοιχείων των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Σ.Ε.Π.
Η βασική ενέργεια που πρέπει να γίνει έτσι ώστε το Α.Σ.Ε.Π. να σταματήσει να δαπανά τόσο μεγάλο χρόνο και να επικεντρωθεί στον κύριο ρόλο του , που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο των αιτήσεων , των δικαιολογητικών καθώς και η επιλογή του προσωπικού , είναι η αποκέντρωση της εισαγωγής των δεδομένων . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση δύο εργαλείων που μπορούν να αλληλοσυνδεθούν.
Τα εργαλεία αυτά δεν είναι άλλα από το Διαδίκτυο (Internet) και τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).
Το Διαδίκτυο (Internet) είναι από τα μεγαλύτερα εργαλεία της σύγχρονης εποχής και πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει. Δηλαδή η αποκέντρωση της εισαγωγής των δεδομένων που προαναφέραμε, μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους υποψηφίους, πράγμα που εν μέρει έχει υλοποιήθει στο Τεστ Δεξιοτήτων ,ελπίζω να επεκταθεί και σε άλλους διαγωνισμούς. Οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Σ.Ε.Π., αφού πιστοποιηθούν πρώτα και τους αποσταλούν μέσω ΕΛ.ΤΑ το όνομα χρήστη και το συνθηματικό τους για την εισαγωγή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Σ.Ε.Π. , ενέργεια αρκετά χρονοβόρα. Η εισαγωγή των στοιχείων από τους υποψηφίους μπορεί να συμβάλλει δραστικά στην μείωση του όγκου εισαγωγής δεδομένων από τους υπαλλήλους του Α.Σ.Ε.Π. Επίσης θα μπορούσε ο Α.Σ.Ε.Π. με μια απόφαση του να επιβάλλει την υποχρεωτική εισαγωγή των στοιχείων των υποψηφίων από το Διαδίκτυο (Internet) για εκείνες τις θέσεις όπου σαν προσόν απαιτούν την γνώση χειρισμού Η/Υ, ως μια ελάχιστη απόδειξη της γνώσης τους.
Τι γίνεται όμως με τις θέσεις εκείνες που δεν απαιτούν την γνώση χειρισμού Η/Υ και τους υποψηφίους εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν χειρισμού Η/Υ ; Εδώ έρχεται να συμβάλλει ο θεσμός των Κ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε κάθε δήμο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα Κ.Ε.Π. είναι μέρος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οι υπάλληλοι που τα στελεχώνουν έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ , οπότε οι πολίτες που δεν γνωρίζουν από Η/Υ θα μπορούν να απευθύνονται στα Κ.Ε.Π. και μέσω αυτών να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους. Επίσης τα Κ.Ε.Π. θα μπορούσαν να συμβάλλουν έτσι ώστε να γίνεται γρηγορότερα η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Σ.Ε.Π., θα μπορούσαν δηλαδή οι υποψήφιοι να λαμβάνουν άμεσα τα στοιχεία πιστοποίησης τους , χρήστης και συνθηματικό, με μια αίτηση και την επίδειξη της ταυτότητας τους.
Πιστεύω να γίνεται αντιληπτό , πως με τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να γίνει σημαντική μείωση του όγκου δεδομένων προς εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Σ.Ε.Π. από τους καθεαυτού εργαζόμενους που στελεχώνουν το Α.Σ.Ε.Π. Εάν επιτευχθούν τα παραπάνω η κυρίως εργασία που θα πρέπει να εκτελέσουν τα στελέχη του Α.Σ.Ε.Π. θα είναι ο έλεγχος των στοιχείων των υποψηφίων ,η διασφάλιση του 100% της αντικειμενικότητας και το αδιάβλητο των διαγωνισμών καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού μετά βέβαια από τις όποιες ενστάσεις.
Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί χωρίς επιπλέον κόστος , αλλά με πολύ καλή οργάνωση των όλων διαδικασιών , και χρησιμοποιώντας το προσωπικό των Κ.Ε.Π. και τους υποψηφίους των διαγωνισμών ,να αποκεντρώσει την δουλεία ως προς την εισαγωγή δεδομένων και να επικεντρωθεί στο κομμάτι εκείνο για το οποίο είναι ταγμένο και δεν είναι άλλο από τον έλεγχο και την αντικειμενική επιλογή προσωπικού.
Από όσο γνωρίζω έχουν γίνει και στο παρελθόν προσπάθειες αποκέντρωσης της εισαγωγής, επεξεργασίας και σύνταξης των πινάκων των στοιχείων των υποψηφίων με την εκχώρηση της διενέργειας του διαγωνισμού στους αντίστοιχους φορείς, Δήμους , Ν.Π.Δ.Δ., Νοσοκομεία κτλ. Στην παραπάνω προσπάθεια υπήρξαν πολλά μειονεκτήματα όπως η σύνταξη πινάκων επιλογής τακτικού προσωπικού και η αποστολή των αποτελεσμάτων για έλεγχο στο Α.Σ.Ε.Π. που στην πλειονότητα τους ήταν λανθασμένα , με χαρακτηριστικά λάθη την μη αναγωγή του τίτλου σπουδών του υποψηφίου στην δεκάβαθμη κλίμακα ,που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή της κατάταξης των διοριστέων. Άλλα τραγικά λάθη ήταν η λανθασμένη βαθμολόγηση ως προς τα κριτήρια της ξένης γλώσσας , της εμπειρίας , των σεμιναρίων του ΟΑΕΔ καθώς και του δεύτερου τίτλου σπουδών. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να οφείλονται στην απειρία των συναδέλφων που σίγουρα δεν καταρτίστηκαν για τις παραπάνω διαδικασίες , μπορεί όμως και όχι. Αυτά όλα βεβαίως λειτουργούν αρνητικά για τον πολίτη και την κοινωνία και αμέσως εξυφαίνονται θεωρίες συνομωσίας με επίκεντρο το Α.Σ.Ε.Π.
Στην τελευταία έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα το Α.Σ.Ε.Π. πρότεινε να αναλάβει αποκλειστικά όλες τις διαδικασίες προσλήψεων και να μην περιορίζεται για κάποιους φορείς μόνο στον έλεγχο. Θεωρώ ότι οι προτάσεις και οι ιδέες που σας παρουσίασα παραπάνω μπορούν να βοηθήσουν στην πιο γρήγορη επίτευξη αυτού του στόχου.
Μία ενέργεια που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει περαιτέρω ακόμα και τον έλεγχο των στοιχείων των δικαιολογητικών θα ήταν κάθε φορά που θα πιστοποιούνται τα δικαιολογητικά ενός υποψηφίου για μια θέση σε οποιοδήποτε διαγωνισμό , να εκδίδεται και να αποστέλλεται ένα έντυπο με ένα μοναδικό κωδικό αριθμό για τον υποψήφιο. Το έντυπο αυτό θα πληροφορεί τον υποψήφιο ότι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον μοναδικό κωδικό αριθμό για μελλοντικές του αιτήσεις σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και χωρίς να χρειάζεται να επισυνάπτει μαζί τα δικαιολογητικά , εφόσον αυτά :
• Δεν χρειάζονται επικαιροποίηση
• Δεν κάνει αίτηση για θέση η οποία απαιτεί επιπλέον προσόντα ή και διαφορετικό τίτλο πτυχίου.
Από όσο γνωρίζω έχει ήδη υιοθετήθει κάποιος παρόμοιος τρόπος μέσα από της online υπηρεσίες που παρέχει το www.asep.gr και μετά από την εγγραφή και πιστοποίηση των υποψηφίων.
Με τον τρόπο αυτό από διαγωνισμό σε διαγωνισμό θα μειώνεται εν μέρει ο όγκος των στοιχείων που θα πρέπει να ελέγχονται. Βέβαια σε όλα αυτά απαιτείται προσεκτικός και σωστός σχεδιασμός.
Πιστεύω ότι με τις παραπάνω ιδέες και προτάσεις μου να μπορέσω εμμέσως και εγώ να συμβάλω και να βοηθήσω, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που θα παρέχει το κράτος στους πολίτες του στο μέλλον να γίνουν πιο ποιοτικές.

Η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και στην περίπτωση που το ΑΣΕΠ αναλάβει την επιλογή των προϊσταμένων και διευθυντών στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού